Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szukasz funduszy na wymianę starego pieca? Działasz w obszarze wsparcia osób starszych? Jesteś przedsiębiorcą i planujesz opracowanie nowego produktu? Zajmujesz się edukacją, a może planujesz założenie żłobka dla dzieci? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

 

Środki na wymianę pieców

Trwa konkurs o unijne dotacje na wymianę pieców, kotłów i urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych oraz kotłowniach osiedlowych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych urządzeń na nowe, wykorzystujące paliwo gazowe, kotły elektryczne, olejowe, czy spalające biomasę. Środki pokryją koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Możliwy będzie też zakup  urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na przykład kolektorów słonecznych, kotłów c.o. lub ogniw fotowoltaicznych. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Do zdobycia jest nawet 1,5 mln zł dofinansowania. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Lepsza opieka medyczna dla osób starszych

Pod koniec września rozpocznie się konkurs o dofinansowanie miejsc opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, zwłaszcza starszymi. Celem działań ma być poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, czy tez przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością. Fundusze przeznaczone zostaną tylko na projekty zgodne ze standardem Dziennych Domów Opieki Medycznych. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze posiadające kontrakt z wojewódzkim oddziałem NFZ. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie programów zdrowotnych

Są środki na realizację programów zdrowotnych z zakresu chorób kręgosłupa i otyłości. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli np. zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, instytuty badawcze, czy organizacje pozarządowe. Finansowanie obejmie m.in. badania lekarskie, zajęcia ruchowe i indywidualne porady dietetyczne. Skorzystają z nich uczniowie klas I-VI szkół podstawowych. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze na innowacje i zaplecze B+R

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm, a także powiązań kooperacyjnych. Wsparcie wyniesie od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Przedsiębiorcy przeznaczą pieniądze na zlecenie badań instytucjom naukowym, zakup surowców, półproduktów lub odczynników. Dofinansowanie obejmie wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej.

Pod koniec miesiąca pojawi się kolejna szansa na pozyskanie dofinansowania na rozwój biznesu. Firmy będą mogły ubiegać się o środki na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego – działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R. Wsparcie dotyczy inwestycji w sprzęt, aparaturę i technologie potrzebne do opracowywania innowacyjnych produktów i usług. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się firmy oraz powiązania kooperacyjne. Konkursy dla przedsiębiorców organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze na żłobki dla dzieci

Wrzesień to również czas na składanie wniosków o fundusze na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie obejmie nowe żłobki i kluby dziecięce, ale też dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Możliwe będzie również pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy oraz przedsiębiorcy z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i sąsiednich 39 gmin. Konkurs organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Wsparcie edukacji zawodowej

Fundusze z programu regionalnego wspierają kształcenie zawodowe uczniów. Dofinansowanie obejmie rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli np. organizację praktyk i staży, zajęć specjalistycznych, czy klas patronackich. Środki pozwolą na doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne.
Przy wsparciu z UE możliwa będzie także organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły, czyli np. samorządy. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Pożyczki na rewitalizację

Są dostępne pożyczki na rewitalizację obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Środki ułatwią odnowę rynków, placów i skwerów tak, aby rozwijała się wokół nich działalność gospodarcza. Oznacza to nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Będą fundusze na remonty budynków na cele społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne lub edukacyjne. Pożyczki to też wsparcie w odnowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na przykład ścian, fundamentów, dachów, ciągów komunikacyjnych, wind, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O środki mogą starać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków o pożyczki na rewitalizację organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Rozwój rynku pracy

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś