Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-12-31 do 2016-05-16

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 (publikacja 12.08.2022)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 (publikacja 06.10.2021)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMA.04.02.00.IP.01.14-006/15 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (publikacja 15.03.2017)
 • Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMA.04.02.00.IP.01.14-006/15 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (publikacja 02.09.2016)
 • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00.IP.01.14-006/15 (publikacja 02.09.2016)
 • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 Efektywność energetyczna (publikacja 21.11.2016)

UWAGA!

Informacja dla wnioskodawców realizujących projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (publikacja 21.07.2016)
Zmiana ogłoszenia konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 (aktualizacja dnia 01.03.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

 

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 maja 2016 r. do godziny 15:00

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

 •  JST, ich związki i stowarzyszenia;
 •  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 •  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 •  instytucje kultury;
 •  uczelnie/szkoły wyższe;
 •  kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 •  organizacje pozarządowe;
 •  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:

 • ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą

źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);

 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 000 000 EUR (59 778 600 PLN[1] )

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 wynoszącym 4,2699

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś