Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2019-10-28 do 2019-11-25

Komunikat: w sekcji plików do pobrania opublikowano listę wniosków skierowanych do negocjacji (publikacja 06.04.2020)

Komunikat dot. zmian załącznika nr 3 (publikacja 21.11.2019)

Komunikat: zmiana regulaminu konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 (publikacja 08.11.2019)

Komunikat dot. zmiany załącznika nr 1 oraz nr 2 (Publikacja 22.10.2019)

Komunikat dot. kryterium merytorycznego szczegolowego nr 9_RPMA.09.02.02-IP.01-14-088.19 (Publikacja 27.09.2019)

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19

(konkurs bez podziału na rundy)

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 którego celem jest wdrażanie projektów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 28.10.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 25.11.2019 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2020 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Na co można otrzymać dofinansowanie?  

Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym
z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

Poniżej zostały przedstawione działania obligatoryjne, wymagane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z RPZ, w poszczególnych modułach:

1.     Moduł dotyczący otyłości:

1)    działania informacyjno-promocyjne,

2)    kwalifikacja uczestników,

3)    działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu w tym:

a)    badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

b)    edukacja zdrowotna,

c)    ponowne badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

4)    interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)    monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

2.     Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)    działania informacyjno-promocyjne,

2)    kwalifikacja uczestników,

3)    działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu w tym:

a)    badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

b)    edukacja zdrowotna,

c)    ponowne badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

4)    interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)    monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

Personel udzielający świadczeń w ramach programu powinien współpracować w celu osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych efektów zdrowotnych u uczestników programu. Działania w poszczególnych modułach muszą być komplementarne i nakierowane na osiągnięcie jak najlepszych efektów zdrowotnych.

Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami zawartymi w RPZ stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

 

Poniżej przedstawiono działania fakultatywne, tj. takie które zgodnie z RPZ nie muszą być realizowane, natomiast ich wprowadzenie do projektu jest premiowane w ramach kryterium: „Działania informacyjno – szkoleniowe oraz informacyjno – edukacyjne:

1.     Działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, dla pielęgniarek/higienistek szkolnych, w zakresie merytorycznym związanym z udzielanym wsparciem;

2.     Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci uczestniczących w programie, w szczególności: personel szkolny (w tym nauczyciele), pracownicy OPS, PCPR.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
93% (= 80% UE + 13% BP)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3809 PLN to 9 676 312,88 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
  • w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych muszą być skierowane do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego ze stwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej lub kwalifikacji przeprowadzonej przez beneficjenta otyłością lub chorobą kręgosłupa.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN. Nie określono limitu dla maksymalnej wartości projektu.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś