Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-05-29 do 2017-08-31


  • Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. W związku z powyższym termin na pierwszą ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 został przedłużony do dnia 12 grudnia 2017 r. (publikacja 15.11.2017)
  • Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17
  • Komunikat dotyczący konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wyniki naboru

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Wstępna informacja o naborze Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 29 maja 2017 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2018 r.
Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa.

Współpraca pomiędzy:

– przedsiębiorstwami opiera  się o  art. 33 ustawy wdrożeniowej,

– przedsiębiorstwem a jednostką naukową opiera się o art. 2 pkt. 12 ustawy o zasadach finansowania  nauki.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także  wynajem infrastruktury badawczej lub  amortyzację infrastruktury badawczej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R. Jednocześnie w ramach projektu badawczego możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne celem skutecznej komercjalizacji technologii. Jednocześnie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

W ramach pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1075).

W ramach pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.2015. 488).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 000 000,00 EUR
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610          Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110          Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są
w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

 

Poziom dofinansowania Maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych po spełnieniu warunków z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1075) wynosi:

a) dla mikroprzedsiębiorcy:

– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

b) dla małego przedsiębiorcy:

– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

c) dla średniego przedsiębiorcy:

– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

d) dla dużego przedsiębiorcy:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Minimalny wkład własny Zgodny z właściwym poziomem dofinansowania.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś