Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-03-31 do 2016-05-09

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.05.02.00-IP.01-14-014/16 (publikacja 30.03.2022)

Komunikat: Informacja dla wnioskodawców realizujących projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (publikacja 21.07.2016)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują sie anastępujące dokumenty:

  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej (publikacja 25.07.2016)
  • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami, PSZOK (publikacja 08.12.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-IP.01-14-014/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami – typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 31 marca 2016 roku

Termin, do którego można składać wnioski

do 9 maja 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
  • podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.);

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące przedsięwzięć skierowanych na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 500 000,00 EUR (10 819 250,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w sekcji Dokumentacja konkursowa

 

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych wynoszącym 4,3277 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś