Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz na rzecz mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej? Myślisz o założeniu Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych? Chcesz podnieść poziom edukacji w szkołach lub prowadzić zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci dotyczące otyłości lub chorób kręgosłupa? A może potrzebujesz funduszy na działania badawczo-rozwojowe? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna

Jeszcze do 21 października przyjmowane są wnioski o dofinansowanie projektów, które pomogą zwiększyć szanse na zatrudnienie osobom z różnych przyczyn oddalonym od rynku pracy. O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową). Unijne dotacje zainwestowane będą w bardzo szeroki zakres działań obejmujący m.in. poradnictwo, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, kursy i szkolenia zawodowe, szkolne zajęcia uzupełniające wykształcenie do poziomu policealnego włącznie, staże i praktyki zawodowe, koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub w programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Dzienne Domy Opieki Medycznej

Trwa konkurs o dofinansowanie miejsc opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, zwłaszcza starszymi, w formie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Wnioski o dotacje mogą składać podmioty lecznicze, które zawarły z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Złożenie wniosku możliwe jest do 22 października. Dzienne Domy Opieki Medycznej służyć będą osobom, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod ambulatoryjną opieką medyczną, ale też nie wymagają one opieki całodobowej.

Przeciwdziałanie otyłości i chorobom kręgosłupa

Pod koniec października rozpocznie się nabór wniosków o fundusze na programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Dofinansowane działania skierowane będą do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, u których stwierdzona została otyłość lub choroba kręgosłupa. Zarówno moduł dotyczący otyłości, jak i ten dotyczący chorób kręgosłupa, obejmować będzie działania edukacyjne i terapeutyczne. Podmioty wykonujące działalność leczniczą będą mogły składać wnioski o unijne wsparcie takich projektów do 25 listopada.

Edukacja ogólna w Warszawie i 39 otaczających gminach

Od 31 października do 28 listopada organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty zajmujące się kształceniem ogólnym na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogły składać wnioski o finansowe wsparcie dla projektów rozwijających u dzieci i młodzieży kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. W konkursie dostępne będą fundusze m.in. na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów, rozwijanie kompetencji informatycznych czy też wyposażenie szkolnych pracowni.

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się nabór, w którym jednostki i konsorcja naukowe mogą pozyskać środki na rozbudowę lub modernizację infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Wnioski o dotacje będzie można składać od 31 października do 10 stycznia 2020 r.

Adresatem drugiego konkursu są przedsiębiorcy, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Pozyskane dotacje przeznaczą na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Na większe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy. Proporcjonalnie wyższe dotacje przewidziane są ponadto na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Wnioski o dotacje przyjmowane będą do 15 stycznia 2020 r.

Do 29 listopada o dotacje mogą starać się też mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których projekty badawczo-rozwojowe uzyskały, przyznawany przez Komisję Europejską, certyfikat Seal of Excellence (po 1 stycznia 2016 r.) i nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych.

 

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych
lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł).

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat.

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna

Dzienne Domy Opieki Medycznej

Przeciwdziałanie otyłości i chorobom kręgosłupa

Edukacja ogólna w Warszawie i 39 otaczających gminach

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś