Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz funduszy na projekty badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji? Chcesz realizować projekty na rzecz poprawy zdrowia dzieci z nadwagą lub problemami z kręgosłupem? A może potrzebujesz dofinansowania na lepszą edukację najmłodszych? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w listopadzie.

 

 

Przeciwdziałanie otyłości i chorobom kręgosłupa

Trwa konkurs o fundusze na programy działań edukacyjnych i terapeutycznych dotyczących otyłości lub chorób kręgosłupa. Dofinansowane działania skierowane będą do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, u których stwierdzone zostały takie problemy zdrowotne. Wnioski podmiotów wykonujących działalność leczniczą przyjmowane będą do 25 listopada. W ramach jednego projektu wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie albo na program dotyczący chorób kręgosłupa albo na działania w zakresie otyłości.

 

Edukacja ogólna w Warszawie i 39 otaczających gminach

Jeszcze do 28 listopada organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty zajmujące się kształceniem ogólnym na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać wnioski o finansowe wsparcie dla projektów rozwijających u dzieci i młodzieży kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. W konkursie dostępne są fundusze m.in. na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów, rozwijanie kompetencji informatycznych czy też wyposażenie szkolnych pracowni.

 

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Rozpoczął się konkurs dla jednostek i konsorcjów naukowych, w którym dostępne są fundusze na rozbudowę lub modernizację infrastruktury badawczo-rozwojowej. Unijnym wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Wnioski o dotacje można składać do 10 stycznia 2020 r.

Z funduszy europejskich na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same tylko eksperymentalne prace rozwojowe mogą skorzystać również przedsiębiorcy. Środki w trwającym konkursie dostępne są dla firm, które mają już doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Na większe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy. Proporcjonalnie wyższe dotacje przewidziane są ponadto na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsiębiorcy mają czas do 15 stycznia 2020 r.

Już tylko do 29 listopada przyjmowane będą wnioski o dotacje od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty badawczo-rozwojowe uzyskały, przyznawany przez Komisję Europejską, certyfikat Seal of Excellence (po 1 stycznia 2016 r.). Te projekty, które nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych, zostaną zrealizowane przy wsparciu dostępnych w konkursie funduszy.

 

Innowacje w przedsiębiorstwach – wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług

Pod koniec listopada rozpocznie się adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw konkurs o fundusze na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Do końca stycznia firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotacje przyznane będą przykładowo na rozbudowę firm związaną z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług. Środki zostaną przeznaczone także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług.

 

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych
lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł). Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywane jest przez pośredników finansowych na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat. Za zarządzanie dostępnymi na pożyczki funduszami z Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat. Rolę pośrednika finansowego zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Przeciwdziałanie otyłości i chorobom kręgosłupa

Edukacja ogólna w Warszawie i 39 otaczających gminach

Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych