Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez wnioskodawców i jednostki naukowe poniżej przedstawiamy informacje na temat możliwości współpracy w ramach projektu. Współpraca może się odbywać  jedynie na podstawie 3 poniższych wariantów:

  1. Badanie na zlecenie jako podwykonawstwo. Wnioskodawca – przedsiębiorca wybiera jednostkę naukową zgodnie z zapisami Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych MIR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki (koszty) w projekcie ponosi i rozlicza wyłącznie przedsiębiorca, natomiast jednostka naukowa nie wykazuje swoich kosztów w budżecie projektu. Jednostka naukowa wystawia fakturę dla przedsiębiorcy za wykonane badania.

Przypominamy, że w Regulaminie konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 powierzenie realizacji części prac badawczo-rozwojowych podwykonawcom nie może przekroczyć 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę.

  1. Usługa badawcza realizowana przez jednostkę naukową jako partnera projektu wyłonionego na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: Ustawa wdrożeniowa). Projekt może być realizowany we współpracy z jednostką naukową, która może sfinansować koszty wynikające z tytułu realizacji usługi badawczej. W projekcie jednostka naukowa realizuje swoją część bez pomocy publicznej (możliwość dofinansowania w wysokości 100%), pod warunkiem, że jednostka naukowa przeniesie na przedsiębiorstwo nieodpłatnie powstałe w projekcie prawa własności intelektualnej. Przeniesienie praw własności intelektualnej musi umożliwić przedsiębiorstwu dalsze ich wykorzystanie do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. W tym wariancie brak jest możliwości sprzedaży wyników badań na rzecz przedsiębiorstwa.
  2. Usługa badawcza realizowana jest przez partnera projektu – jednostkę naukową, wyłonionego na podstawie art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W tym wariancie możliwa jest sprzedaż wyników badań na rzecz przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową jako partnera w projekcie. W tym też przypadku jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie w formie pomocy publicznej co oznacza brak możliwości udzielenia dofinansowania jednostce naukowej do 100% wydatków kwalifikowanych. Jednostka naukowa wykazuje koszty zgodnie z Regulaminem konkursu, a wysokość dofinansowania liczona jest jak dla dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 25 Rozporządzenia KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej na drugim poziomie (nieodpłatne przekazanie wyników badań na rzecz przedsiębiorcy) jednostka naukowa ma możliwość udzielenia w tym zakresie pomocy de minimis zgodnie z § 4 Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość wykorzystania wyników badań przez jednostkę naukową na cele zgodne z zasadniczą działalnością organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych, w szczególności na:

  • kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich. Zgodnie z orzecznictwem i praktyką decyzyjną Komisji, oraz jak wyjaśniono w zawiadomieniu dotyczącym pojęcia pomocy państwa i w komunikacie w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, edukację publiczną organizowaną w ramach krajowego systemu edukacji, finansowaną głównie lub wyłącznie przez państwo i nadzorowaną przez państwo uznaje się za działalność niegospodarczą;
  • niezależną działalność badawczo-rozwojową mającą na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę;
  • szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie.

Link do strony naboru: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych