Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2018-02-19 do 2018-03-06

Komunikat wraz tabelą zmian Poddziałnie 10.1.4 (publikacja 02.03.2018)

Wyniki naboru

Pliki do pobrania:

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
Wstępna informacja o naborze Konkurs ogłaszany jest na wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych
i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W zależności od potrzeb danej placówki dodatkowe wsparcie może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 19.02.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 06.03.2018 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r.
Miejsce składania wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem, funkcjonujące przez okres przynajmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez[1],[2],[3]

a. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego[4] (OWP),
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami,

b. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

c. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[5],[6]

d. wydłużenie godzin pracy OWP;

e. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych[7].

 

Projekt musi obejmować przynajmniej jedno
z obowiązkowych w ramach konkursu przedsięwzięć:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, skutkujące zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu

lub

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością w zakresie stwierdzonych potrzeb lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w istniejących OWP umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego
z niepełnosprawności (działania te mogą być realizowane samodzielnie).

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
80% (= 80% UE + 0% BP)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,1808 PLN to 15 909 754,29 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38  (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.
w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.4.

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)
portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

• nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli,

• dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

• istniejące przedszkola;

• funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego[8];

• oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

 

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

 

[1] Realizacja typów operacji wymienionych w podpunktach c), d) i e) możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych do realizacji w konkretnym OWP w typach operacji a) i/lub b).

[2] Realizacja wsparcia na rzecz OWP musi być każdorazowo poprzedzona diagnozą. Diagnoza powinna być przygotowana
i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy OWP tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

[3] W ramach projektów ukierunkowanych na typy operacji a) lub b) tj. na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością (w zakresie wynikającym bezpośrednio z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP), możliwe są działania obejmujące następujące kategorie wydatków:

 1. a) dostosowanie/ przebudowa, rozbudowa, remont pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 2. b) dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego;
 3. c) zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania;
 4. d) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi (o ile nie są one zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne) dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 5. e) budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 6. f) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 7. g) zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego lub dostosowanego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;
 8. h) inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP.

[4] Interwencja w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi być zgodna ze spełnianymi łącznie warunkami:

 1. a) wsparcie jest udzielane dla funkcjonujących OWP;
 2. b) wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu I odpowiednio wzrostem liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartych OWP.
 3. c) liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu
  i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;
 4. d) nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:

– w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd., albo

– w budynkach innych niż wymienione w punkcie powyżej, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy,
w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo

– w funkcjonujących OWP;

 1. e) zachowana zostaje trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu, rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie.

[5] Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP (typ operacji c)), w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego (typ operacji a)) lub dostosowane zostały istniejące miejsca do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami/przebiega
w nich realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami (typ operacji b)), odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

[6] Interwencja dotycząca realizacji zajęć dodatkowych (typ operacji c) jest zgodna z następującymi warunkami spełnionymi łącznie:

1) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

 1. a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 2. b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
 3. c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
 4. d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

2) w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt 1 lit. c) i d) są realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
z zastrzeżeniem, że mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jeśli wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w pkt. 1 lit a) i b; zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt 1 lit. a)
i b) mogą być realizowane poza i w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;

3) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;

4) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem w tym OWP;

5) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy;

6) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego;

Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu; limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

[7] Wsparcie dla nauczycieli udzielane może być finansowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i dotyczy w szczególności poprawy kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez:

 1. a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131);
 2. b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

[8] W rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. 2017, poz. 1657 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś