Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze w lipcu można ubiegać się o fundusze europejskie na tworzenie żłobków oraz informatyzację urzędów i instytucji kultury. Cały czas trwają także konkursy o dofinansowanie odnowy zabytków, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a także projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców. Od końca miesiąca będzie można z kolei ubiegać się o finansowanie tworzenia ścieżek rowerowych. Jednocześnie trwają prace nad uruchomieniem wsparcia na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorców mierzących się ze skutkami epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter. Zapraszamy również do zapisania się do newslettera funduszy europejskich na Mazowszu.

 

Powrót do aktywności zawodowej

Już tylko do 17 lipca trwa konkurs o fundusze europejskie na ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. O wsparcie mogą ubiegać się  samorządy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, a także usługi opiekuna dziennego. Środki pomogą także w dostosowaniu już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostanie także objęte świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi.

Więcej informacji o konkursie.

Informatyzacja urzędów i instytucji kultury

Konkurs o fundusze europejskie na rozwój e-usług na Mazowszu potrwa do 31 lipca. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, uczelnie wyższe i instytucje kultury. Wsparcie obejmie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury. Będzie to informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wyniesie 100 tysięcy złotych, a maksymalna 2,5 miliona złotych.

Więcej informacji o konkursie.

 

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa

Cały czas można składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej najbardziej potrzebujących mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, a także lokalne grupy działania. Konkurs potrwa do 31 sierpnia.

Więcej informacji o konkursie.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży

Do 31 sierpnia trwa konkurs o fundusze na doradztwo edukacyjno-zawodowe. Na dofinansowanie mają szansę projekty skierowane do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a także szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Wsparcie będzie można przeznaczyć na tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających prowadzenie doradztwa dla młodzieży oraz rozwój współpracy z pracodawcami. O środki mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły, podmioty posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę. Konkurs skierowany jest do placówek działających w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Więcej informacji o konkursie. 

Odnowa zabytków

Fundusze europejskie wspierają odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnych dla mieszkańców aktywności, w szczególności kulturalnych i edukacyjnych. Wsparcie jednego projektu może wynieść do 1 miliona złotych. Pomoc obejmie miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a także parki kulturalne. O środki mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych
i spółki prawa handlowego. Konkurs potrwa do 31 sierpnia.

Więcej informacji o konkursie. 

Bardziej efektywne energetycznie budynki

do 31 sierpnia można starać się o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
np. urzędów, szkół, szpitali. Pierwszeństwo w wyścigu o wsparcie mają projekty kompleksowe, czyli zakładające głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wsparcie jednego projektu wyniesie do 4 milionów złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, placówki medyczne, instytucje kultury, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), kościoły i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o konkursie.

Dotacje to jednak nie wszystko. Dodatkową możliwością są pożyczki na termomodernizację. Na takie wsparcie mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat.

Więcej informacji o pożyczkach. 

Budowa ścieżek rowerowych 

Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże w tworzeniu kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Od 31 lipca do 2 listopada potrwa konkurs o fundusze europejskie właśnie na ten cel. O wsparcie będą mogły ubiegać się samorządy z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Finansowanie dotyczyć będzie budowy, przebudowy i wytyczenia ścieżek rowerowych. Wsparcie obejmie również m.in. oznakowanie przejazdów i pasów dla rowerów.

Więcej informacji o konkursie

Innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach.

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie!

 

Jak Fundusze Europejskie wspierają walkę z epidemią koronawirusa?

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej do mazowieckich szpitali dostarczane są m.in. respiratory, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, systemy bezdotykowego pomiaru temperatury, mobilne aparaty RTG, a także środki ochrony osobistej.  Wspierane są stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, których zespoły są na pierwszej linii walki z epidemią. Z pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas świadczenia usług korzystają również opiekunowie środowiskowi. Samorząd Województwa zaplanował również projekt w zakresie edukacji zdalnej, z którego skorzysta ponad 230 szkół. Dofinansowanie obejmie doposażenie szkół w sprzęt i oprogramowanie, a także przeszkolenie nauczycieli. Do przedsiębiorców z kolei skierowane będą dotacje i pożyczki na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienia płynności finansowej. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia naborów.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś