Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Aktualności

29.03.2023

Szanowni Państwo

Udostępniamy dokumentację opracowaną w ramach projektu pn. „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, którą możecie Państwo wykorzystać w promowaniu działań rewitalizacyjnych. Realizacja w szkołach i przedszkolach zajęć edukacyjno-animacyjnych w oparciu o scenariusze  opracowane w projekcie pn. Moja Dzielnica Wymaga Zmian? Rewitalizacja Okiem Dziecka, wpłynie pozytywnie na uspołecznienie procesu rewitalizacji oraz stworzy warunki do pogłębionego udziału mieszkańców w powyższym procesie.

Rewitalizacja scenariusze geocatching instrukcje zadań

 

16.02.2023

Szanowni Państwo,

Udostępniamy dokumentację opracowaną w ramach projektu pn. „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, którą gminy mogą wykorzystać w procesie opracowywania GPR:

wzorzec raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR,

wzorzec wytycznych identyfikujących szczegółowy zakres i czynności niezbędne w procesie tworzenia GPR, umożliwiających przedstawicielom gmin weryfikację zakresu opracowanego programu pod kątem wymogów ustawy o rewitalizacji oraz ustawy wdrożeniowej,

wzorzec dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami na potrzeby wyłonienia wykonawcy w celu opracowania GPR,

 

13.01.2023

Szanowni Państwo

Zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas szkoleń oraz konferencji, realizowanych w ramach projektu: „Regiony Rewitalizacji”,   podstawą ubiegania się  o środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (jak również z programów krajowych) są gminne programy rewitalizacji (GPR) pełniące rolę strategii terytorialnych (strategii IIT)  i wpisane do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.  W związku z  tym należy opracować GPR zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Aby jednak GPR pełnił rolę strategii IIT musi on uwzględniać również zapisy Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Ustawy wdrożeniowej).

Z porównania Ustawy wdrożeniowej oraz Ustawy o rewitalizacji wynika, że wymogi dotyczące GPR oraz strategii IIT, różnią się jedynie w zakresie opisu procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych (art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej, natomiast Ustawa o rewitalizacji nie zawiera obowiązku umieszczania takiego opisu).

W związku z powyższym, aby GPR pełnił również rolę strategii IIT konieczne jest wyłącznie opisanie w nim  kwestii zaangażowania dodatkowych partnerów, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej, tj: partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT. Nie ma natomiast potrzeby zamieszczania w GPR dodatkowego rozdziału zawierającego analizę poszczególnych ustępów art. 36 Ustawy wdrożeniowej, celem wykazania, że GPR spełnia warunki strategii IIT. Jeśli podczas wsparcia doradczego były przekazywane rekomendacje o konieczności takiego dodatkowego rozdziału, są one nieprawidłowe i nie zostały uzgadniane z IZ FEM 2021-2027.

 


12.01.2023

Szanowni Państwo,

W ramach projektu pn. „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”,  powstał cykl artykułów dotyczących procesu rewitalizacji, jego zarządzania, monitorowania, dostępności w rewitalizacji i specjalnych narzędzi oraz angażowania interesariuszy.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

• „Monitorowanie procesów rewitalizacji” – Katarzyna Spadło, Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

„Dostępność w rewitalizacji” – Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie Zdjęcia do artykułu dostępne w galerii pod linkiem

„Specjalne narzędzia w służbie rewitalizacji” – Rajmund Ryś, Projekty miejskie

„Zarządzanie procesem rewitalizacji i angażowanie interesariuszy” – Edyta Tomczyk, Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 

Zespół ds. Rewitalizacji

 


21.12.2022

Szanowni Państwo,

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji kończącej projekt „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu, która odbyła się 12 grudnia 2022 roku. Szczególnie dziękujemy Prelegentom z gmin za niezwykle ciekawe i inspisujące prezentacje.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez Państwa w czasie konferencji okaże się pożyteczna, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem lub też kontynuacją owocnej współpracy z Zespołem do spraw rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gmin województwa mazowieckiego.

Zespół ds. rewitalizacji na Mazowszu

 

Poniżej znajdują się prezentacje:

Rewitalizacja a błękitno-zielona infrastruktura

Działania rewitalizacyjne a dziedzictwo kulturowe – zabytkowa osada fabryczna

„Regiony rewitalizacji” w woj. mazowieckim jako element wspierania procesu rewitalizacji w gminach regionu

Instrumenty rewitalizacji. Specjalna Strefa Rewitalizacji, przykład Płocka

Wołomin. Instrumenty Rewitalizacji. Miejscowy Plan Rewitalizacji

Dorobek projektu REGIONY REWITALIZACJI-jak go wykorzystać?

Rewitalizacja a planowanie przestrzenne na przykładzie Marek

Miasto Węgrów regionem rewitalizacji?!

Konferencja rewitalizacja


08.12.2022

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję zamykającą projekt „Regiony rewitalizacji”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godzinie 10.00 w  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. Na konferencji zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające Państwa udział w szkoleniach.

Szczegółowy program konferencji: Program (pdf)

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: rewitalizacja@mazovia.pl  do dnia 9 grudnia br.

Urząd Marszałkowski nie zwraca kosztów podróży i noclegu.

 


05.12.2022

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję zamykającą projekt „Regiony rewitalizacji”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godzinie 10.00 w  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. Na konferencji zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające Państwa udział w szkoleniach.

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: rewitalizacja@mazovia.pl  do dnia 9 grudnia br.

Urząd Marszałkowski nie zwraca kosztów podróży i noclegu.

 


04.11.2022

„Moja Dzielnica wymaga zmian. Rewitalizacja okiem dziecka”

W ramach projektu „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” na Mazowszu realizowany jest unikatowy na skalę krajową projekt edukacyjny dla dzieci.

Jest on realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy – Województwem Mazowieckim a Domem Kultury „PRAGA” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W ramach porozumienia zostanie przeprowadzony cykl warsztatów tematycznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, wypełnionych fantastyczną nauką przez kreatywną zabawę, gry skojarzeniowe, doświadczanie, spacery performatywne oraz dyskusje zakończone wyzwaniem konkursowym. Będzie ono polegało na wykonaniu zadania, które dzieci otrzymają po ostatnich warsztatach wraz z instrukcją obsługi. Po prawidłowym wykonaniu zadania dzieci otrzymają nagrody w formie biletów wstępu do instytucji kultury.

Ponadto w dniach 1-15 grudnia 2022 r. zaplanowany jest  geocatching rewitalizacyjny – pierwsza tego typu familijna gra terenowa po Pradze Północ, podczas której uczestnicy/czki poszukują skrytek za pomocą nawigacji i będą rozwiązywać zadania i zagadki związane z dzielnicą objętą procesem rewitalizacji.

Efekty projektu posłużą do promowania podobnych zajęć angażujących dzieci w proces rewitalizacji w innych gminach Mazowsza.

Szczegóły projektu znajdują się pod adresem:

https://www.dkpraga.pl/wydarzenia/bezplatne-warsztaty-moja-dzielnica-wymaga-zmian

https://www.facebook.com/events/911660203136801/911671496469005/?ref=newsfeed

 

8.09.2022

W związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w IV kwartale br. (tj. październik-listopad-grudzień) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 10 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r.

W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 31 października br. do godz. 16:00  

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM: https://www.survio.com/survey/d/C6L9M0B1O7B5R4I9G

Obszar merytoryczny doradztwa to m.in.:

·         aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

·         ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),

·         aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,

·         przejście z LPR na GPR.

Przypominamy, iż warunkiem koniecznym dostępu do środków na rewitalizację w perspektywie budżetowej 2021-2027 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest wynikanie projektu z uchwalanego gminnego programu rewitalizacji – GPR – według przepisów ustawy o rewitalizacji wpisanego do wykazu regionalnego.

Należy odnotować, że zakończone już lub będące w toku procesy przygotowania GPR i poprzedzającej go uchwały delimitacyjnej trwają co najmniej rok, a zwykle nawet dłużej. Stąd też racjonalnym jest, aby gminy planujące podjęcie lub kontynuowanie procesów rewitalizacji, a które dotąd tego nie uczyniły, bez zwłoki przystąpiły do procesu przygotowawczego. A tak się dobrze składa, że jest doradztwo, które może pomóc we właściwym zaplanowaniu i uruchomieniu tego procesu – proszę się więc zgłaszać.

 

23.08.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na jesienny cykl szkoleń stacjonarnych z rewitalizacji dla JST, Komitetów rewitalizacji oraz NGO zaangażowanych w ten proces – w ramach projektu „Regiony rewitalizacji” na Mazowszu.

Szkolenia odbywać się będą w Centrum Kultury w Żyrardowie, pl. Jana Pawła II 3, 96-300 Żyrardów.

Poniżej szczegółowy harmonogram spotkań.

MODUŁ 1 – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

 • 05.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;
 • 06.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;

MODUŁ 2 – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

 • 19.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;
 • 20.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;

MODUŁ 3 – Dostępność w rewitalizacji

 • 26.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;
 • 27.09.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;

MODUŁ 4 – Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

 • 17.10.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa;
 • 18.10.2022 r. w godzinach 9.00 – 16.00, Sala Klubowa.

W ramach szkoleń gwarantujemy pełne wyżywienie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

Zwracamy uwagę, iż ww. szkolenia pozwolą nie tylko efektywne prowadzenie procesu rewitalizacji w gminach, ale również na zapoznanie się z zasadami wspierania rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Szczegóły w komunikatach poniżej.


23.08.2022

Rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie.

W dokumencie znajduje się także cały rozdział poświęcony rewitalizacji, tj. Rozdział 4 Wdrażanie IIT w obszarze rewitalizacji. W rozdziale wskazano podstawy opracowania gminnego programu rewitalizacji i jego wpisu do wojewódzkiego wykazu gminnych programów rewitalizacji. Wskazano zasady wyboru projektów rewitalizacyjnych do dofinansowania, ich finansowania i monitorowania. Podkreślono także rolę Zespołów ds. rewitalizacji.

Więcej informacji pod linkami:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/rewitalizacja-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027/


7.07.2022

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy nabór na doradztwo eksperckiego w zakresie rewitalizacji dla gmin województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania w związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w III kwartale br. (tj. lipiec-sierpień-wrzesień) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 10 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r. (łącznie we wszystkich naborach). Nabory na ostatni kwartał wsparcia będzie ogłoszony we wrześniu 2022 r. na X-XI 2022 r.

W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 31 lipca br.

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEMhttps://www.survio.com/survey/d/F5A4S2D8I1S1R5B1T


10.06.2022

W związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w III kwartale br. (tj. lipiec-sierpień-wrzesień) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 10 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r. Nabory na ostatni kwartał wsparcia będzie ogłoszony we wrześniu 2022 r. na X-XI 2022 r.

W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 30 czerwca br. do godz. 16:00  

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEMhttps://www.survio.com/survey/d/F5A4S2D8I1S1R5B1T

Obszar merytoryczny doradztwa to m.in.:

·         aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

·         ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),

·         aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,

·         przejście z LPR na GPR.

 

Przypominamy, iż warunkiem koniecznym dostępu do środków na rewitalizację w perspektywie budżetowej 2021-2027 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest wynikanie projektu z uchwalanego gminnego programu rewitalizacji – GPR – według przepisów ustawy o rewitalizacji wpisanego do wykazu regionalnego.

Należy odnotować, że zakończone już lub będące w toku procesy przygotowania GPR i poprzedzającej go uchwały delimitacyjnej trwają co najmniej rok, a zwykle nawet dłużej. Stąd też racjonalnym jest, aby gminy planujące podjęcie lub kontynuowanie procesów rewitalizacji, a które dotąd tego nie uczyniły, bez zwłoki przystąpiły do procesu przygotowawczego. A tak się dobrze składa, że jest doradztwo, które może pomóc we właściwym zaplanowaniu i uruchomieniu tego procesu – proszę się więc zgłaszać.

 


18.05.2022

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne z rewitalizacji dla JST, Komitetów rewitalizacji oraz NGO zaangażowanych w ten proces – w ramach projektu „Regiony rewitalizacji” na Mazowszu.

Poniżej szczegółowy harmonogram spotkań.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

 

Szkolenia dla I grup w Wołominie

( WOŁOMIN – FABRYCZKA WOŁOMIN (Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka,

 1. Orwida 20, 05-200 Wołomin,) w terminach poniżej

MODUŁ 1 – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

– 19.05.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 20.05.2022 r., w godz. od 8 do 16,

MODUŁ 2 – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

– 26.05.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 27.05.2022 r., w godz. od 9 do 16,

MODUŁ 3 – Dostępność w rewitalizacji

– 02.06.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 03.06.2022 r., w godz. od 9 do 16,

MODUŁ 4 – Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

– 13.06.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 14.06.2022 r., w godz. od 9 do 16.

Szkolenia dla II grup w Żyrardowie

(ŻYRARDÓW Sala Kinowa w Centrum Kultury w Żyrardowie przy Pl. Jana Pawła II 3) w terminach poniżej:

MODUŁ 1 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

– 05.09.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 06.09.2022 r., w godz. od 9 do 16,

MODUŁ 2 – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

– 19.09.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 20.09.2022 r., w godz. od 9 do 16

MODUŁ 3 – Dostępność w rewitalizacji

– 03.10.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 04.10.2022 r., w godz. od 9 do 16,

MODUŁ 4 – Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

– 17.10.2022 r., w godz. od 9 do 16,

– 18.10.2022 r., w godz. od 9 do 16.

 


08.03.2022

W związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w II kwartale br. (tj. marzec-maj) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 6 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r. Nabory na kolejne kwartały wsparcia będą ogłaszane sukcesywnie (w końcu czerwca 2022 r. na VII-IX 2022 r., w końcu września 2022 r. na X-XI 2022 r.). W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 18 marca br. do godz. 16:00  

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM: https://www.survio.com/survey/d/Y6U4J6C8Q7V7V5T3H 

Obszar merytoryczny doradztwa to m.in.:

 1. aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 2. ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),
 3. aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,
 4. przejście z LPR na GPR.

 


03.03.2022

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na kolejny moduł szkoleń pt. „Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, w ramach bloku „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”, które odbędzie się 10 oraz 11 marca br. (data do wyboru). Będzie to pierwszy z czterech dni szkolenia. Z powodu pandemii COVID-19 będzie ono miało formę szkolenia online.

Szkolenie realizowane jest w ramach projekt „Regiony rewitalizacji”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uprzejmie informuję, że oprócz przedstawicieli urzędów gminy (do 3 osób), w szkoleniach możliwy jest udział członków komitetów rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy, zgodnie z zapisami programu rewitalizacji. Rekomendowane jest przeszkolenie kilku osób z jednej gminy. W spotkaniach w imieniu gmin nie mogą brać udziału podmioty zewnętrzne.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom. Link zostanie Państwu przekazany dzień przed spotkaniem. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl do 7 marca br.

RAMOWY HARMONOGRAM SPOTKANIA:

Data: 10 marca 2022 / 11 marca 2022

Miejsce: Online (platforma ZOOM)

Trenerzy: Rajmund (Kuba) Ryś, Andrzej Brzozowy (Projekty Miejskie)

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

9.00 – 9.05 Rozpoczęcie szkolenia
9.05 – 11.00 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – cz. I (podstawy merytoryczne, ramy prawne, procedury, jednostki analityczne)
11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 13.00 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – cz. II

(analizy tematyczne, tereny niezamieszkałe, uchwała, przykłady)

13.00 Zakończenie szkolenia
13.00 – 13.20 Sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi

 


08.02.2022

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła drugą edycję Nagród 2022 Nowego Europejskiego Bauhausu! Po sukcesie pierwszych nagród, które otrzymały w zeszłym roku ponad 2000 zgłoszeń, edycja 2022 będzie świętować nowe inspirujące przykłady przemian, jakie inicjatywa chce wprowadzić w naszym codziennym życiu, przestrzeniach życiowych i doświadczeniach.

Zgłoszenia można składać do 28 lutego 2022 r. do godziny 19:00 CET tutaj: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/.

Nagrody Nowy Europejski Bauhaus (NEB) będą nagradzać pomysły młodych talentów, a także istniejące projekty na rzecz pięknych i zrównoważonych przemian, które przybliżą Nowy Europejski Zielony Ład ludziom i społecznościom lokalnym. To świetny sposób na pokazanie i promocję, jak namacalny jest Nowy Europejski Bauhaus.

To świetna okazja, aby projekty finansowane z polityki spójności (zakończone nie później niż 2 lata temu) oraz pomysły młodych ludzi (do 30 roku życia) współtworzące wartości NEB, zdobyły zasłużone uznanie i zdobyły do 30 000 EUR!

Z tej okazji opublikowano informację prasową (Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu (europa.eu), notkę InfoREGIO (Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu – Polityka regionalna – Komisja Europejska (europa.eu) oraz Q&A (Pytania i odpowiedzi na temat nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu 2022 (europa.eu), które mogą służyć jako źródła informacji o nagrodach.

Materiały komunikacyjne można również znaleźć na niedawno odnowionej stronie internetowej  (Spread the word (europa.eu) – w tym wiadomości i wizualizacje dla mediów społecznościowych (wkrótce będą dostępne również posty w języku polskim).

Liczymy na Państwa pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji w kraju, regionie i gminie!

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nagrody i procesu aplikacji prosimy o przesłanie e-maila na adres contact.prizes@new-european-bauhaus.eu.


02.02.2022

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na szkolenie pt. „Wprowadzenia do rewitalizacji – przedstawienia istoty rewitalizacji oraz ram formalnych dla jej prowadzenia w Polsce” – w ramach bloku Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, które odbędzie się 15 i 16 lutego br.  Z powodu pandemii będzie ono miało formę szkolenia online.

Szkolenie realizowane jest w ramach projekt „Regiony rewitalizacji”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uprzejmie informuję, iż oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, w szkoleniach możliwy jest udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy, zgodnie z zapisami programu rewitalizacji. Rekomendowane jest przeszkolenie kilku osób z jednej gminy. W spotkaniach w imieniu gmin nie mogą brać udziału podmioty zewnętrzne.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom. Link zostanie Państwu przekazany dzień przed spotkaniem. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl do 11 lutego br.

 

SZKOLENIE ONLINE NR 1:

WPROWADZENIE DO REWITALIZACJI

w ramach bloku Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

 

Data: 15 lutego 2022 / 16 lutego 2022

Miejsce: Online (platforma ZOOM)

Trenerzy: Rajmund (Kuba) Ryś, Andrzej Brzozowy (Projekty Miejskie)

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W 2021 roku Województwo Mazowieckie podpisało z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na realizację projektu „Regiony Rewitalizacji”. Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu „Regiony Rewitalizacji” odbędzie się seria szkoleń (spotkań edukacyjnych) dotyczących rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego. Będzie ona obejmować 4 bloki szkoleniowe:

 • Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • Dostępność w rewitalizacji,
 • Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,
 • Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

W ramach każdego bloku będzie 1 szkolenie online i 1 szkolenie stacjonarne. Szkolenia stacjonarne będą całodniowe, natomiast szkolenia online będą trwać po 4 godziny. Cały cykl szkoleń stanowi spójną całość i pozwoli uczestnikom poznać wszystkie istotne kwestie dotyczące programowania, wdrażania i oceny procesów rewitalizacji, a także zapoznać się z kwestiami dotyczącymi zapewniania dostępności w rewitalizacji.

Z powodu pandemii, rozpoczynamy od szkoleń online.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 15 16 lutego i będzie dotyczyć przedstawienia istoty rewitalizacji oraz ram formalnych dla jej prowadzenia w Polsce.

Ramowy program szkolenia:

9.00 – 9.10 Rozpoczęcie szkolenia i słowo wstępne od organizatora

Pani dr Paulina Sikorska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

9.15 – 11.00 Istota rewitalizacji;

Od rewitalizacji 1.0 do rewitalizacji 2.0

Andrzej Brzozowy

11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 13.00 Ramy formalne prowadzenia rewitalizacji;
Przejście z LPR do GPR – kluczowe kwestie
Rajmund (Kuba) Ryś
13.00 Zakończenie szkolenia
13.00 – 13.20 Sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi

Prosimy zgłaszać się albo na 15 lutego albo na 16 lutego br.

W ramach każdego bloku będzie 1 szkolenie online i 1 szkolenie stacjonarne.

Jest to pierwsza część szkolenia, dlatego ważne, aby osoba, która je zacznie, także je zakończyła (chodzi o moduł). Na jeden moduł mogą być zgłoszone max 3 osoby.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, przy czym prowadzący, Andrzej Brzozowy i Rajmund (Kuba) Ryś z konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE, będą dostępni dla Państwa od godz. 8.30, w celu rozwiązania ew. kwestii technicznych związanych z połączeniem.

Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem narzędzia ZOOM, jest to jeden z najlepszych systemów do spotkań online. Narzędzie ZOOM jest proste i intuicyjne. Jeśli korzystacie z niego Państwo po raz pierwszy, wówczas po kliknięciu linku system poprosi Was o zainstalowanie aplikacji ZOOM (jest to mała aplikacja, instalacja powinna potrwać minutę lub dwie). Za każdym następnym razem połączenie z ZOOM odbywa się po prostu przez kliknięcie w link (jeśli z jakiegoś powodu będziecie musieli połączyć się ponownie, ciągle działa ten sam link).

Tu jest dostępna 7-minutowa instrukcja wideo jak używać ZOOM: https://youtu.be/HpZLQFMxXfQ

Każdy uczestnik powinien korzystać z komputera wyposażonego w kamerkę i mikrofon. Jeśli Wasze komputery nie mają tych funkcji, możliwe jest także skorzystanie z ZOOMa przez aplikację na smartfonie.

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.

Łącznie zaplanowane są 4 moduły szkoleń dla JST w 2022 r.


10.12.2021

Doradztwo eksperckie dla gmin

– pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim w ramach projektu „Regiony rewitalizacji na Mazowszu”

 Nabór gmin do pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim w ramach projektu „Regiony rewitalizacji na Mazowszu” wykazał się dużym zainteresowaniem. W związku z powyższym pilotaż został rozłożony na 2 miesiące grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.

Celem pilotażu jest wypracowanie najlepszych metod współpracy pomiędzy doradcami a gminami.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy w pilotażu ok. 2 godziny wsparcia doradczego.

Udział w pilotażu nie przekreśla możliwości korzystania z doradztwa w 2022 r.

na grudzień 2021 r. zakwalifikowały się gminy:

 1. Raciąż
 2. Gmina Płońsk
 3. Miasto i Gmina Łosice
 4. PACYNA
 5. Gmina Klembów
 6. Młynarze
 7. Gmina Brwinów
 8. Miasto Węgrów
 9. Gmina Miasta Radomia
 10. Gmina Radzymin

Na styczeń 2022 r. zakwalifikowały się gminy:

 1. Gmina Dzierzążnia
 2. GMINA GARWOLIN
 3. Gmina Kałuszyn
 4. Gmina Kowala
 5. Gmina Miastków Kościelny
 6. Gmina Myszyniec
 7. Gmina Poświętne
 8. Gmina Rząśnik
 9. Gmina Sienno
 10. Gmina Stara Kornica
 11. Gmina Szydłowiec
 12. Gmina Wyszków
 13. Gmina Żabia Wola
 14. Miasto Mława
 15. Nasielsk
 16. Ostrołęka
 17. Oszewo-Borki
 18. Policzna
 19. Sanniki
 20. Urząd Gminy w Przesmykach
 21. Warszawa
 22. WILGA
 23. Wołomin

01.12.2021:

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem w projektu „Regiony Rewitalizacji” zapraszamy Państwa do pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania. Celem pilotażu jest wypracowanie najlepszych metod współpracy pomiędzy doradcami a gminami.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy w pilotażu ok. 2 godziny wsparcia doradczego w 2021 r. Wsparciem pilotażowym zostanie objęte 10 gmin, które jako pierwsze prześlą wypełnioną ankietę. W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

Pilotaż planowany jest jeszcze w grudniu br. Udział w pilotażu nie przekreśla możliwości korzystania z doradztwa w 2022 r.

W związku z tym prosimy Państwa o informacje zwrotne z odpowiedzią na poniższą ankietę najpóźniej do 7 grudnia do godz. 16:00   na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

Dziękujemy za odpowiedzi!

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM:  https://www.survio.com/survey/d/R5D4B5G4H0F8O6F1L


 

16.11.2021:

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa pana Bartosza Skaldawskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych  podmiotów – dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym.

Urzędy  gmin prosimy uprzejmie o przekazanie niniejszego zaproszenia potencjalnie zainteresowanym organizacjom ze swojego terenu.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 25 i 29 listopada oraz 1, 3 i 6 grudnia br.

Należy zarejestrowanie się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Linki rejestracyjne:

Dzień 1: https://app.livewebinar.com/127-668-375

Dzień 2: https://app.livewebinar.com/276-045-686

Dzień 3: https://app.livewebinar.com/815-690-314

Dzień 4: https://app.livewebinar.com/199-293-472

Dzień 5: https://app.livewebinar.com/536-742-284

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji. W załączeniu harmonogram szkolenia oraz ulotka o szkoleniach i prowadzących ekspertach.

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl

Plik do pobrania: Harmonogram szkolenia i linki do rejestracji

 


„W dniu dzisiejszym 6 października 2021 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń edukacyjnych dla zespołu ds. rewitalizacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, spotkań edukacyjnych oraz doradztwie eksperckim dla gmin województwa mazowieckiego w procesie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, realizowanego w ramach projektu pt. ,,Regiony Rewitalizacji”.

Znak postępowania: RF-EFRR.ZP.U.272.69.2021.AS

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona została na stronie Platformy Zakupowej i dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/517845.

Termin otwarcia ofert: 20 października 2021 r., godz. 10:10.

Zachęcamy do składania ofert!”

 


NIK o efektach programów rewitalizacji.

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport na temat efektów wdrażanych w wybranych gminach programów rewitalizacji.

W raporcie odpowiedziano na pytania tj.:

 • Czy programy rewitalizacji były prawidłowo wdrażane i czy osiągnięto zakładane efekty?
 • Czy gminy prowadzą rewitalizację zgodnie z przyjętymi programami rewitalizacji?
 • Czy dotychczasowa realizacja programów przyniosła zakładane efekty?
 • Czy samorząd województwa właściwie wspierał realizację programów rewitalizacji?

Ocena końcowa pokazuje, że w zakresie rewitalizacji jest jeszcze wiele pracy na wszystkich poziomach.

W ocenie ogólnej wskazano, że programy rewitalizacji wdrażane były niezgodnie z przyjętymi założeniami. W konsekwencji, nie doprowadzono do kompleksowego rozwiązania zdiagnozowanych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej lub środowiskowej, jak i wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej oceny efektów wdrażanych działań. Znikome było również zaangażowanie lokalnej społeczności, a gminy jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska.

Całość dostępna jest pod adresem:

NIK o efektach programów rewitalizacji – Najwyższa Izba Kontroli

 


Generalny Konserwator Zabytków zaapelował do Marszałków o zakończenie finansowania ze środków europejskich betonowanie rynków.

Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków i Wiceminister kultury, wystosowała 31 sierpnia br. do Marszałków Województw pismo ws. standardów zagospodarowania przestrzeni rynkowych, czyli centralnych przestrzeni polskich miast i wsi, które pierwotnie pełniły funkcje placów handlowych.

W piśmie wskazała, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewie, usuwanie zieleni w celu utwardzenia betonem placów i innych przestrzeni publicznych oraz na obszarach zabytkowych. Funkcje reprezentacyjne rynku miejskiego nie wykluczają drzew, zieleni i zachowania powierzchni biologicznie czynnej.  Zaapelowała również o stosowanie powyższych uwarunkowań w konkursach z funduszy publicznych przyznawanych przez Urzędy Marszałkowskie i tym samym promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.

Tym samym w regulaminach i kryteriach konkursów powinny pojawić się ograniczenia uwzględniające powyższe rekomendacje.

Generalny Konserwator Zabytków przywołała również wcześniej wydane wytyczne skierowane do wojewódzkich konserwatorów zabytków. Z uwagi na to, iż część z nich bezpośrednio dotyczy działań samorządów lokalnych,  zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 • Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków ws. rekonstrukcji na stanowiskach archeologicznych z dnia 23 lipca 2020 r.
 • Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków ws. ochrony zabytkowej zieleni i zagospodarowania historycznych układów zabudowy z dnia 23 lipca 2021 r.

W „Programie regionalnym: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, szczególny nacisk kładziony będzie na projekty chroniące zieleń oraz drzewostany, a także pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Przypominamy również, iż proces betonowania rynków często mylnie utożsamiany jest z procesem rewitalizacji, zwłaszcza w mediach populistycznych (https://wyborcza.pl/7,162657,27341385,rewitalizacja-nie-ma-wiele-wspolnego-z-betonowaniem-rynkow.html, https://smoglab.pl/przeglad-rewitalizacji-rynkow/). Proces rewitalizacji jest pojęciem szerszym stanowiącym proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji – co zostało dokładnie zdefiniowane w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Zasady konserwatorskie ochrona zabytkowej zieleni i zagospodarowanie historycznych układów

Wytyczne GKZ ws. rekonstrukcji na stanowiskach archeologicznych

 

W nowym okresie programowania Unii Europejskiej podstawę prowadzenia działań w zakresie rewitalizacji oraz płaszczyznę ich koordynacji, stanowić będą wyłącznie gminne programy rewitalizacji (powstałe w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji), wpisane do wojewódzkiego mazowieckiego wykazu programów rewitalizacji.

 


Informacja dla Gmin, które otrzymały dotację na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało Województwu Mazowieckiemu informację dotyczącą terminu dostępności dokumentów dotyczących realizacji projektów, które uzyskały dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Mazowieckiego.
W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do zapisów §4 umowy podpisanej przez Gminy z Województwem Mazowieckim informujemy, że termin dostępności dokumentów dotyczących realizacji projektów wspierających gminy w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, na które udzielono gminom dotacji, upływa 31 grudnia 2024 roku.
Jeżeli w ramach Państwa projektu zakupiono środki trwałe to termin dostępności dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości wynosi 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, złożonym przez Ministerstwo do Komisji Europejskiej (tj. od 2 września 2019 r.).

Podstawa prawna: Art. 71 i 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR (z późn. Zm.).

 

„Dwie gminy z województwa mazowieckiego tj.  Czerwińsk nad Wisłą oraz Marki otrzymają wsparcie w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył właśnie proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”.

Projekt ten jest komplementarny do uruchomionego w województwie mazowieckim projektu „Regiony rewitalizacji” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski.

Więcej szczegółów na stronach NID – https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/rozstrzygniecie-naboru-gmin-do-programu-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/

 

„Dziękując za udział w konferencji inaugurującej projekt „Regiony rewitalizacji”, który odbyła się w dniu 13 maja  br., prezentujemy materiały z tego spotkania.

Jednocześnie zachęcam Państwa do zaangażowania w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze swoich gmin, ufając, że zdobyta wiedza umożliwi Państwu zaprogramowanie działań, zmierzających do opracowania dobrych gminnych programów rewitalizacji (GPR).

Deklarujemy przy tym wsparcie naszego mazowieckiego Zespołu ds. rewitalizacji.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl”.

Załączniki:

Informacje_o_rewitalizacji_w_MSIP_Ewa Janczar

MFiPR Regiony Rewitalizacji Mazowsze 13.05.21_Maciej Aulak

Regiony Rewitalizacji_Marcin Wajda_13.05.2021

Regiony Rewitalizacji_Paulina Sikorska_13.05.2021

 


KOMUNIKAT: Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję inaugurującą projekt „Regiony rewitalizacji”, który odbędzie się w dniu 13 maja  br. o godzinie 10.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Link zostanie Państwu przekazany dzień przed spotkaniem. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

 


Projekt – Regiony Rewitalizacji

W marcu br. Województwo Mazowieckie podpisało z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na realizację projektu „Regiony rewitalizacji” .

Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania tj. m.in..:

 1. wsparcie edukacyjne dla gmin, tj. kompleksowa organizacja szkoleń dla przedstawicieli JST oraz wizyt studyjnych;
 2. wsparcie doradcze dla gmin, w ramach którego przewidziano indywidualne doradztwo eksperckie w zakresie rewitalizacji.
 3. rozbudowa Systemów Informacji Przestrzennej województwa o komponent dotyczący rewitalizacji oraz regionalnej polityka rewitalizacji.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W tym celu Zarządzeniem nr 364/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021r.został powołany Zespół do spraw rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gmin Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja na Mazowszu

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na realizację której będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, musi przede wszystkim pobudzać  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.

Podejmowane inicjatywy powinny prowadzić do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto powinny pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy, poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Działania te w efekcie powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców a także  turystów i inwestorów .

Narzędzia niezbędne do skutecznego planowania i wdrażania programów rewitalizacyjnych znajdują się w rękach gmin, ponieważ większość spraw publicznych i przestrzennych o znaczeniu lokalnym to kompetencje samorządu terytorialnego.

Przygotowanie projektów rewitalizacyjnych jest procesem trudnym i długotrwałym. Z tego względu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zaproszenie Ministra Rozwoju do współpracy wspierającej gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji. W tym celu 8 grudnia 2015 r. podpisano umowę na działania wspierające gminy, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach działań podejmowanych przez Województwo zaplanowano m.in.:

 1. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu dla gmin na dofinansowanie procesu opracowania  lub aktualizacji  programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w celu wpisania ich do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020– Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
 2. Przygotowane/zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
 3. Wsparcie merytoryczne w trakcie przygotowywania programów rewitalizacji w formie spotkań informacyjno – warsztatowych oraz doradztwa udzielanego przezZespół do spraw rewitalizacji powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa.
 4. Spotkania edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych gmin na terenie Mazowsza prezentujące nowe podejście do rewitalizacji oraz elementy i cechy programów rewitalizacji.
 5. Przygotowanie i prowadzenie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego powierzono Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 6. Przeprowadzenie konkursu powierzono Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. – Uchwały upoważniającej MJWPU:

Regiony rewitalizacji

13.01.2023

Szanowni Państwo

Zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas szkoleń oraz konferencji, realizowanych w ramach projektu: „Regiony Rewitalizacji”,   podstawą ubiegania się  o środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (jak również z programów krajowych) są gminne programy rewitalizacji (GPR) pełniące rolę strategii terytorialnych (strategii IIT)  i wpisane do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.  W związku z  tym należy opracować GPR zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Aby jednak GPR pełnił rolę strategii IIT musi on uwzględniać również zapisy Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Ustawy wdrożeniowej).

Z porównania Ustawy wdrożeniowej oraz Ustawy o rewitalizacji wynika, że wymogi dotyczące GPR oraz strategii IIT, różnią się jedynie w zakresie opisu procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych (art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej, natomiast Ustawa o rewitalizacji nie zawiera obowiązku umieszczania takiego opisu).

W związku z powyższym, aby GPR pełnił również rolę strategii IIT konieczne jest wyłącznie opisanie w nim  kwestii zaangażowania dodatkowych partnerów, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej, tj: partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT. Nie ma natomiast potrzeby zamieszczania w GPR dodatkowego rozdziału zawierającego analizę poszczególnych ustępów art. 36 Ustawy wdrożeniowej, celem wykazania, że GPR spełnia warunki strategii IIT. Jeśli podczas wsparcia doradczego były przekazywane rekomendacje o konieczności takiego dodatkowego rozdziału, są one nieprawidłowe i nie zostały uzgadniane z IZ FEM 2021-2027.

 


8.09.2022

W związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w IV kwartale br. (tj. październik-listopad-grudzień) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 10 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r.

W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 30 września br. do godz. 16:00  

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM: https://www.survio.com/survey/d/C6L9M0B1O7B5R4I9G

Obszar merytoryczny doradztwa to m.in.:

·         aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

·         ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),

·         aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,

·         przejście z LPR na GPR.

Przypominamy, iż warunkiem koniecznym dostępu do środków na rewitalizację w perspektywie budżetowej 2021-2027 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest wynikanie projektu z uchwalanego gminnego programu rewitalizacji – GPR – według przepisów ustawy o rewitalizacji wpisanego do wykazu regionalnego.

Należy odnotować, że zakończone już lub będące w toku procesy przygotowania GPR i poprzedzającej go uchwały delimitacyjnej trwają co najmniej rok, a zwykle nawet dłużej. Stąd też racjonalnym jest, aby gminy planujące podjęcie lub kontynuowanie procesów rewitalizacji, a które dotąd tego nie uczyniły, bez zwłoki przystąpiły do procesu przygotowawczego. A tak się dobrze składa, że jest doradztwo, które może pomóc we właściwym zaplanowaniu i uruchomieniu tego procesu – proszę się więc zgłaszać.

 

7.07.2022

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy nabór na doradztwo eksperckiego w zakresie rewitalizacji dla gmin województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania w związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w III kwartale br. (tj. lipiec-sierpień-wrzesień) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 10 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r. (łącznie we wszystkich naborach). Nabory na ostatni kwartał wsparcia będzie ogłoszony we wrześniu 2022 r. na X-XI 2022 r.

W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 31 lipca br.

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEMhttps://www.survio.com/survey/d/F5A4S2D8I1S1R5B1T

10.06.2022

W związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w III kwartale br. (tj. lipiec-sierpień-wrzesień) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 10 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r. Nabory na ostatni kwartał wsparcia będzie ogłoszony we wrześniu 2022 r. na X-XI 2022 r.

W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 30 czerwca br. do godz. 16:00  

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEMhttps://www.survio.com/survey/d/F5A4S2D8I1S1R5B1T

Obszar merytoryczny doradztwa to m.in.:

·         aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

·         ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),

·         aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,

·         przejście z LPR na GPR.

 

18.05.2022

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne z rewitalizacji dla JST, Komitetów rewitalizacji oraz NGO zaangażowanych w ten proces – w ramach projektu „Regiony rewitalizacji” na Mazowszu.

Poniżej szczegółowy harmonogram spotkań.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

 

Szkolenia dla I grup w Wołominie

( WOŁOMIN – FABRYCZKA WOŁOMIN (Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka,

 1. Orwida 20, 05-200 Wołomin,) w terminach poniżej

MODUŁ 1 – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

– 19.05.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 20.05.2022 r., w godz. od 8 do 16,

MODUŁ 2 – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

– 26.05.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 27.05.2022 r., w godz. od 8 do 16,

MODUŁ 3 – Dostępność w rewitalizacji

– 02.06.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 03.06.2022 r., w godz. od 8 do 16,

MODUŁ 4 – Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

– 13.06.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 14.06.2022 r., w godz. od 8 do 16.

Szkolenia dla II grup w Żyrardowie

(ŻYRARDÓW Sala Kinowa w Centrum Kultury w Żyrardowie przy Pl. Jana Pawła II 3) w terminach poniżej:

MODUŁ 1 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

– 05.09.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 06.09.2022 r., w godz. od 8 do 16,

MODUŁ 2 – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

– 19.09.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 20.09.2022 r., w godz. od 8do 16

MODUŁ 3 – Dostępność w rewitalizacji

– 03.10.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 04.10.2022 r., w godz. od 8 do 16,

MODUŁ 4 – Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

– 17.10.2022 r., w godz. od 8 do 16,

– 18.10.2022 r., w godz. od 8 do 16.

 


08.03.2022

W związku z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.

Wsparcie doradcze będzie udzielane gminom na Mazowszu w II kwartale br. (tj. marzec-maj) przez konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy od 2 do 6 godzin bezpłatnego wsparcia doradczego w 2022 r. Nabory na kolejne kwartały wsparcia będą ogłaszane sukcesywnie (w końcu czerwca 2022 r. na VII-IX 2022 r., w końcu września 2022 r. na X-XI 2022 r.). W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

W celu skorzystania z doradztwa należy zgłosić gminę poprzez wypełnienie poniższej ankiety do 18 marca br. do godz. 16:00  

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM: https://www.survio.com/survey/d/Y6U4J6C8Q7V7V5T3H 

Obszar merytoryczny doradztwa to m.in.:

 1. aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 2. ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),
 3. aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,
 4. przejście z LPR na GPR.

 


02.02.2022

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na szkolenie pt. „Wprowadzenia do rewitalizacji – przedstawienia istoty rewitalizacji oraz ram formalnych dla jej prowadzenia w Polsce” – w ramach bloku Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, które odbędzie się 15 i 16 lutego br.  Z powodu pandemii będzie ono miało formę szkolenia online.

Szkolenie realizowane jest w ramach projekt „Regiony rewitalizacji”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uprzejmie informuję, iż oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, w szkoleniach możliwy jest udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy, zgodnie z zapisami programu rewitalizacji. Rekomendowane jest przeszkolenie kilku osób z jednej gminy. W spotkaniach w imieniu gmin nie mogą brać udziału podmioty zewnętrzne.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom. Link zostanie Państwu przekazany dzień przed spotkaniem. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl do 11 lutego br.

SZKOLENIE ONLINE NR 1:

WPROWADZENIE DO REWITALIZACJI

w ramach bloku Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

Data: 15 lutego 2022 / 16 lutego 2022

Miejsce: Online (platforma ZOOM)

Trenerzy: Rajmund (Kuba) Ryś, Andrzej Brzozowy (Projekty Miejskie)

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

W 2021 roku Województwo Mazowieckie podpisało z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na realizację projektu „Regiony Rewitalizacji”. Celem projektu jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego z sukcesami przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu „Regiony Rewitalizacji” odbędzie się seria szkoleń (spotkań edukacyjnych) dotyczących rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego. Będzie ona obejmować 4 bloki szkoleniowe:

 • Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • Dostępność w rewitalizacji,
 • Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,
 • Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

W ramach każdego bloku będzie 1 szkolenie online i 1 szkolenie stacjonarne. Szkolenia stacjonarne będą całodniowe, natomiast szkolenia online będą trwać po 4 godziny. Cały cykl szkoleń stanowi spójną całość i pozwoli uczestnikom poznać wszystkie istotne kwestie dotyczące programowania, wdrażania i oceny procesów rewitalizacji, a także zapoznać się z kwestiami dotyczącymi zapewniania dostępności w rewitalizacji.

Z powodu pandemii, rozpoczynamy od szkoleń online.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 15 16 lutego i będzie dotyczyć przedstawienia istoty rewitalizacji oraz ram formalnych dla jej prowadzenia w Polsce.

Ramowy program szkolenia:

9.00 – 9.10 Rozpoczęcie szkolenia i słowo wstępne od organizatora

Pani dr Paulina Sikorska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

9.15 – 11.00 Istota rewitalizacji;

Od rewitalizacji 1.0 do rewitalizacji 2.0

Andrzej Brzozowy

11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 13.00 Ramy formalne prowadzenia rewitalizacji;
Przejście z LPR do GPR – kluczowe kwestie
Rajmund (Kuba) Ryś
13.00 Zakończenie szkolenia
13.00 – 13.20 Sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi

Prosimy zgłaszać się albo na 15 lutego albo na 16 lutego br.

W ramach każdego bloku będzie 1 szkolenie online i 1 szkolenie stacjonarne.

Jest to pierwsza część szkolenia, dlatego ważne, aby osoba, która je zacznie, także je zakończyła (chodzi o moduł). Na jeden moduł mogą być zgłoszone max 3 osoby.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, przy czym prowadzący, Andrzej Brzozowy i Rajmund (Kuba) Ryś z konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE, będą dostępni dla Państwa od godz. 8.30, w celu rozwiązania ew. kwestii technicznych związanych z połączeniem.

Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem narzędzia ZOOM, jest to jeden z najlepszych systemów do spotkań online. Narzędzie ZOOM jest proste i intuicyjne. Jeśli korzystacie z niego Państwo po raz pierwszy, wówczas po kliknięciu linku system poprosi Was o zainstalowanie aplikacji ZOOM (jest to mała aplikacja, instalacja powinna potrwać minutę lub dwie). Za każdym następnym razem połączenie z ZOOM odbywa się po prostu przez kliknięcie w link (jeśli z jakiegoś powodu będziecie musieli połączyć się ponownie, ciągle działa ten sam link).

Tu jest dostępna 7-minutowa instrukcja wideo jak używać ZOOM: https://youtu.be/HpZLQFMxXfQ

Każdy uczestnik powinien korzystać z komputera wyposażonego w kamerkę i mikrofon. Jeśli Wasze komputery nie mają tych funkcji, możliwe jest także skorzystanie z ZOOMa przez aplikację na smartfonie.

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.

Łącznie zaplanowane są 4 moduły szkoleń dla JST w 2022 r.


Zasady wsparcia doradczego w projekcie „Regiony rewitalizacji”

 1. Obszar doradztwa:
  1. aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
  2. ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe (gminne programy rewitalizacji – GPR),
  3. aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR,
  4. przejście z LPR na GPR.
 2. Wymiar doradztwa:
  1. W projekcie założono realizację średnio 6 h i nie więcej niż 10 godzin doradztwa na jedną gminę.
  2. W ramach pilotażu doradztwa w m-cu grudzień 2021 r. zostanie zrealizowanych
   20 godzin (2 h dla 10 pierwszych gmin). W styczniu 2022 r. zostanie uruchomione doradztwo dla pozostałych gmin, które zgłosiły się w naborze do 7 grudnia
   (w wymiarze 2 h na gminę).
  3. Pula godzin na pilotaż to (według danych na dzień 03.12.2021): 20 godzin na grudzień 2021 + co najmniej 23 gmin na styczeń 2022 (36 godzin). Po zakończeniu naboru w dniu 7 grudnia o godz. 16.00 zostanie ustalona liczba godzin w pilotażu. Pozostałe godziny zostaną rozłożone równomiernie pomiędzy 10 kolejnych miesięcy.
  4. Nabory będą prowadzone kwartalnie w ostatnim tygodniu miesiąca zamykającego dany kwartał, tj.:
 1. ze względu na pilotaż w końcu stycznia na II-III 2022 r.,
 2. w końcu marca 2022 r. na IV-VI 2022 r.,
 • w końcu czerwca 2022 r. na VII-IX 2022 r.,
 1. w końcu września 2022 r. na X-XI 2022 r.
  1. Gminy będą mogły zgłaszać się na dowolną liczbę godzin doradczych w naborze, do wyczerpania puli 6 godzin na gminę. W razie potrzeby zwiększenia wymiaru doradztwa należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
 1. Podmioty świadczące usługi doradcze – konsorcjum firm:
  1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
  2. Rajmund Ryś Projekty Miejskie+.
  3. Partnerzy konsorcjum zastrzegają możliwość wyboru gmin, które obejmą doradztwem.
  4. Doradztwo będzie prowadzone w sposób ciągły z wybranym ekspertem. W przypadku potrzeby rozszerzenia doradztwa bądź zmiany osoby eksperta, gmina zgłasza swoją prośbę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Doradztwo eksperckie dla gmin

– pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim w ramach projektu „Regiony rewitalizacji na Mazowszu”

 Nabór gmin do pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim w ramach projektu „Regiony rewitalizacji na Mazowszu” wykazał się dużym zainteresowaniem. W związku z powyższym pilotaż został rozłożony na 2 miesiące grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.

Celem pilotażu jest wypracowanie najlepszych metod współpracy pomiędzy doradcami a gminami.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy w pilotażu ok. 2 godziny wsparcia doradczego.

Udział w pilotażu nie przekreśla możliwości korzystania z doradztwa w 2022 r.

na grudzień 2021 r. zakwalifikowały się gminy:

 1. Raciąż
 2. Gmina Płońsk
 3. Miasto i Gmina Łosice
 4. PACYNA
 5. Gmina Klembów
 6. Młynarze
 7. Gmina Brwinów
 8. Miasto Węgrów
 9. Gmina Miasta Radomia
 10. Gmina Radzymin

Na styczeń 2022 r. zakwalifikowały się gminy:

 1. Gmina Dzierzążnia
 2. GMINA GARWOLIN
 3. Gmina Kałuszyn
 4. Gmina Kowala
 5. Gmina Miastków Kościelny
 6. Gmina Myszyniec
 7. Gmina Poświętne
 8. Gmina Rząśnik
 9. Gmina Sienno
 10. Gmina Stara Kornica
 11. Gmina Szydłowiec
 12. Gmina Wyszków
 13. Gmina Żabia Wola
 14. Miasto Mława
 15. Nasielsk
 16. Ostrołęka
 17. Oszewo-Borki
 18. Policzna
 19. Sanniki
 20. Urząd Gminy w Przesmykach
 21. Warszawa
 22. WILGA
 23. Wołomin

 


01.12.2021:

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem w projektu „Regiony Rewitalizacji” zapraszamy Państwa do pilotażu wsparcia doradczego dla gmin w województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania. Celem pilotażu jest wypracowanie najlepszych metod współpracy pomiędzy doradcami a gminami.

Dla każdej z gmin zarezerwowaliśmy w pilotażu ok. 2 godziny wsparcia doradczego w 2021 r. Wsparciem pilotażowym zostanie objęte 10 gmin, które jako pierwsze prześlą wypełnioną ankietę. W zależności od potrzeb Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zastrzega możliwość innego rozdysponowania godzin doradczych.

Pilotaż planowany jest jeszcze w grudniu br. Udział w pilotażu nie przekreśla możliwości korzystania z doradztwa w 2022 r.

W związku z tym prosimy Państwa o informacje zwrotne z odpowiedzią na poniższą ankietę najpóźniej do 7 grudnia do godz. 16:00   na adres: wykaz.rewitalizacja@mazovia.pl

Dziękujemy za odpowiedzi!

ANKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM:  https://www.survio.com/survey/d/R5D4B5G4H0F8O6F1L

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Zapraszamy do ubiegania się o pożyczki na rewitalizację w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Rolę pośrednika finansowego zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji w linku: Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Prawo i dokumenty

Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Wykaz programów rewitalizacji (publikacja 14.11.2023)

Wykaz programów rewitalizacji (publikacja 28.06.2023 – plik archiwalny)

Wykaz programów rewitalizacji (publikacja 28.03.2023 – plik archiwalny)

Wykaz programów rewitalizacji (publikacja 20.07.2022 – plik archiwalny)

Komunikat 21 marca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 438/23 w sprawie Regulaminu prowadzenia wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (IZ FEM 2021-2027) prowadzi i na bieżąco aktualizuje Wykaz gminnych programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono weryfikację z wynikiem pozytywnym.

IZ  FEM 2021-2027 określiła w Regulaminie zasady wpisu oraz wykreślenia gminnego programu rewitalizacji z Wykazu.

Po 31 grudnia 2023 r. tracą swoją ważność programy rewitalizacji przygotowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych będą mogły być prowadzone wyłącznie na podstawie gminnych programów rewitalizacji (GPR) opracowanych na podstawie Ustawy o rewitalizacji.

W związku z powyższym Wykaz programów rewitalizacji dla perspektywy 2014-2020 będzie obowiązywał tylko do końca 2023 r. Znajdujące się w nim GPR z terminem realizacji po 2023 r. zostaną automatycznie przeniesione do Wykazu przyjętego Uchwałą ZWM z dnia 21 marca 2023 r.

Zachęcamy Gminy do kontynowania procesu rewitalizacji poprzez opracowanie gminnych programów rewitalizacji.

 

Komunikat 02.06.2021: Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w najbliższych dniach zostanie zaktualizowany Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Zostaną z niego wykreślone wszystkie programy rewitalizacji, których horyzont czasowy upłynął 31.12.2020 r. Jednocześnie zachęcamy Gminy do kontynowania procesu  rewitalizacji poprzez Gminne programy rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 określiła zasady wpisu lub wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu.

Zapraszamy gminy do składania Wniosków o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

 

Zapoznaj się

Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce
Eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opublikowali wyniki badań, których celem była ocena dotychczasowego systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania. Publikacja „Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce” została opracowana na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z analiz wynika, że główne zasady systemu (tj. fakultatywność rewitalizacji jako zadania własnego, limity koncentracji, prymat obszarów zamieszkałych w wytyczaniu obszarów rewitalizacji, fundamentalna rola problemów społecznych w wyznaczaniu obszarów zdegradowanych, etapowanie działań na obszarze zdegradowanym, znaczenie partycypacji społecznej, dążenie do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych) sprawdzają się, ale wymagają wzmocnienia m.in. przez promocję dobrych praktyk. Autorzy zwracają uwagę, że ze względu na długoterminowy horyzont planowanych działań rewitalizacyjnych, obecnie jest za wcześnie aby jednoznacznie ocenić ich efekty.

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie OPM: http://obserwatorium.miasta.pl/polska-po-rewitalizacji-ocena-ewaluacja-systemu-irmir/

 

Słowniczek pojęć – jeśli nie rewitalizacja to co?
Jak określać działania, których się podejmujemy w odniesieniu do budynków w ramach procesu rewitalizacji? Zachęcam do zapoznania się z krótkim słowniczkiem pojęć i terminów, dzięki czemu takie pojęcia jak: konserwacja zabytków, renowacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja czy remont zabytku nie będą dla nas zagadką. Artykuł dostępny na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/podstawowe-pojecia-z-zakresu-konserwacji-i-rewitalizacji/

Polecam także słowniczek pojęć na portalu budowlaneABC:
https://budowlaneabc.gov.pl/praktyczny-przewodnik-inwestora/slowniczek/

 

Rewitalizacja a gentryfikacja
Często przy dyskusji o rewitalizacji napotykamy na kolejny termin: gentryfikacja. Zazwyczaj termin ten ma negatywne konotacje. Zachęcam do wysłuchania odcinka 45 podcstu Urbcast – pt. „GENTRYFIKACJA – zło konieczne czy szansa dla miast? Gościem odcinka jest Łukasz Drozda – doktor nauk o polityce publicznej, urbanista, politolog.  Z odcinka można dowiedzieć się czym jest gentryfikacja i czy ma coś wspólnego z rewitalizacją. A także jak mierzyć gentryfikację, czy da się ją kontrolować i jakie są skutki uszlachetniania przestrzeni.

Podcast do posłuchania na Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor i innych platformach podcastowych – m.in. tutaj: 45: GENTRYFIKACJA – zło konieczne czy szansa dla miast?

II edycja konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

data wpisu 31.10.2016

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego.

Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji. link do regulaminu

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Każda gmina może złożyć jeden projekt w ramach Konkursu. W Konkursie preferowane będą:
1. gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, w których współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się w 2016 r. na poziomie poniżej średniej województwa.
2. Gminy które opracowały lub przed dniem złożenia wniosku o dotację będą w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnego z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Kryteria będą stosowane wyłącznie dla projektów, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dotacje określa Regulamin konkursu dotacji.

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych a wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu dotacji).

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 16.00 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uwaga:
Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z prezentacjami ze spotkań, które odbyły się w trakcie I edycji konkursu i są opublikowane na www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja w zakładce „Spotkania informacyjne dla gmin”.

I edycja konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego.

Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Każda gmina może złożyć jeden projekt w ramach Konkursu. W Konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej. Preferowane będą gminy, w których współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się w 2016 r. na poziomie poniżej średniej województwa. Kryterium będzie stosowane wyłącznie dla projektów, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej.

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych a wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie  później niż do 31 października 2016 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu Dotacji).

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do dnia 29 stycznia 2016 rdo godziny 16.00 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UWAGA W dniach 13 i 20 stycznia 2016 r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące szczegółów Konkursu dla zainteresowanych.

Ważne informacje dla gmin

Data wpisu 12.10.2017

Konferencja nt. „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów Grupy Wyszehradzkiej”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji nt. „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej”  skierowanej do pracowników samorządowych służb odpowiedzialnych za działania dotyczące ochrony zabytków, oraz pracowników urzędów miast zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne.

W ramach konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w programach rewitalizacji?
 • Jak zarządzać, eksponować dziedzictwo, aby wesprzeć rozwój gospodarczy?
 • Jak zadbać o integrację społeczności lokalnych, kształtowanie odpowiedzialności za swoje otoczenie?
 • Jak zainteresować, zorganizować i wykorzystać turystykę miejską na zrewitalizowanych obszarach miast historycznych?
 • Jak zapewnić harmonię przestrzenną między dawnym i nowym zasobem nieruchomości?
 • Jak uregulować nowe relacje miedzy partnerami rewitalizacji z sektora publicznego i prywatnego?

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Kultury Republiki Francji i odbędzie się w dniach 13-14 listopada br.  w Ministerstwie Rozwoju w sali im. Grażyny Gęsickiej.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/rola-dziedzictwa-kulturowego-w-rewitalizacji-miast-perspektywy-polski-francji-i-krajow-grupy-wyszechradzkiej/

Udział w konferencji jest bezpłatny, w celu udziału należy dokonać rejestracji. Bezpośredni link do rejestracji na konferencję: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/zapisy-na-konferencje/

 

Data wpisu 25.08.2017

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż 31 sierpnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie otwierające a w kolejnych tygodniach września następne 4 spotkania (Iława/ Piła/ Puławy/ Katowice) dotyczące nowego konkursu Human Smart Cities.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz harmonogram spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo w poniższymi linku: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – spotkania informacyjne

Ogłoszenie konkursu nastąpiło 18 lipca 2017 r. a termin składania fiszek projektowych w pierwszym etapie naboru upływa 16 października 2017 r.

Data wpisu 25.05.2017

Konferencja Ministerstwa Rozwoju „Rewitalizacja w małych miastach”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza w dniach 5-7 czerwca br. do Mierzęcina k. Dobiegniewa na konferencję skierowaną w sposób szczególny do miast małych i średnich. Rewitalizacja stanowi szansę na rozwój dla miast i małych miejscowości. Jednocześnie zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego.

W trakcie konferencji omówione zostaną:

 • zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji;
 • zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach oraz kwestie związane z zapewnieniem komplementarności i integralności działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • pierwsze wnioski z półtorarocznego funkcjonowania ustawy o rewitalizacji oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich.

We wszystkim aspektach szczególna uwaga zostanie zwrócona na miasta małe i średnie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Szczegółowy program oraz zasady rejestracji znajdą Państwo na stronie: http://konferencjamalemiasta.pl/

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport między stacją PKP Krzyż oraz PKP Dobiegniew a hotelem, wyżywienie oraz noclegi podczas konferencji.

W imieniu organizatora konferencji zapraszamy do rejestrowania się przedstawicieli małych i średnich ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich.

Data wpisu 28.04.2017 r.

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU – dot. II naboru

Informujemy iż zmianie uległy zapisy „Regulaminu konkursu dotacji”. Zmiana dotyczy terminu zakończenia realizacji projektów (rozdział XI pkt. 11.2), który został wydłużony do 31 lipca 2017 r.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce Konkurs dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Wydłużenie terminu zakończenia projektu realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego (dot. II naboru) jest możliwe po złożeniu przez Gminę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem wykazującym konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac nad aktualizację lub opracowaniem programu rewitalizacji i uzyskaniu akceptacji Województwa Mazowieckiego.
Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu prosimy o szczegółową analizę konieczności wydłużania terminu realizacji projektów, również pod kątem terminów planowanych konkursów na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO 2014-2020. Aktualny harmonogram konkursów dla RPO WM 2014-2020 na rok 2017 jest opublikowany TUTAJ

Data wpisu 31 marca 2017

Wszystkim zainteresowanym procesami rewitalizacji polecamy informacje publikowane na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.
Podstawowym celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji. Zasób portalu będzie ciągle się poszerzał w związku ze zdobywanym przez miasta doświadczeniem w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania portalu i zapoznawania się z jego treściami.

Data wpisu 9 lutego 2017

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji w ramach II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego.

Do dofinansowania mogły zostać rekomendowane tylko te wnioski, które uzyskały minimum 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej, tj. min. 72 punkty.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji (będący załącznikiem do umowy z Ministrem Rozwoju). Podczas oceny wniosków Komisja posługiwała się kartami oceny również stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu dotacji.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 28 wniosków. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.748.581,00 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 1.566.106,50 PLN.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Data wpisu 19.08.2016r

ZMIANA WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI

informujemy, że 2 sierpnia 2016 r. zmianie uległy Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualna wersja Wytycznych znajduje się TUTAJ oraz w zakładce Prawo i dokumenty.

Data wpisu 19.08.2016r

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Informujemy iż zmianie uległy zapisy „Regulaminu konkursu dotacji”. Zmiana dotyczy terminu realizacji projektów (rozdział XI pkt. 11.2), który został wydłużony maksymalnie do 28 lutego 2017 r. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce: Konkurs dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Na uzasadniony, pisemny wniosek Dotacjobiorcy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia projektu realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu prosimy o szczegółową analizę konieczności wydłużania terminu realizacji projektów, w tym pod kątem terminów planowanych konkursów na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO 2014-2020. Aktualny harmonogram konkursów dla RPO WM 2014-2020 na rok 2016 jest opublikowany TUTAJ

Data wpisu 04.05.2016 r.

Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację tj.:

Data wpisu 28.04.2016

Kwalifikowalność kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy o dotację.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektów w ramach konkursu dotacji, przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy o dotację. Wyjaśnienie dotyczy sposobu przeprowadzania zamówień publicznych w tym stosowanych procedur i wytycznych w zakresie promocji.

Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

W sytuacji gdy poniesiony przed podpisaniem umowy o dotację koszt będzie niższy niż 20 000 zł netto (przy założeniu, że obowiązujące procedury wewnętrzne w gminie nie narzucają obowiązku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej), a zamówienie zostało udzielone z zachowaniem zasad wymienionych powyżej, to wydatek będzie mógł zostać uznany za kwalifikowany, pomimo braku upublicznienia zapytania na stronie internetowej.

W sytuacji gdy poniesiony przed podpisaniem umowy o dotację koszt usługi będzie wyższy niż 20 000 zł netto a zapytanie ofertowe nie zostało upublicznione na stronie internetowej, wydatek nie będzie uznany za kwalifikowany.

W zakresie wątpliwości dotyczących niezamieszczenia logotypów na dokumentach związanych z wyborem wykonawców przed dniem podpisania umowy dotacji informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, nie będzie to stanowiło podstawy do uznania wydatku za niekwalifikowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie konieczne będzie zamieszczanie logotypów na dokumentach dotyczących zamówień publicznych oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących realizacji umowy. Odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020) znajdą Państwo w poprzedniej informacji z dnia 27.04.2016.

Data wpisu 27.04.2016

Zasady promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020)

Zamieszczamy odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020). W zasadach znajdą Państwo wytyczne w zakresie promocji oraz sposobu oznaczeń, które należy stosować realizując projekt finansowany z PO PT 2014-2020.

Data wpisu 25.04.2016

Obowiązek stosowania właściwego nazewnictwa dla Programów Rewitalizacji opracowywanych w ramach konkursu dotacji.

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę na obowiązek stosowania właściwego nazewnictwa dla Programów Rewitalizacji opracowywanych w ramach konkursu dotacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju gmina, która nie realizuje Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji, nie może stosować nazwy „Gminny Program Rewitalizacji”, która jest przeznaczona tylko dla programów realizowanych zgodnie z ustawą.

Data wpisu 20.04.2016

19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji (konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego).

Do oceny merytorycznej zostały skierowane 103 wnioski. Do dofinansowania mogły zostać rekomendowane tylko te wnioski, które uzyskały minimum 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej, tj. min. 72 punkty.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 98 wniosków. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 7 042 804,48 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 6 320 775,33 PLN.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji (będący załącznikiem do umowy z Ministrem Rozwoju). Podczas oceny wniosków Komisja posługiwała się kartami oceny również stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu dotacji.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Data wpisu 09.03.2016

W dniu 4 marca 2016 roku zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Do oceny merytorycznej zostały skierowane 103 wnioski złożone przez gminy z obszaru województwa mazowieckiego.

Data wpisu 28.01.2016

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych przez gminy, które zostaną wybrane w konkursie na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Procedura dotyczy udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20 000 zł netto. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurą i jej stosowanie.

Data wpisu 26.01.2016

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do dnia 25 stycznia 2016 r.

Spotkania informacyjne dla gmin

Data wpisu 15.09.2016

Czym jest rewitalizacja w nowym okresie programowania? Na to pytanie odpowiadali reprezentanci Zespołu ds. Rewitalizacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, podczas spotkań organizowanych w ramach konkursu dotacji na przygotowanie bądź aktualizację programów rewitalizacji.

W ramach realizacji konkursu odbyło się 5 spotkań na terenie województwa mazowieckiego promujących nowe podejście do rewitalizacji. W spotkaniach zorganizowanych w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU uczestniczyło blisko 170 osób. Najliczniej udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ale obecni byli także reprezentanci instytucji kultury, służby zdrowia czy środowiska biznesowego. Taka różnorodność bardzo nas cieszy, Rewitalizacja, co często powtarzamy, to proces angażujący wszystkie grupy społeczne.

W spotkaniach brały udział gminy przygotowujące Program Rewitalizacji zarówno w ramach konkursu dotacji jak i takie, które opracowują program samodzielnie. Obecne były również gminy, dla których jest to dopiero początek drogi. Reprezentanci gmin opowiadali o swoich doświadczeniach, o tym co sprawiało im największą trudność. Niewątpliwe bardzo ważnym i niełatwym zadaniem jest zapewnienie partycypacji społecznej w całym procesie. Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem oraz prezentacjami ze spotkań:

1. Ramowy program
2. Prezentacja „Porozmawiajmy o rewitalizacji-prezentacja MJWPU”
3. Prezentacja „Mazowieckie spojrzenie na rewitalizację-prezentacja DRRiFE”.

Data wpisu 08.06.2016

31 maja oraz 7 czerwca 2016 roku w gościnnych progach Muzeum Warszawskiej Pragi odbyły się spotkania dla przedstawicieli gmin województwa mazowieckiego, które otrzymały dotację na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. W spotkaniach udział wzięło ponad 120 osób reprezentujących 88 gmin.

W ramach spotkań członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji reprezentujący Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego omówili najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji. Sylwia Maksim-Wójcicka omówiła zasady promocji, sprawozdawczości i rozliczania projektów. Maria Wiro-Kiro przedstawiła jeden z najważniejszych elementów procesu rewitalizacji, czyli zasady partycypacji społecznej. Paulina Sikorska przedstawiła dotychczasowe spostrzeżenia i uwagi dotyczące już opracowanych przez gminy i zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji. W trakcie spotkań zaprezentowano również doświadczenia dwóch gmin związane z opracowywaniem programu rewitalizacji. 31 maja przedstawicielka Miasta Radomia, Marzena Kędra-Podlipniak opowiedziała o 6-miesiecznym procesie tworzenia programu rewitalizacji. W tej części spotkania uczestnicy zadali najwięcej pytań, m.in. o doświadczenia miasta w zakresie przeprowadzenia partycypacji społecznej, o najtrudniejsze aspekty procesu a także o sam sposób wypracowywania programu. 7 czerwca do prelekcji zaproszono Miasto Żyrardów. O doświadczeniach miasta w zakresie przygotowania programu rewitalizacji, który został już zgłoszony do wykazu w bardzo ciekawy sposób opowiedziała Sylwia Matejek-Gnacińska.

Spotkania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Prezentacje ze spotkań:

Data wpisu 17.05.2016

Zapraszamy przedstawicieli gmin, które podpisały umowę na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, na spotkania „Rewitalizacja na Mazowszu – zasady realizacji projektów”. W ramach spotkań omówione zostaną wytyczne w zakresie przygotowania programów rewitalizacji, w tym wskazówki dotyczące wdrożenia i rozliczenia projektów, istota i znaczenie partycypacji społecznej oraz dobre praktyki z dotychczas zweryfikowanych programów rewitalizacji zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Spotkania odbędą się w dniach 31 maja i 7 czerwca 2016 roku w Warszawie. Przedstawiciele gmin mają możliwość uczestniczenia w jednym spotkaniu w wybranym terminie. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Rekrutację na spotkanie, które odbędzie się 31 maja, zamykamy 24 maja o godz. 14:00.

Data wpisu 30.12.2015

W dniach 13 oraz 20 stycznia 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, odbyły się spotkania informacyjne poświęcone możliwości ubiegania się o wsparcie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w gminach województwa mazowieckiego. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele ponad 120 gmin. Relacje z obu spotkań dostępne są tutaj:

Materiały ze spotkań:

Kontakt

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

e-mail: rewitalizacja@mazowia.eu

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu w sprawie konkursu i wniosków o dotację: 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tel: (22) 542-23-10 lub (22) 542-25-00

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu w sprawie wykazu programów rewitalizacji i wpisu do wykazu:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Tel: 22 59- 79-779  lub  22 511-74-07

Więcej informacji o działaniach Ministerstwa Rozwoju, dotyczących rewitalizacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś