Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-03-03 do 2016-05-04

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej (publikacja 25.05.2016)
  • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.4. Dostosowanie do zmian klimatu. (publikacja 08.12.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-010/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności – typ projektów – Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000,00 EUR (865 540,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 


[1]

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych wynoszącym 4,3277 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych