Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zajmujesz się edukacją dorosłych? Planujesz wprowadzenie e-usług dla mieszkańców? Działasz w obszarze ochrony zdrowia? Zajmujesz się wsparciem osób niesamodzielnych? A może szukasz finansowania projektów zwiększających efektywność energetyczną budynków lub innowacyjnych projektów biznesowych? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania o unijne dotacje i pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

Edukacja dorosłych

Od końca kwietnia rozpocznie się konkurs o fundusze na edukację dorosłych mieszkańców regionu. Będą środki na organizację szkoleń i kursów z zakresu kompetencji cyfrowych i językowych. Mieszkańcy otrzymają możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Co ważne, planowane działania edukacyjne muszą dawać możliwość uzyskania certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji. Projekty powinny być skierowane do osób powyżej 25 roku życia, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób o niskich kwalifikacjach czy też powyżej 50 roku życia.

 

Administracja bliżej mieszkańców

W tym miesiącu wystartuje konkurs dotyczący wprowadzania usług elektronicznych dla mieszkańców. Celem dofinansowanych projektów będzie umożliwienie załatwienia spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy i powiaty, a także ich jednostki organizacyjne. Finansowanie obejmie m.in.: tworzenie portali internetowych do świadczenia usług elektronicznie, zakup niezbędnego oprogramowania, czy usługi przetwarzania danych w chmurze.

 

Informatyzacja placówek medycznych

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji służby zdrowia oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

Przeciwdziałanie cukrzycy

Trwa konkurs dotyczący dofinansowania działań z zakresu profilaktyki cukrzycy skierowanych do mieszkańców powyżej 60 roku życia. Środki z programu pozwolą na sfinansowanie konsultacji lekarskich, edukacji pacjentów, a także działań informacyjnych o objawach i skutkach cukrzycy. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze lub inne, ale w partnerstwie z takimi podmiotami.

Usługi asystenckie i opiekuńcze

Cały czas można składać wnioski o fundusze na rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Dofinansowanie obejmie zwiększenie liczby miejsc, w których osoby niesamodzielne otrzymają wsparcie opiekuńcze i asystenckie, czy wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak teleopieka i  systemy przywoławcze. Są środki na szkolenia dla opiekunów, poradnictwo, jak i tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, jednostek zatrudnienia socjalnego, środowiskowych domów samopomocy i organizacji pozarządowych.

Wymiana pieców

Cały czas można ubiegać się o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, kotłowniach osiedlowych i budynkach publicznych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą dofinansowanie na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Dofinansowanie projektu wyniesie do 1,5 mln zł.

Parkingi „Parkuj i Jedź”

Są środki na budowę i przebudowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli projektów z terenu Warszawy i okolicznych 39 gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny. Projekty mogą także uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników
i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł).

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat.

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O  wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Włączenie społeczne

Edukacja

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś