Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-03-03 do 2016-05-04

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej (publikacja 25.05.2016)
  • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.4. Dostosowanie do zmian klimatu. (publikacja 08.12.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-010/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności – typ projektów – Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000,00 EUR (865 540,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 


[1]

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych wynoszącym 4,3277 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś