Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br. wyraził zgodę na dokonanie zmian w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego dotyczących wydłużenia okresu realizacji programu do 2019 roku, w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany nie naruszają zasady równego traktowania Beneficjentów i stosuje się je z dniem ogłoszenia.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. Wykaz skrótów RPZ – Regionalny program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017-2018” RPZ – Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017-2019” Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           2. Rozdział 1 pkt. 2 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 – 2018” dnia 12.09.2016 r Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 –2019” z dnia 12.09.2016 r. (aktualizacja programu lipiec 2018 r.)

 

Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           3. Rozdział 2 Przedmiotem konkursu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017-2018.

 

Przedmiotem konkursu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017-2019. Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           4. Rozdział 3 Uwaga!

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków, przy czym każdy ze składanych wniosków może obejmować jeden cały powiat zgodnie z podziałem stanowiącym załącznik nr 13. Stąd wsparciem objęci mają być wszyscy uczniowie szkół podstawowych – klas I w roku 2017 i 2018 zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład danego powiatu.

Uwaga!

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków, przy czym każdy ze składanych wniosków może obejmować jeden cały powiat zgodnie z podziałem stanowiącym załącznik nr 13. Stąd wsparciem objęci mają być wszyscy uczniowie szkół podstawowych – klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład danego powiatu.

Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.
           5. Rozdział 6 Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ to 2018 rok.

Uwaga!

Planowany okres trwania projektu musi wynosić dwa lata tzn. w pierwszym roku trwania projektu muszą zostać objęte wsparciem dzieci uczęszczające do klasy 1 w roku 2017 a w drugim roku trwania projektu dzieci uczęszczające do 1 klasy w roku 2018. Z tym, że projekt zakończyć się musi do 31.12.2018  r.

Uwaga!

Wsparciem w ramach projektu należy objąć dzieci uczęszczające do klasy 1 w roku szkolnym 2017/2018 oraz dzieci uczęszczające do klasy 1 w roku szkolnym 2018/2019. Projekt zakończyć się musi do 30.06.2019 r.

Zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 17 lipca br.

 

 

 

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16

Tabela zmian REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”

 

l.p. Nr strony Treść zmiany / uwagi
1. strona tytułowa Dodano przypis dolny o treści:  „Aktualizacja treści programu: lipiec 2018 r.”
2. strona tytułowa Usunięto zapis: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)”
3. str. 4 W Słowniczku, w definicji Programu/regionalnego programu zdrowotnego usunięto zapis: „(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).”
4. str. 5 W Streszczeniu, w części: „Grupa docelowa objęta programem” dodano zapis: „Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie także realizowany w latach 2018-2019.”
5. str.  14 W rozdziale 1., w podrozdziale: „c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu” dodano zapis: „Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie także realizowany w latach 2018-2019.”
6. str. 17 W rozdziale 1., w podrozdziale: „e. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu” usunięto zapis: „(Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz. 1126)”
7. str. 20 W rozdziale 3., w podrozdziale: „a. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe” dodano przypis dolny o treści: „Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie realizowany w latach 2018-2019.”
8. str. 31 W rozdziale 4., w podrozdziale „e. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych” dodano zapis: „Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 721/2018 z dn. 4 maja 2018 r. program ten będzie także realizowany w latach 2018-2019.”
9. str. 47 W rozdziale 6., w podrozdziale „d. Ocena trwałości efektów programu” zmieniono termin realizacji programu na lata „2017-2019”

 

 

 

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś