Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-30 do 2017-05-04

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski
 • od 30 grudnia 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski
 • do 4 maja 2017 roku do godziny 15:00.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne;
 • instytucje kultury;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • instytucje edukacyjne;
 • instytucje rynku pracy.
Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu będą realizowane projekty polegające na rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Interwencja ma na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich i wiejskich (rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność gospodarczą szczególnie o charakterze:

– usługowo-handlowym,

– sprzedaży produktów regionalnych w tradycyjny sposób bezpośrednio od producentów,

– pozwalających na poprawę warunków pracy i utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz miejsc dla przedsiębiorstw społecznych. Ponadto wspierane będą zintegrowane przedsięwzięcia polegające na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 11 509 527,00 EUR (49 844 308,58 PLN[1]).

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 28.10.2016 r. wynoszącym 4,3307 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś