Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-29 do 2017-01-30

 • Komunikat dotyczący zmiany regulaminu konkursu (publikacja 20.08.2018)
 • Komunikat z dnia 17.02.2017: W sekcji „pliki do pobrania” opublikowano wyniki oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16.
 • Komunikat z dnia 06.02.2017: W sekcji „pliki do pobrania” opublikowano harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16.

WYNIK NABORU

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o konkursie

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 29 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 30 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność leczniczą – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie? DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym:

1. akcja informacyjna dzięki której, grupy biorące udział w programie zostaną poinformowana o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych programu,

2. badanie przesiewowe słuchu składające się z:

1) wstępnego badania lekarskiego, mającego na celu wykluczeniu przeszkód natury medycznej,

2) progowego badania audiometrycznego słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz),

3) test oceniającego centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) dobrany stosownie do rozwoju dziecka.

3. działania edukacyjne prowadzone wśród uczniów, rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie. Będą one dotyczyły miedzy innymi: roli zmysłu słuchu w procesach poznawczych, higieny słuchu, występujących wad słuchu i sposobów ich kompensacji, sposoby leczenia i rehabilitacji profilaktyki zaburzeń słuchu.

4. szkolenia dla personelu medycznego z zakresu laryngologii, foniatrii i audiologii, logopedii niezbędne

do zwiększania umiejętności i kompetencji w zakresie wczesnego wykrywania deficytów słuchu wśród pacjentów w wieku szkolnym.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%

(80% UE+13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2016 wynoszącym 4,3307 wynosi
8 055 102,00 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;
  tel. 22 542 27 15;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy:
  pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Radomiu 26-610 Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.

Wybierz typ beneficjenta Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność leczniczą – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.
Dla kogo? Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, z wyłączeniem uczniów szkół m.st. Warszawy.

Ponadto działaniami w ramach programu zostaną objęci także:

1) rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w programie,

2) personel placówek oświatowych (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkolni, pielęgniarki szkolne),

3) personel medyczny (w szczególności lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej).

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE+13% BP).

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu

Nie określono

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś