Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R), nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19. Nabór będzie prowadzony w trybie zamkniętym zatem nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 31 października  2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 15 stycznia 2020 r. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

·         podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

·         podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów
w ramach konkursu są przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na badania przemysłowe[1] i eksperymentalne prace rozwojowe[2] albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi:

dla mikroprzedsiębiorcy:

·         maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

dla małego przedsiębiorcy:

·         maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy

·         maksymalnie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

dla dużego przedsiębiorcy

·         maksymalnie 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 

W przypadku pomocy na usługi doradcze maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000,00 euro (4 380 900,00 PLN[3]).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Minimalny wkład własny

Zgodny z właściwym poziomem dofinansowania.


[1] zgodnie z art. 2 pkt 85 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

[2] zgodnie z art. 2 pkt 86 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

[3] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.08.2019 r. wynoszącym 4,3809 PLN.

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś