Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2020-06-29 do 2020-08-31

Komunikat: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20  nastąpiła aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. (publikacja 03.08.2020)

Komunikat: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20  nastąpiła aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.(publikacja 29.06.2020)

ZOBACZ: Webinar poświęcony przedmiotowemu konkursowi

Wyniki naboru

pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 którego celem są projekty z zakresu doradztwa zawodowego, które pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 29.06.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2021r.
Miejsce składania wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Wnioskodawcą w ramach projektu jest:

• organ prowadzący objęte wsparciem szkoły

lub

• podmiot posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdą objętą wsparciem szkołę.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się                        w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektu

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego,

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno –zawodowego,

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego .

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%                     (80% UE + 5% BP).

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO wynoszącym 4,4447 PLN to 3 541 870,31 PLN

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki Portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu) strona  IP ZIT www.omw.um.warszawa.pl

 

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach  konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

·         uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe[1];

·         uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa zawodowego);

·         młodociani pracownicy;

·         szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;

·         nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;

·         instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

·         nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%

Minimalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP) musi przekroczyć  444 470,00 PLN.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

[1] W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Działania 10.3 skierowanych do szkół zawodowych, które zostały zlikwidowane w związku z reformą oświaty wsparcie może być skierowanie jedynie do uczniów tych szkół. Tej samej zasadzie podlega wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w przypadku zlikwidowanych szkół zawodowych dotyczyć może jedynie uczniów tych szkół.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś