Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-12-30 do 2016-01-20

UWAGA! Zmiana ogłoszenia konkursu, więcej informacji w komunikacie (aktualizacja dnia 11.12.2015).

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 9.2.1 z dnia 15/01/2016
 • Harmonogram oceny formalnej 02/02/2016
 • Harmonogram oceny merytorycznej (publikacja dnia 25.02.2016)

 

Wyniki oceny formalnej

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych (publikacja 22/02/2016)
 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych (publikacja dnia 25.04.2016)
 • Lista KOP (publikacja 16.06.2016)
 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych (publikacja 17.06.2016)

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30.12.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 20.01.2016 r. do godziny 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych):

JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej [1] mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym:

 • rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne:

a) tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, klubów, ognisk wychowawczych i placówek specjalistycznych;

b) realizacja zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10)[2]:

i. porozumiewanie się w języku ojczystym,

ii. porozumiewanie się w językach obcych,

iii. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

iv. kompetencje informatyczne,

v. umiejętność uczenia się,

vi. kompetencje społeczne i obywatelskie,

vii. inicjatywność i przedsiębiorczość,

viii. świadomość i ekspresja kulturalna;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 wynoszącym 4,2699 to 7 445 638,13 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Pytania i odpowiedz

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610 Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika) e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wybierz typ beneficjenta

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych):

JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Dla kogo?

 • rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, dzieci i młodzież, w szczególności zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • uczestnicy projektów PO PŻ;
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Na co?

Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej [3] mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym:

ü rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne:

a) tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, klubów, ognisk wychowawczych i placówek specjalistycznych;

b) realizacja zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):

i. porozumiewanie się w języku ojczystym,

ii. porozumiewanie się w językach obcych,

iii. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

iv. kompetencje informatyczne,

v. umiejętność uczenia się,

vi. kompetencje społeczne i obywatelskie,

vii. inicjatywność i przedsiębiorczość,

viii. świadomość i ekspresja kulturalna;

Maksymalna kwota dofinansowania

Nie określono

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%.

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.

Wartość projektu

Nie określono

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610 Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika) e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 


[1] Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji tych usług określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej powinno odbywać się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie będą finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy, przy czym mogą one stanowić wkład własny do projektu.

[2] W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizacja działań jest obowiązkowa.

[3] Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji tych usług określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej powinno odbywać się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie będą finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy, przy czym mogą one stanowić wkład własny do projektu.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś