Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Aktualności

01.12.2021:

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem w projektu „Regiony Rewitalizacji” zapraszamy Państwa do pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania. Celem pilotażu jest wypracowanie najlepszych metod współpracy pomiędzy doradcami a gminami.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy w pilotażu ok. 2 godziny wsparcia doradczego w 2021 r. Wsparciem pilotażowym zostanie objęte 10 gmin, które jako pierwsze prześlą wypełnioną ankietę. W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

Pilotaż planowany jest jeszcze w grudniu br. Udział w pilotażu nie przekreśla możliwości korzystania z doradztwa w 2022 r.

W związku z tym prosimy Państwa o informacje zwrotne z odpowiedzią na poniższą ankietę najpóźniej do 7 grudnia do godz. 16:00   na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

Dziękujemy za odpowiedzi!

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM:  https://www.survio.com/survey/d/R5D4B5G4H0F8O6F1L


 

16.11.2021:

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa pana Bartosza Skaldawskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych  podmiotów – dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym.

Urzędy  gmin prosimy uprzejmie o przekazanie niniejszego zaproszenia potencjalnie zainteresowanym organizacjom ze swojego terenu.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 25 i 29 listopada oraz 1, 3 i 6 grudnia br.

Należy zarejestrowanie się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Linki rejestracyjne:

Dzień 1: https://app.livewebinar.com/127-668-375

Dzień 2: https://app.livewebinar.com/276-045-686

Dzień 3: https://app.livewebinar.com/815-690-314

Dzień 4: https://app.livewebinar.com/199-293-472

Dzień 5: https://app.livewebinar.com/536-742-284

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji. W załączeniu harmonogram szkolenia oraz ulotka o szkoleniach i prowadzących ekspertach.

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl

Plik do pobrania: Harmonogram szkolenia i linki do rejestracji

 


„W dniu dzisiejszym 6 października 2021 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń edukacyjnych dla zespołu ds. rewitalizacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, spotkań edukacyjnych oraz doradztwie eksperckim dla gmin województwa mazowieckiego w procesie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, realizowanego w ramach projektu pt. ,,Regiony Rewitalizacji”.

Znak postępowania: RF-EFRR.ZP.U.272.69.2021.AS

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona została na stronie Platformy Zakupowej i dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/517845.

Termin otwarcia ofert: 20 października 2021 r., godz. 10:10.

Zachęcamy do składania ofert!”

 


NIK o efektach programów rewitalizacji.

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport na temat efektów wdrażanych w wybranych gminach programów rewitalizacji.

W raporcie odpowiedziano na pytania tj.:

 • Czy programy rewitalizacji były prawidłowo wdrażane i czy osiągnięto zakładane efekty?
 • Czy gminy prowadzą rewitalizację zgodnie z przyjętymi programami rewitalizacji?
 • Czy dotychczasowa realizacja programów przyniosła zakładane efekty?
 • Czy samorząd województwa właściwie wspierał realizację programów rewitalizacji?

Ocena końcowa pokazuje, że w zakresie rewitalizacji jest jeszcze wiele pracy na wszystkich poziomach.

W ocenie ogólnej wskazano, że programy rewitalizacji wdrażane były niezgodnie z przyjętymi założeniami. W konsekwencji, nie doprowadzono do kompleksowego rozwiązania zdiagnozowanych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej lub środowiskowej, jak i wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej oceny efektów wdrażanych działań. Znikome było również zaangażowanie lokalnej społeczności, a gminy jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska.

Całość dostępna jest pod adresem:

NIK o efektach programów rewitalizacji – Najwyższa Izba Kontroli

 


Generalny Konserwator Zabytków zaapelował do Marszałków o zakończenie finansowania ze środków europejskich betonowanie rynków.

Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków i Wiceminister kultury, wystosowała 31 sierpnia br. do Marszałków Województw pismo ws. standardów zagospodarowania przestrzeni rynkowych, czyli centralnych przestrzeni polskich miast i wsi, które pierwotnie pełniły funkcje placów handlowych.

W piśmie wskazała, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewie, usuwanie zieleni w celu utwardzenia betonem placów i innych przestrzeni publicznych oraz na obszarach zabytkowych. Funkcje reprezentacyjne rynku miejskiego nie wykluczają drzew, zieleni i zachowania powierzchni biologicznie czynnej.  Zaapelowała również o stosowanie powyższych uwarunkowań w konkursach z funduszy publicznych przyznawanych przez Urzędy Marszałkowskie i tym samym promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.

Tym samym w regulaminach i kryteriach konkursów powinny pojawić się ograniczenia uwzględniające powyższe rekomendacje.

Generalny Konserwator Zabytków przywołała również wcześniej wydane wytyczne skierowane do wojewódzkich konserwatorów zabytków. Z uwagi na to, iż część z nich bezpośrednio dotyczy działań samorządów lokalnych,  zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 • Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków ws. rekonstrukcji na stanowiskach archeologicznych z dnia 23 lipca 2020 r.
 • Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków ws. ochrony zabytkowej zieleni i zagospodarowania historycznych układów zabudowy z dnia 23 lipca 2021 r.

W „Programie regionalnym: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, szczególny nacisk kładziony będzie na projekty chroniące zieleń oraz drzewostany, a także pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Przypominamy również, iż proces betonowania rynków często mylnie utożsamiany jest z procesem rewitalizacji, zwłaszcza w mediach populistycznych (https://wyborcza.pl/7,162657,27341385,rewitalizacja-nie-ma-wiele-wspolnego-z-betonowaniem-rynkow.html, https://smoglab.pl/przeglad-rewitalizacji-rynkow/). Proces rewitalizacji jest pojęciem szerszym stanowiącym proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji – co zostało dokładnie zdefiniowane w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Zasady konserwatorskie ochrona zabytkowej zieleni i zagospodarowanie historycznych układów

Wytyczne GKZ ws. rekonstrukcji na stanowiskach archeologicznych

 

W nowym okresie programowania Unii Europejskiej podstawę prowadzenia działań w zakresie rewitalizacji oraz płaszczyznę ich koordynacji, stanowić będą wyłącznie gminne programy rewitalizacji (powstałe w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji), wpisane do wojewódzkiego mazowieckiego wykazu programów rewitalizacji.

 


Informacja dla Gmin, które otrzymały dotację na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało Województwu Mazowieckiemu informację dotyczącą terminu dostępności dokumentów dotyczących realizacji projektów, które uzyskały dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Mazowieckiego.
W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do zapisów §4 umowy podpisanej przez Gminy z Województwem Mazowieckim informujemy, że termin dostępności dokumentów dotyczących realizacji projektów wspierających gminy w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, na które udzielono gminom dotacji, upływa 31 grudnia 2024 roku.
Jeżeli w ramach Państwa projektu zakupiono środki trwałe to termin dostępności dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości wynosi 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, złożonym przez Ministerstwo do Komisji Europejskiej (tj. od 2 września 2019 r.).

Podstawa prawna: Art. 71 i 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR (z późn. Zm.).

 

„Dwie gminy z województwa mazowieckiego tj.  Czerwińsk nad Wisłą oraz Marki otrzymają wsparcie w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył właśnie proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”.

Projekt ten jest komplementarny do uruchomionego w województwie mazowieckim projektu „Regiony rewitalizacji” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski.

Więcej szczegółów na stronach NID – https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/rozstrzygniecie-naboru-gmin-do-programu-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/

 

„Dziękując za udział w konferencji inaugurującej projekt „Regiony rewitalizacji”, który odbyła się w dniu 13 maja  br., prezentujemy materiały z tego spotkania.

Jednocześnie zachęcam Państwa do zaangażowania w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze swoich gmin, ufając, że zdobyta wiedza umożliwi Państwu zaprogramowanie działań, zmierzających do opracowania dobrych gminnych programów rewitalizacji (GPR).

Deklarujemy przy tym wsparcie naszego mazowieckiego Zespołu ds. rewitalizacji.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl”.

Załączniki:

Informacje_o_rewitalizacji_w_MSIP_Ewa Janczar

MFiPR Regiony Rewitalizacji Mazowsze 13.05.21_Maciej Aulak

Regiony Rewitalizacji_Marcin Wajda_13.05.2021

Regiony Rewitalizacji_Paulina Sikorska_13.05.2021

 


KOMUNIKAT: Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję inaugurującą projekt „Regiony rewitalizacji”, który odbędzie się w dniu 13 maja  br. o godzinie 10.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Link zostanie Państwu przekazany dzień przed spotkaniem. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

 


Projekt – Regiony Rewitalizacji

W marcu br. Województwo Mazowieckie podpisało z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na realizację projektu „Regiony rewitalizacji” .

Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania tj. m.in..:

 1. wsparcie edukacyjne dla gmin, tj. kompleksowa organizacja szkoleń dla przedstawicieli JST oraz wizyt studyjnych;
 2. wsparcie doradcze dla gmin, w ramach którego przewidziano indywidualne doradztwo eksperckie w zakresie rewitalizacji.
 3. rozbudowa Systemów Informacji Przestrzennej województwa o komponent dotyczący rewitalizacji oraz regionalnej polityka rewitalizacji.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W tym celu Zarządzeniem nr 364/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021r.został powołany Zespół do spraw rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gmin Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja na Mazowszu

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na realizację której będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, musi przede wszystkim pobudzać  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.

Podejmowane inicjatywy powinny prowadzić do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto powinny pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy, poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Działania te w efekcie powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców a także  turystów i inwestorów .

Narzędzia niezbędne do skutecznego planowania i wdrażania programów rewitalizacyjnych znajdują się w rękach gmin, ponieważ większość spraw publicznych i przestrzennych o znaczeniu lokalnym to kompetencje samorządu terytorialnego.

Przygotowanie projektów rewitalizacyjnych jest procesem trudnym i długotrwałym. Z tego względu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zaproszenie Ministra Rozwoju do współpracy wspierającej gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji. W tym celu 8 grudnia 2015 r. podpisano umowę na działania wspierające gminy, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach działań podejmowanych przez Województwo zaplanowano m.in.:

 1. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu dla gmin na dofinansowanie procesu opracowania  lub aktualizacji  programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w celu wpisania ich do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020– Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
 2. Przygotowane/zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
 3. Wsparcie merytoryczne w trakcie przygotowywania programów rewitalizacji w formie spotkań informacyjno – warsztatowych oraz doradztwa udzielanego przezZespół do spraw rewitalizacji powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa.
 4. Spotkania edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych gmin na terenie Mazowsza prezentujące nowe podejście do rewitalizacji oraz elementy i cechy programów rewitalizacji.
 5. Przygotowanie i prowadzenie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego powierzono Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 6. Przeprowadzenie konkursu powierzono Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. – Uchwały upoważniającej MJWPU:

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Zapraszamy do ubiegania się o pożyczki na rewitalizację w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Rolę pośrednika finansowego zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji w linku: Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Prawo i dokumenty

Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Komunikat 02.06.2021: Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w najbliższych dniach zostanie zaktualizowany Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Zostaną z niego wykreślone wszystkie programy rewitalizacji, których horyzont czasowy upłynął 31.12.2020 r. Jednocześnie zachęcamy Gminy do kontynowania procesu  rewitalizacji poprzez Gminne programy rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 określiła zasady wpisu lub wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu.

Zapraszamy gminy do składania Wniosków o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Wykaz programów rewitalizacji (publikacja 12.10.2021)

Zapoznaj się

Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce
Eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opublikowali wyniki badań, których celem była ocena dotychczasowego systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania. Publikacja “Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce” została opracowana na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z analiz wynika, że główne zasady systemu (tj. fakultatywność rewitalizacji jako zadania własnego, limity koncentracji, prymat obszarów zamieszkałych w wytyczaniu obszarów rewitalizacji, fundamentalna rola problemów społecznych w wyznaczaniu obszarów zdegradowanych, etapowanie działań na obszarze zdegradowanym, znaczenie partycypacji społecznej, dążenie do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych) sprawdzają się, ale wymagają wzmocnienia m.in. przez promocję dobrych praktyk. Autorzy zwracają uwagę, że ze względu na długoterminowy horyzont planowanych działań rewitalizacyjnych, obecnie jest za wcześnie aby jednoznacznie ocenić ich efekty.

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie OPM: http://obserwatorium.miasta.pl/polska-po-rewitalizacji-ocena-ewaluacja-systemu-irmir/

 

Słowniczek pojęć – jeśli nie rewitalizacja to co?
Jak określać działania, których się podejmujemy w odniesieniu do budynków w ramach procesu rewitalizacji? Zachęcam do zapoznania się z krótkim słowniczkiem pojęć i terminów, dzięki czemu takie pojęcia jak: konserwacja zabytków, renowacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja czy remont zabytku nie będą dla nas zagadką. Artykuł dostępny na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/podstawowe-pojecia-z-zakresu-konserwacji-i-rewitalizacji/

Polecam także słowniczek pojęć na portalu budowlaneABC:
https://budowlaneabc.gov.pl/praktyczny-przewodnik-inwestora/slowniczek/

 

Rewitalizacja a gentryfikacja
Często przy dyskusji o rewitalizacji napotykamy na kolejny termin: gentryfikacja. Zazwyczaj termin ten ma negatywne konotacje. Zachęcam do wysłuchania odcinka 45 podcstu Urbcast – pt. “GENTRYFIKACJA – zło konieczne czy szansa dla miast? Gościem odcinka jest Łukasz Drozda – doktor nauk o polityce publicznej, urbanista, politolog.  Z odcinka można dowiedzieć się czym jest gentryfikacja i czy ma coś wspólnego z rewitalizacją. A także jak mierzyć gentryfikację, czy da się ją kontrolować i jakie są skutki uszlachetniania przestrzeni.

Podcast do posłuchania na Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor i innych platformach podcastowych – m.in. tutaj: 45: GENTRYFIKACJA – zło konieczne czy szansa dla miast?

II edycja konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

data wpisu 31.10.2016

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego.

Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji. link do regulaminu

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Każda gmina może złożyć jeden projekt w ramach Konkursu. W Konkursie preferowane będą:
1. gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, w których współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się w 2016 r. na poziomie poniżej średniej województwa.
2. Gminy które opracowały lub przed dniem złożenia wniosku o dotację będą w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnego z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Kryteria będą stosowane wyłącznie dla projektów, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dotacje określa Regulamin konkursu dotacji.

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych a wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu dotacji).

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 16.00 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uwaga:
Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z prezentacjami ze spotkań, które odbyły się w trakcie I edycji konkursu i są opublikowane na www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja w zakładce „Spotkania informacyjne dla gmin”.

I edycja konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego.

Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Każda gmina może złożyć jeden projekt w ramach Konkursu. W Konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej. Preferowane będą gminy, w których współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się w 2016 r. na poziomie poniżej średniej województwa. Kryterium będzie stosowane wyłącznie dla projektów, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej.

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych a wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie  później niż do 31 października 2016 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu Dotacji).

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do dnia 29 stycznia 2016 rdo godziny 16.00 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UWAGA W dniach 13 i 20 stycznia 2016 r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące szczegółów Konkursu dla zainteresowanych.

Ważne informacje dla gmin

Data wpisu 12.10.2017

Konferencja nt. „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów Grupy Wyszehradzkiej”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji nt. “ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej”  skierowanej do pracowników samorządowych służb odpowiedzialnych za działania dotyczące ochrony zabytków, oraz pracowników urzędów miast zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne.

W ramach konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w programach rewitalizacji?
 • Jak zarządzać, eksponować dziedzictwo, aby wesprzeć rozwój gospodarczy?
 • Jak zadbać o integrację społeczności lokalnych, kształtowanie odpowiedzialności za swoje otoczenie?
 • Jak zainteresować, zorganizować i wykorzystać turystykę miejską na zrewitalizowanych obszarach miast historycznych?
 • Jak zapewnić harmonię przestrzenną między dawnym i nowym zasobem nieruchomości?
 • Jak uregulować nowe relacje miedzy partnerami rewitalizacji z sektora publicznego i prywatnego?

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Kultury Republiki Francji i odbędzie się w dniach 13-14 listopada br.  w Ministerstwie Rozwoju w sali im. Grażyny Gęsickiej.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/rola-dziedzictwa-kulturowego-w-rewitalizacji-miast-perspektywy-polski-francji-i-krajow-grupy-wyszechradzkiej/

Udział w konferencji jest bezpłatny, w celu udziału należy dokonać rejestracji. Bezpośredni link do rejestracji na konferencję: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/zapisy-na-konferencje/

 

Data wpisu 25.08.2017

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż 31 sierpnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie otwierające a w kolejnych tygodniach września następne 4 spotkania (Iława/ Piła/ Puławy/ Katowice) dotyczące nowego konkursu Human Smart Cities.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz harmonogram spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo w poniższymi linku: “HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – spotkania informacyjne

Ogłoszenie konkursu nastąpiło 18 lipca 2017 r. a termin składania fiszek projektowych w pierwszym etapie naboru upływa 16 października 2017 r.

Data wpisu 25.05.2017

Konferencja Ministerstwa Rozwoju „Rewitalizacja w małych miastach”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza w dniach 5-7 czerwca br. do Mierzęcina k. Dobiegniewa na konferencję skierowaną w sposób szczególny do miast małych i średnich. Rewitalizacja stanowi szansę na rozwój dla miast i małych miejscowości. Jednocześnie zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego.

W trakcie konferencji omówione zostaną:

 • zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji;
 • zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach oraz kwestie związane z zapewnieniem komplementarności i integralności działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • pierwsze wnioski z półtorarocznego funkcjonowania ustawy o rewitalizacji oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich.

We wszystkim aspektach szczególna uwaga zostanie zwrócona na miasta małe i średnie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Szczegółowy program oraz zasady rejestracji znajdą Państwo na stronie: http://konferencjamalemiasta.pl/

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport między stacją PKP Krzyż oraz PKP Dobiegniew a hotelem, wyżywienie oraz noclegi podczas konferencji.

W imieniu organizatora konferencji zapraszamy do rejestrowania się przedstawicieli małych i średnich ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich.

Data wpisu 28.04.2017 r.

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU – dot. II naboru

Informujemy iż zmianie uległy zapisy „Regulaminu konkursu dotacji”. Zmiana dotyczy terminu zakończenia realizacji projektów (rozdział XI pkt. 11.2), który został wydłużony do 31 lipca 2017 r.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce Konkurs dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Wydłużenie terminu zakończenia projektu realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego (dot. II naboru) jest możliwe po złożeniu przez Gminę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem wykazującym konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac nad aktualizację lub opracowaniem programu rewitalizacji i uzyskaniu akceptacji Województwa Mazowieckiego.
Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu prosimy o szczegółową analizę konieczności wydłużania terminu realizacji projektów, również pod kątem terminów planowanych konkursów na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO 2014-2020. Aktualny harmonogram konkursów dla RPO WM 2014-2020 na rok 2017 jest opublikowany TUTAJ

Data wpisu 31 marca 2017

Wszystkim zainteresowanym procesami rewitalizacji polecamy informacje publikowane na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.
Podstawowym celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji. Zasób portalu będzie ciągle się poszerzał w związku ze zdobywanym przez miasta doświadczeniem w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania portalu i zapoznawania się z jego treściami.

Data wpisu 9 lutego 2017

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji w ramach II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego.

Do dofinansowania mogły zostać rekomendowane tylko te wnioski, które uzyskały minimum 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej, tj. min. 72 punkty.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji (będący załącznikiem do umowy z Ministrem Rozwoju). Podczas oceny wniosków Komisja posługiwała się kartami oceny również stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu dotacji.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 28 wniosków. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.748.581,00 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 1.566.106,50 PLN.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Data wpisu 19.08.2016r

ZMIANA WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI

informujemy, że 2 sierpnia 2016 r. zmianie uległy Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualna wersja Wytycznych znajduje się TUTAJ oraz w zakładce Prawo i dokumenty.

Data wpisu 19.08.2016r

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Informujemy iż zmianie uległy zapisy „Regulaminu konkursu dotacji”. Zmiana dotyczy terminu realizacji projektów (rozdział XI pkt. 11.2), który został wydłużony maksymalnie do 28 lutego 2017 r. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce: Konkurs dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Na uzasadniony, pisemny wniosek Dotacjobiorcy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia projektu realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu prosimy o szczegółową analizę konieczności wydłużania terminu realizacji projektów, w tym pod kątem terminów planowanych konkursów na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO 2014-2020. Aktualny harmonogram konkursów dla RPO WM 2014-2020 na rok 2016 jest opublikowany TUTAJ

Data wpisu 04.05.2016 r.

Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację tj.:

Data wpisu 28.04.2016

Kwalifikowalność kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy o dotację.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektów w ramach konkursu dotacji, przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy o dotację. Wyjaśnienie dotyczy sposobu przeprowadzania zamówień publicznych w tym stosowanych procedur i wytycznych w zakresie promocji.

Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

W sytuacji gdy poniesiony przed podpisaniem umowy o dotację koszt będzie niższy niż 20 000 zł netto (przy założeniu, że obowiązujące procedury wewnętrzne w gminie nie narzucają obowiązku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej), a zamówienie zostało udzielone z zachowaniem zasad wymienionych powyżej, to wydatek będzie mógł zostać uznany za kwalifikowany, pomimo braku upublicznienia zapytania na stronie internetowej.

W sytuacji gdy poniesiony przed podpisaniem umowy o dotację koszt usługi będzie wyższy niż 20 000 zł netto a zapytanie ofertowe nie zostało upublicznione na stronie internetowej, wydatek nie będzie uznany za kwalifikowany.

W zakresie wątpliwości dotyczących niezamieszczenia logotypów na dokumentach związanych z wyborem wykonawców przed dniem podpisania umowy dotacji informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, nie będzie to stanowiło podstawy do uznania wydatku za niekwalifikowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie konieczne będzie zamieszczanie logotypów na dokumentach dotyczących zamówień publicznych oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących realizacji umowy. Odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020) znajdą Państwo w poprzedniej informacji z dnia 27.04.2016.

Data wpisu 27.04.2016

Zasady promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020)

Zamieszczamy odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020). W zasadach znajdą Państwo wytyczne w zakresie promocji oraz sposobu oznaczeń, które należy stosować realizując projekt finansowany z PO PT 2014-2020.

Data wpisu 25.04.2016

Obowiązek stosowania właściwego nazewnictwa dla Programów Rewitalizacji opracowywanych w ramach konkursu dotacji.

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę na obowiązek stosowania właściwego nazewnictwa dla Programów Rewitalizacji opracowywanych w ramach konkursu dotacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju gmina, która nie realizuje Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji, nie może stosować nazwy „Gminny Program Rewitalizacji”, która jest przeznaczona tylko dla programów realizowanych zgodnie z ustawą.

Data wpisu 20.04.2016

19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji (konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego).

Do oceny merytorycznej zostały skierowane 103 wnioski. Do dofinansowania mogły zostać rekomendowane tylko te wnioski, które uzyskały minimum 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej, tj. min. 72 punkty.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 98 wniosków. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 7 042 804,48 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 6 320 775,33 PLN.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji (będący załącznikiem do umowy z Ministrem Rozwoju). Podczas oceny wniosków Komisja posługiwała się kartami oceny również stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu dotacji.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Data wpisu 09.03.2016

W dniu 4 marca 2016 roku zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Do oceny merytorycznej zostały skierowane 103 wnioski złożone przez gminy z obszaru województwa mazowieckiego.

Data wpisu 28.01.2016

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych przez gminy, które zostaną wybrane w konkursie na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Procedura dotyczy udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20 000 zł netto. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurą i jej stosowanie.

Data wpisu 26.01.2016

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do dnia 25 stycznia 2016 r.

Spotkania informacyjne dla gmin

Data wpisu 15.09.2016

Czym jest rewitalizacja w nowym okresie programowania? Na to pytanie odpowiadali reprezentanci Zespołu ds. Rewitalizacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, podczas spotkań organizowanych w ramach konkursu dotacji na przygotowanie bądź aktualizację programów rewitalizacji.

W ramach realizacji konkursu odbyło się 5 spotkań na terenie województwa mazowieckiego promujących nowe podejście do rewitalizacji. W spotkaniach zorganizowanych w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU uczestniczyło blisko 170 osób. Najliczniej udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ale obecni byli także reprezentanci instytucji kultury, służby zdrowia czy środowiska biznesowego. Taka różnorodność bardzo nas cieszy, Rewitalizacja, co często powtarzamy, to proces angażujący wszystkie grupy społeczne.

W spotkaniach brały udział gminy przygotowujące Program Rewitalizacji zarówno w ramach konkursu dotacji jak i takie, które opracowują program samodzielnie. Obecne były również gminy, dla których jest to dopiero początek drogi. Reprezentanci gmin opowiadali o swoich doświadczeniach, o tym co sprawiało im największą trudność. Niewątpliwe bardzo ważnym i niełatwym zadaniem jest zapewnienie partycypacji społecznej w całym procesie. Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem oraz prezentacjami ze spotkań:

1. Ramowy program
2. Prezentacja „Porozmawiajmy o rewitalizacji-prezentacja MJWPU”
3. Prezentacja „Mazowieckie spojrzenie na rewitalizację-prezentacja DRRiFE”.

Data wpisu 08.06.2016

31 maja oraz 7 czerwca 2016 roku w gościnnych progach Muzeum Warszawskiej Pragi odbyły się spotkania dla przedstawicieli gmin województwa mazowieckiego, które otrzymały dotację na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. W spotkaniach udział wzięło ponad 120 osób reprezentujących 88 gmin.

W ramach spotkań członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji reprezentujący Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego omówili najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji. Sylwia Maksim-Wójcicka omówiła zasady promocji, sprawozdawczości i rozliczania projektów. Maria Wiro-Kiro przedstawiła jeden z najważniejszych elementów procesu rewitalizacji, czyli zasady partycypacji społecznej. Paulina Sikorska przedstawiła dotychczasowe spostrzeżenia i uwagi dotyczące już opracowanych przez gminy i zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji. W trakcie spotkań zaprezentowano również doświadczenia dwóch gmin związane z opracowywaniem programu rewitalizacji. 31 maja przedstawicielka Miasta Radomia, Marzena Kędra-Podlipniak opowiedziała o 6-miesiecznym procesie tworzenia programu rewitalizacji. W tej części spotkania uczestnicy zadali najwięcej pytań, m.in. o doświadczenia miasta w zakresie przeprowadzenia partycypacji społecznej, o najtrudniejsze aspekty procesu a także o sam sposób wypracowywania programu. 7 czerwca do prelekcji zaproszono Miasto Żyrardów. O doświadczeniach miasta w zakresie przygotowania programu rewitalizacji, który został już zgłoszony do wykazu w bardzo ciekawy sposób opowiedziała Sylwia Matejek-Gnacińska.

Spotkania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Prezentacje ze spotkań:

Data wpisu 17.05.2016

Zapraszamy przedstawicieli gmin, które podpisały umowę na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, na spotkania „Rewitalizacja na Mazowszu – zasady realizacji projektów”. W ramach spotkań omówione zostaną wytyczne w zakresie przygotowania programów rewitalizacji, w tym wskazówki dotyczące wdrożenia i rozliczenia projektów, istota i znaczenie partycypacji społecznej oraz dobre praktyki z dotychczas zweryfikowanych programów rewitalizacji zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Spotkania odbędą się w dniach 31 maja i 7 czerwca 2016 roku w Warszawie. Przedstawiciele gmin mają możliwość uczestniczenia w jednym spotkaniu w wybranym terminie. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Rekrutację na spotkanie, które odbędzie się 31 maja, zamykamy 24 maja o godz. 14:00.

Data wpisu 30.12.2015

W dniach 13 oraz 20 stycznia 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, odbyły się spotkania informacyjne poświęcone możliwości ubiegania się o wsparcie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w gminach województwa mazowieckiego. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele ponad 120 gmin. Relacje z obu spotkań dostępne są tutaj:

Materiały ze spotkań:

Kontakt

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

e-mail: rewitalizacja@mazowia.eu

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu w sprawie konkursu i wniosków o dotację: 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tel: (22) 542-23-10 lub (22) 542-25-00

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu w sprawie wykazu programów rewitalizacji i wpisu do wykazu:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Tel: 22 59- 79-779  lub  22 511-74-07

Więcej informacji o działaniach Ministerstwa Rozwoju, dotyczących rewitalizacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2021 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych