Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez wnioskodawców i jednostki naukowe poniżej przedstawiamy informacje na temat możliwości współpracy w ramach projektu. Współpraca może się odbywać  jedynie na podstawie 3 poniższych wariantów:

  1. Badanie na zlecenie jako podwykonawstwo. Wnioskodawca – przedsiębiorca wybiera jednostkę naukową zgodnie z zapisami Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych MIR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki (koszty) w projekcie ponosi i rozlicza wyłącznie przedsiębiorca, natomiast jednostka naukowa nie wykazuje swoich kosztów w budżecie projektu. Jednostka naukowa wystawia fakturę dla przedsiębiorcy za wykonane badania.

Przypominamy, że w Regulaminie konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 powierzenie realizacji części prac badawczo-rozwojowych podwykonawcom nie może przekroczyć 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę.

  1. Usługa badawcza realizowana przez jednostkę naukową jako partnera projektu wyłonionego na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: Ustawa wdrożeniowa). Projekt może być realizowany we współpracy z jednostką naukową, która może sfinansować koszty wynikające z tytułu realizacji usługi badawczej. W projekcie jednostka naukowa realizuje swoją część bez pomocy publicznej (możliwość dofinansowania w wysokości 100%), pod warunkiem, że jednostka naukowa przeniesie na przedsiębiorstwo nieodpłatnie powstałe w projekcie prawa własności intelektualnej. Przeniesienie praw własności intelektualnej musi umożliwić przedsiębiorstwu dalsze ich wykorzystanie do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. W tym wariancie brak jest możliwości sprzedaży wyników badań na rzecz przedsiębiorstwa.
  2. Usługa badawcza realizowana jest przez partnera projektu – jednostkę naukową, wyłonionego na podstawie art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W tym wariancie możliwa jest sprzedaż wyników badań na rzecz przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową jako partnera w projekcie. W tym też przypadku jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie w formie pomocy publicznej co oznacza brak możliwości udzielenia dofinansowania jednostce naukowej do 100% wydatków kwalifikowanych. Jednostka naukowa wykazuje koszty zgodnie z Regulaminem konkursu, a wysokość dofinansowania liczona jest jak dla dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 25 Rozporządzenia KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej na drugim poziomie (nieodpłatne przekazanie wyników badań na rzecz przedsiębiorcy) jednostka naukowa ma możliwość udzielenia w tym zakresie pomocy de minimis zgodnie z § 4 Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość wykorzystania wyników badań przez jednostkę naukową na cele zgodne z zasadniczą działalnością organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych, w szczególności na:

  • kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich. Zgodnie z orzecznictwem i praktyką decyzyjną Komisji, oraz jak wyjaśniono w zawiadomieniu dotyczącym pojęcia pomocy państwa i w komunikacie w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, edukację publiczną organizowaną w ramach krajowego systemu edukacji, finansowaną głównie lub wyłącznie przez państwo i nadzorowaną przez państwo uznaje się za działalność niegospodarczą;
  • niezależną działalność badawczo-rozwojową mającą na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę;
  • szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie.

Link do strony naboru: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś