Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2023-01-02 do 2023-01-23

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w trzeciej rundzie konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. (publikacja 17.04.2023)

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (publikacja 04.04.2023)

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 (publikacja 03.03.2023)

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w pierwszej rundzie konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 (publikacja 17.02.2023)

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (publikacja 17.01.2023)

Komunikat dot. kontynuacji naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 (publikacja 12.01.2023)

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

 

 

Ogłoszenie o naborze RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 2 stycznia 2023 r.[1]

Termin, do którego można składać wnioski

Nabór wniosków prowadzony jest z podziałem na tury w sposób ciągły, do wyczerpania alokacji lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU, więcej informacji znajdą Państwo u góry strony w sekcji komunikatów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W ciągu trzech miesięcy od zakończenia terminu składania wniosków w ramach danej rundy.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

· rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);

· realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);

· wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 900 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 345 849 EUR (29 654 152,38 PLN [2])

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Punkt Informacji o RPO WM  w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone nieodpłatnie przez pracowników MJWPU.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

 


[1]Zgodnie z art. 9 ust. 1. z ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1758 t.j.), „termin na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie, określony w art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, może zostać skrócony, jednak nie bardziej niż do 5 dni”.

[2] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29 listopada 2022 r. wynoszącym 4,6730 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś