Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze w lipcu można ubiegać się o fundusze europejskie na tworzenie żłobków oraz informatyzację urzędów i instytucji kultury. Cały czas trwają także konkursy o dofinansowanie odnowy zabytków, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a także projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców. Od końca miesiąca będzie można z kolei ubiegać się o finansowanie tworzenia ścieżek rowerowych. Jednocześnie trwają prace nad uruchomieniem wsparcia na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorców mierzących się ze skutkami epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter. Zapraszamy również do zapisania się do newslettera funduszy europejskich na Mazowszu.

 

Powrót do aktywności zawodowej

Już tylko do 17 lipca trwa konkurs o fundusze europejskie na ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. O wsparcie mogą ubiegać się  samorządy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, a także usługi opiekuna dziennego. Środki pomogą także w dostosowaniu już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostanie także objęte świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi.

Więcej informacji o konkursie.

Informatyzacja urzędów i instytucji kultury

Konkurs o fundusze europejskie na rozwój e-usług na Mazowszu potrwa do 31 lipca. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, uczelnie wyższe i instytucje kultury. Wsparcie obejmie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury. Będzie to informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wyniesie 100 tysięcy złotych, a maksymalna 2,5 miliona złotych.

Więcej informacji o konkursie.

 

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa

Cały czas można składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej najbardziej potrzebujących mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, a także lokalne grupy działania. Konkurs potrwa do 31 sierpnia.

Więcej informacji o konkursie.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży

Do 31 sierpnia trwa konkurs o fundusze na doradztwo edukacyjno-zawodowe. Na dofinansowanie mają szansę projekty skierowane do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a także szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Wsparcie będzie można przeznaczyć na tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających prowadzenie doradztwa dla młodzieży oraz rozwój współpracy z pracodawcami. O środki mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły, podmioty posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę. Konkurs skierowany jest do placówek działających w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Więcej informacji o konkursie. 

Odnowa zabytków

Fundusze europejskie wspierają odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnych dla mieszkańców aktywności, w szczególności kulturalnych i edukacyjnych. Wsparcie jednego projektu może wynieść do 1 miliona złotych. Pomoc obejmie miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a także parki kulturalne. O środki mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych
i spółki prawa handlowego. Konkurs potrwa do 31 sierpnia.

Więcej informacji o konkursie. 

Bardziej efektywne energetycznie budynki

do 31 sierpnia można starać się o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
np. urzędów, szkół, szpitali. Pierwszeństwo w wyścigu o wsparcie mają projekty kompleksowe, czyli zakładające głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wsparcie jednego projektu wyniesie do 4 milionów złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, placówki medyczne, instytucje kultury, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), kościoły i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o konkursie.

Dotacje to jednak nie wszystko. Dodatkową możliwością są pożyczki na termomodernizację. Na takie wsparcie mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat.

Więcej informacji o pożyczkach. 

Budowa ścieżek rowerowych 

Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże w tworzeniu kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Od 31 lipca do 2 listopada potrwa konkurs o fundusze europejskie właśnie na ten cel. O wsparcie będą mogły ubiegać się samorządy z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Finansowanie dotyczyć będzie budowy, przebudowy i wytyczenia ścieżek rowerowych. Wsparcie obejmie również m.in. oznakowanie przejazdów i pasów dla rowerów.

Więcej informacji o konkursie

Innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach.

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie!

 

Jak Fundusze Europejskie wspierają walkę z epidemią koronawirusa?

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej do mazowieckich szpitali dostarczane są m.in. respiratory, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, systemy bezdotykowego pomiaru temperatury, mobilne aparaty RTG, a także środki ochrony osobistej.  Wspierane są stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, których zespoły są na pierwszej linii walki z epidemią. Z pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas świadczenia usług korzystają również opiekunowie środowiskowi. Samorząd Województwa zaplanował również projekt w zakresie edukacji zdalnej, z którego skorzysta ponad 230 szkół. Dofinansowanie obejmie doposażenie szkół w sprzęt i oprogramowanie, a także przeszkolenie nauczycieli. Do przedsiębiorców z kolei skierowane będą dotacje i pożyczki na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienia płynności finansowej. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia naborów.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych