Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2019-10-31 do 2020-06-30

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 13.12.2023)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 04.10.2023)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 23.02.2023)

Komunikat sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 04.08.2021)

Informacja o zakończonej ocenie formalnej w konkursie (publikacja 10.08.2020)

Komunikat: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Przedłużenie terminu związane jest z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. (publikacja 24.03.2020)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 2.03.2020)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 07.1.2020)

Komunikat: aktualizacja regulaminu konkursu numer RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 (publikacja 31.10.2019)

Ogłoszenie o naborze

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19. Nabór będzie prowadzony w trybie zamkniętym zatem nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 31 października  2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

·         podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

·         podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: 

·         jednostki naukowe,

·         konsorcja naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty ujęte w załączniku 5b Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

Projekt nie może obejmować etapu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Wsparcie nie obejmuje infrastruktury dydaktycznej, zaś finansowanie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej możliwe jest wyłącznie, gdy jest ona niezbędna do realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania dla wydatków w ramach pomocy de minimis wynosi 80%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 euro (43 809 000,00 PLN[1]).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Minimalny wkład własny

Zgodny z właściwym poziomem dofinansowania.


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.08.2019 r. wynoszącym 4,3809 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś