Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-12-31 do 2016-05-16

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMA.04.02.00.IP.01.14-006/15 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (publikacja 15.03.2017)
 • Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMA.04.02.00.IP.01.14-006/15 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (publikacja 02.09.2016)
 • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00.IP.01.14-006/15 (publikacja 02.09.2016)
 • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 Efektywność energetyczna (publikacja 21.11.2016)

UWAGA!

Informacja dla wnioskodawców realizujących projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (publikacja 21.07.2016)
Zmiana ogłoszenia konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 (aktualizacja dnia 01.03.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

 

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 maja 2016 r. do godziny 15:00

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

 •  JST, ich związki i stowarzyszenia;
 •  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 •  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 •  instytucje kultury;
 •  uczelnie/szkoły wyższe;
 •  kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 •  organizacje pozarządowe;
 •  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:

 • ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą

źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);

 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 000 000 EUR (59 778 600 PLN[1] )

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 wynoszącym 4,2699

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych