Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wyniki naboru

Pliki do pobrania:

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Przedmiotem konkursu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Głównym celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Oczekuje się, że dzięki realizowanym interwencjom na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących szkolenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy, z doświadczeniem zdobytym dzięki stażom/praktykom przeprowadzonym u pracodawców. Również możliwość prowadzenia doradztwa zawodowego pozwoli zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej.

Termin, od którego można składać wnioski 31 sierpnia 2018 r. godz. 00:00
Termin, do którego można składać wnioski 08 października 2018 r. godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

Zgodnie z kryterium dostępu wnioskodawcą w ramach projektu może być:

– organ prowadzący objęte wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie
w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 

1.         Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym[1], w tym realizacja staży i praktyk:

a.   praktyki zawodowe organizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół
I stopnia w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe finansowane z EFS nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Warunki organizacji praktyk zostaną określne
w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

b.   staże zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe innych niż wymienione w pkt a),
w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania takiego kształcenia lub organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Warunki organizacji staży zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

c.   dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

d.   organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

e.   wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

f.    programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

g.   włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;

h.   tworzenie klas patronackich w szkołach;

i.    opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

j.    wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

k.   przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
w charakterze młodocianego pracownika organizowane
u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2.         Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności obejmujące:

a.   realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b.   realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

c.   realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d.   wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e.   tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

f.    organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g.   nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców)
w celu osiągniecia założonych celów edukacyjnych;

h.   wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

i.    realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

3.         Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego[2]  (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania ckziu)
w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego – wyłącznie jako element projektu:

a.   wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne, w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Warunki realizacji wsparcia dotyczącego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

4.         Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

Warunki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

5.         Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

a.   kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne
i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b.   praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;

c.   studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);

d.   wspieranie istniejących, budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

e.   realizację programów wspomagania. Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związana z bezpośrednim wsparciem szkół i placówek systemu oświaty. Warunki realizacji programów wspomagania zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

f.    programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności
i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

g.   wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

Warunki realizacji wsparcia dla nauczycieli zostaną określone w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

6.         Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe[3]) i rozwój współpracy
z rynkiem pracy:

a. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach
i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,

b. tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego. Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu .

d. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-  zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy
i promowania kształcenia zawodowego.

Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu przeliczona kursem z 28.06.2018 r. wynoszącym 4, 3631 PLN  to 13 602 265,30 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu mogą być skierowane do następujących grup odbiorców, wyłącznie z terenu województwa mazowieckiego:

•           uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ;

•           placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania

i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

•           gimnazjaliści  i uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego  );

•           gimnazja (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego) i szkoły ponadgimnazjalne;

•           młodociani pracownicy;

•           szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;

•           nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;

•           instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

•           nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Wsparcie w ramach projektu objąć może zarówno uczniów gimnazjów, jak i przekształconych/ włączonych gimnazjów, ale nie później niż 31 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że w okresie przejściowym tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. ze wsparcia w ramach projektu mogą korzystać także gimnazja, jak również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy dotychczasowego gimnazjum włączonego do innych szkół.

 

W przypadku wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w likwidowanych szkołach gimnazjalnych  wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 10%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%

[1] Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe należy rozumieć jako pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie.

[2] Zgodnie z artykułem 2 punkt 4 ustawy Prawo oświatowe placówki te to: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z RPO WM 2014-2020 możliwe jest wspieranie szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz podmiotów realizujących zadania centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zatem ww. interwencja wpływa na realizację wskaźnika pn.”Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” (wskaźnik zawiera szkoły i placówki kształcenia zawodowego, a także podmioty realizujące zadania centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego).We wskaźniku pn. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego możliwe jest ujęcie zarówno szkół/placówek jak również podmiotów realizujących zadania ckziu czyli placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego, zawodowego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

[3] W okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r.  ze wsparcia w ramach RPO  mogą korzystać także gimnazja, jak również  szkoły powstałe w wyniku włączenia gimnazjum albo klasy gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół).

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś