Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2018-06-30 do 2018-11-14

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 (publikacja 24.05.2022)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 (publikacja 03.11.2021)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 (publikacja 23.10.2018)

Zmiana regulaminu konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekcie  (Publikacja 16.10.2018)

Komunikat w sprawie zasad współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką naukową w zakresie przekazania na rzecz przedsiębiorcy prawa do własności intelektualnej wyników badań opracowanych w trakcie realizacji projektu w ramach naboru z działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 (publikacja 11.10.2018)

Komunikat w sprawie podpisywania wniosków i potwierdzenia odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 (publikacja 24.09.2018)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 (Publikacja: 19.09.2018)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w rama

ch konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 (Publikacja: 28.08.2018)

Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, , Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30 czerwca 2018 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 15.00..
Termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2019 roku
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie na mocy art. 33 ustawy wdrożeniowej partnerami mogą być  jedynie podmioty wskazane w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie oraz jednostki naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154)) i otrzymały kategorię co najmniej B (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także wynajem/amortyzację infrastruktury badawczej, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R; uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku , wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów – 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 000 000,00 euro (42 161 000,00 PLN[1])
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Poziom dofinansowania Poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych w tym w szczególności:

w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę:

pomoc na badania przemysłowe i prace rozwojowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

–      dla mikroprzedsiębiorcy – maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

–      dla małego przedsiębiorcy – maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

–      dla średniego przedsiębiorcy – maksymalnie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

–      dla dużego przedsiębiorcy – maksymalnie 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

pomoc de minimis maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020:

w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez jednostkę naukową:

–      intensywność wsparcia na realizację bez pomocy publicznej badań przemysłowych i prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem realizacji projektu w ramach ich działalności niegospodarczej.

–      realizacja projektu przez jednostkę naukową na zasadach bez pomocy publicznej możliwa jest w przypadku gdy podmiot ten nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie realizacji badań. Jeśli jednostka naukowa prowadzi działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie to wsparcie udzielone jednostce naukowej wyłącznie na prowadzenie działalności niegospodarczej nie będzie stanowiło pomocy publicznej, jeżeli możliwe jest wyraźne rozdzielenie tej działalności od działalności gospodarczej (tj. rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów z obydwu  rodzajów działalności).

Minimalny wkład własny Zgodny z właściwym poziomem dofinansowania.

[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 27.04.2018 r. wynoszącym 4,2161 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś