Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2018-08-31 do 2018-09-21

Lista projektów skierowanych do negocjacji-aktualizacja (publikacja 06.03.2019)

Lista projektów skierowanych do negocjacji  (publikacja 25.02.2019)

Lista projektów skierowanych do negocjacji (publikacja 08.02.2019)

Lista projektów skierowanych do negocjacji – nieaktualna (publikacja 17.01.2019)

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu konkursu (publikacja 18.09.2018)

Komunikat: w sekcji pliki do pobrania dodano najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/18 (publikacja 20.08.2018)

 

Wyniki naboru

Pliki do pobrania:

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/18
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,Działanie 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3Poddziałanie 8.3.2Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
w ramachRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.08.2018 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 21.09.2018 r. do godz. 15.59
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwemMazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0.)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0, w celu złożenia wniosku
o dofinansowanie, będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703.).

Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są  projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Przewiduje się następujące typy operacji:

 

1.   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2.   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające typu operacji nr 1.

Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Preferowane będą projekty będące wynikiem partnerstwa międzysektorowego oraz projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,3631 z dn. 28 czerwca 2018 r. wynosi
19 633 950,00  PLN.
Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16:00)
, w Punkcie Informacyjnym EFS.Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:·         wup@wup.mazowsze.pl,·         punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl).Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34
Linki Strona internetowa IOK:

wupwarszawa.praca.gov.pl

omw.um.warszawa.pl/

Wybierz typ beneficjenta O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703.).

Dla kogo?

 

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 

a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

b) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.

Wybierz obszar wsparcia  

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

 

Na co?

 

Przewiduje się następujące typy operacji:

1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2.   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające typu operacji nr 1.

Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Preferowane będą projekty będące wynikiem partnerstwa międzysektorowego oraz projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

·   dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp. ;

·   zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki) ;

·   zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

·   wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem ;

·   modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci ;

·   zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;

·   przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,

·   inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym

z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje:

·       opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub

·       wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 80%.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 20%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu musi wynosić – 100 000 PLN
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), w Punkcie Informacyjnym EFS.Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl)

oraz

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś