Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-02-28 do 2017-08-01

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 (publikacja 19.07.2023)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 (publikacja 26.04.2022)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 (publikacja 17.11.2020)

Komunikat: Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzje o wydłużeniu terminu realizacji projektów w konkursie RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 do 31.12.2021 r. (publikacja 16.09.2020)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie (publikacja 31.07.2017)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków (publikacja 30.05.2017)

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 28 lutego 2017 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 01 sierpnia 2017 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu listopad 2017 roku.
Miejsce składania wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
  1. Konkurs przeznaczony jest na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy „Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.
  2. Dodatkowo dla wszystkich powyższych typów projektów wyłącznie jako uzupełniające i niedominujące elementy projektu, realizujące bezpośrednio cele projektu oraz pozostające w bezpośrednim powiązaniu funkcjonalnym ze wskazanymi powyżej typami projektów, mogą być realizowane zadania dot. infrastruktury towarzyszącej, w tym np.:
  • poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej);
  • miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów;
  • chodniki i przejścia dla pieszych;
  • modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności;
  • inwestycje w infrastrukturę drogową (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji projektów z zakresu P+R i uzasadnionym z punktu widzenia technologicznego. Część wykraczająca poza niezbędny zakres projektu będzie stanowić wydatek niekwalifikowany.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 6 000 000,00 EUR
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610    Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110    Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są
w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU
i są bezpłatne.

 

Poziom dofinansowania

80 %

Minimalny wkład własny

20 %

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś