Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2019-10-28 do 2019-11-25

Komunikat: w sekcji plików do pobrania opublikowano listę wniosków skierowanych do negocjacji (publikacja 06.04.2020)

Komunikat dot. zmian załącznika nr 3 (publikacja 21.11.2019)

Komunikat: zmiana regulaminu konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 (publikacja 08.11.2019)

Komunikat dot. zmiany załącznika nr 1 oraz nr 2 (Publikacja 22.10.2019)

Komunikat dot. kryterium merytorycznego szczegolowego nr 9_RPMA.09.02.02-IP.01-14-088.19 (Publikacja 27.09.2019)

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19

(konkurs bez podziału na rundy)

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 którego celem jest wdrażanie projektów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 28.10.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 25.11.2019 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2020 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Na co można otrzymać dofinansowanie?  

Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym
z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

Poniżej zostały przedstawione działania obligatoryjne, wymagane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z RPZ, w poszczególnych modułach:

1.     Moduł dotyczący otyłości:

1)    działania informacyjno-promocyjne,

2)    kwalifikacja uczestników,

3)    działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu w tym:

a)    badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

b)    edukacja zdrowotna,

c)    ponowne badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

4)    interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),

c)    badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)    monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

2.     Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

1)    działania informacyjno-promocyjne,

2)    kwalifikacja uczestników,

3)    działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu w tym:

a)    badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

b)    edukacja zdrowotna,

c)    ponowne badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu, którego dotyczy interwencja w danym module,

4)    interwencja terapeutyczna w tym:

a)    zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),

b)    badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,

5)    monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.

Personel udzielający świadczeń w ramach programu powinien współpracować w celu osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych efektów zdrowotnych u uczestników programu. Działania w poszczególnych modułach muszą być komplementarne i nakierowane na osiągnięcie jak najlepszych efektów zdrowotnych.

Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami zawartymi w RPZ stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

 

Poniżej przedstawiono działania fakultatywne, tj. takie które zgodnie z RPZ nie muszą być realizowane, natomiast ich wprowadzenie do projektu jest premiowane w ramach kryterium: „Działania informacyjno – szkoleniowe oraz informacyjno – edukacyjne:

1.     Działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, dla pielęgniarek/higienistek szkolnych, w zakresie merytorycznym związanym z udzielanym wsparciem;

2.     Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci uczestniczących w programie, w szczególności: personel szkolny (w tym nauczyciele), pracownicy OPS, PCPR.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
93% (= 80% UE + 13% BP)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3809 PLN to 9 676 312,88 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
  • w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych muszą być skierowane do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego ze stwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej lub kwalifikacji przeprowadzonej przez beneficjenta otyłością lub chorobą kręgosłupa.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN. Nie określono limitu dla maksymalnej wartości projektu.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych