Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz funduszy na projekty badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji? Chcesz realizować projekty na rzecz poprawy zdrowia dzieci z nadwagą lub problemami z kręgosłupem? A może potrzebujesz dofinansowania na lepszą edukację najmłodszych? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w listopadzie.

 

 

Przeciwdziałanie otyłości i chorobom kręgosłupa

Trwa konkurs o fundusze na programy działań edukacyjnych i terapeutycznych dotyczących otyłości lub chorób kręgosłupa. Dofinansowane działania skierowane będą do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, u których stwierdzone zostały takie problemy zdrowotne. Wnioski podmiotów wykonujących działalność leczniczą przyjmowane będą do 25 listopada. W ramach jednego projektu wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie albo na program dotyczący chorób kręgosłupa albo na działania w zakresie otyłości.

 

Edukacja ogólna w Warszawie i 39 otaczających gminach

Jeszcze do 28 listopada organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty zajmujące się kształceniem ogólnym na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać wnioski o finansowe wsparcie dla projektów rozwijających u dzieci i młodzieży kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. W konkursie dostępne są fundusze m.in. na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów, rozwijanie kompetencji informatycznych czy też wyposażenie szkolnych pracowni.

 

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Rozpoczął się konkurs dla jednostek i konsorcjów naukowych, w którym dostępne są fundusze na rozbudowę lub modernizację infrastruktury badawczo-rozwojowej. Unijnym wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Wnioski o dotacje można składać do 10 stycznia 2020 r.

Z funduszy europejskich na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same tylko eksperymentalne prace rozwojowe mogą skorzystać również przedsiębiorcy. Środki w trwającym konkursie dostępne są dla firm, które mają już doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Na większe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy. Proporcjonalnie wyższe dotacje przewidziane są ponadto na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsiębiorcy mają czas do 15 stycznia 2020 r.

Już tylko do 29 listopada przyjmowane będą wnioski o dotacje od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty badawczo-rozwojowe uzyskały, przyznawany przez Komisję Europejską, certyfikat Seal of Excellence (po 1 stycznia 2016 r.). Te projekty, które nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych, zostaną zrealizowane przy wsparciu dostępnych w konkursie funduszy.

 

Innowacje w przedsiębiorstwach – wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług

Pod koniec listopada rozpocznie się adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw konkurs o fundusze na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Do końca stycznia firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotacje przyznane będą przykładowo na rozbudowę firm związaną z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług. Środki zostaną przeznaczone także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług.

 

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych
lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł). Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywane jest przez pośredników finansowych na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat. Za zarządzanie dostępnymi na pożyczki funduszami z Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat. Rolę pośrednika finansowego zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Przeciwdziałanie otyłości i chorobom kręgosłupa

Edukacja ogólna w Warszawie i 39 otaczających gminach

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś