Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br. wyraził zgodę na dokonanie zmian w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego dotyczących wydłużenia okresu realizacji programu do 2019 roku, w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany nie naruszają zasady równego traktowania Beneficjentów i stosuje się je z dniem ogłoszenia.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. Wykaz skrótów RPZ – Regionalny program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017-2018” RPZ – Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017-2019” Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           2. Rozdział 1 pkt. 2 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 – 2018” dnia 12.09.2016 r Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 –2019” z dnia 12.09.2016 r. (aktualizacja programu lipiec 2018 r.)

 

Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           3. Rozdział 2 Przedmiotem konkursu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017-2018.

 

Przedmiotem konkursu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017-2019. Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           4. Rozdział 3 Uwaga!

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków, przy czym każdy ze składanych wniosków może obejmować jeden cały powiat zgodnie z podziałem stanowiącym załącznik nr 13. Stąd wsparciem objęci mają być wszyscy uczniowie szkół podstawowych – klas I w roku 2017 i 2018 zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład danego powiatu.

Uwaga!

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków, przy czym każdy ze składanych wniosków może obejmować jeden cały powiat zgodnie z podziałem stanowiącym załącznik nr 13. Stąd wsparciem objęci mają być wszyscy uczniowie szkół podstawowych – klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład danego powiatu.

Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           5. Rozdział 6 Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ to 2018 rok.

Uwaga!

Planowany okres trwania projektu musi wynosić dwa lata tzn. w pierwszym roku trwania projektu muszą zostać objęte wsparciem dzieci uczęszczające do klasy 1 w roku 2017 a w drugim roku trwania projektu dzieci uczęszczające do 1 klasy w roku 2018. Z tym, że projekt zakończyć się musi do 31.12.2018  r.

Uwaga!

Wsparciem w ramach projektu należy objąć dzieci uczęszczające do klasy 1 w roku szkolnym 2017/2018 oraz dzieci uczęszczające do klasy 1 w roku szkolnym 2018/2019. Projekt zakończyć się musi do 30.06.2019 r.

Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.

 

 

 

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16

Tabela zmian REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”

 

l.p. Nr strony Treść zmiany / uwagi
1. strona tytułowa Dodano przypis dolny o treści:  „Aktualizacja treści programu: lipiec 2018 r.”
2. strona tytułowa Usunięto zapis: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)”
3. str. 4 W Słowniczku, w definicji Programu/regionalnego programu zdrowotnego usunięto zapis: „(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).”
4. str. 5 W Streszczeniu, w części: „Grupa docelowa objęta programem” dodano zapis: „Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie także realizowany w latach 2018-2019.”
5. str.  14 W rozdziale 1., w podrozdziale: „c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu” dodano zapis: „Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie także realizowany w latach 2018-2019.”
6. str. 17 W rozdziale 1., w podrozdziale: „e. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu” usunięto zapis: „(Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz. 1126)”
7. str. 20 W rozdziale 3., w podrozdziale: „a. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe” dodano przypis dolny o treści: „Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie realizowany w latach 2018-2019.”
8. str. 31 W rozdziale 4., w podrozdziale „e. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych” dodano zapis: „Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie także realizowany w latach 2018-2019.”
9. str. 47 W rozdziale 6., w podrozdziale „d. Ocena trwałości efektów programu” zmieniono termin realizacji programu na lata „2017-2019”

 

 

 

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych