Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 którego celem jest wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2019-2022” stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 29 marca 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0
w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach kryterium dostępu Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca lub partner[1] jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

Z zastrzeżeniem, że świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie łącznego spełnienia dwóch warunków:

1.     weryfikacji w oparciu o rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie numeru księgi rejestrowej podanego we wniosku o dofinansowanie projektu[2].

2.     zapisu we wniosku potwierdzającego, że świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są przez ww. podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie? DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU:

1.     akcja informacyjna mająca na celu poinformowane grup docelowych o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych akcji. Zostaną rozprowadzone także materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów a także krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonej cukrzycy.

2.     konsultacje lekarskie zawierające:

1)    oznaczenie glikemii przygodnej,

2)    oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u uczestników programu z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l),

3)    pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz wskaźnika talia-biodro (WHR – Waist-Hip Ratio),

4)    pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

5)    ocena wykrytych powikłań cukrzycy,

6)    konsultacja lekarska,

3.     działania edukacyjne dla pacjentów,

4.     szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego mające na celu przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii (w szczególności profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie).

Powyższe interwencje muszą być zgodne z zapisami RPZ. Szczegółowe rozwinięcie działań/zadań w poszczególnych modułach znajduje się w rozdziale 4b – planowane interwencje RPZ.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 93%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu to 9 975 412,50 PLN.

 

Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)
Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych są skierowane do osób w wieku powyżej 60 roku życia, dotychczas niediagnozowanych w kierunku cukrzycy. Na potrzeby wskaźnika: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [osoby]”, brane są pod uwagę wyłącznie ww. osoby.

        Kryteria włączenia do programu:

– wiek powyżej 60 roku życia,

– deklaracja, że nie było się dotychczas diagnozowanym w kierunku cukrzycy,

– miejsce zamieszkania – województwo mazowieckie,

– podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody     na udział w programie.

Ww. kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Uwaga!

Uczestnik projektu w wieku 59 lat może brać udział w rekrutacji do projektu jednakże w momencie uzyskania świadczenia musi mieć ukończone 60 lat .

Ponadto działaniami w ramach programu zostanie objęty również personel medyczny: lekarze (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) oraz pielęgniarki, pracujący w podmiotach leczniczych na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria włączenia do programu otoczenia grupy docelowej:

– wykonywanie zawodu lekarza lub pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie POZ na terenie województwa mazowieckiego,

– posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki,

– wyrażenie zgody na udział w szkoleniu.

Ww. kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%
Przekierowanie do dokumentów Programu

 

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

 

 

[1] w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

[2] Rejestr dostępny na stronie: http://rpwdl.csioz.gov.pl

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś