Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szukasz funduszy na założenie żłobka lub Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych? Planujesz program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej? A może potrzebujesz funduszy na projekty zwiększające efektywność energetyczną budynków lub na biznesowe projekty badawczo-rozwojowe? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dotacje i pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

 

Żłobki i inne miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat

Już tylko do 13 września można wziąć udział w konkursie o fundusze na żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki u opiekuna dziennego i niani. Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski m.in. od gmin i osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, które będą chciały utworzyć miejsca opieki na terenie Mazowsza poza Warszawskim Obszarem Funkcjonalnym (tzw. ZIT WOF, czyli poza Warszawą i 39 sąsiednimi gminami). Dofinansowanie można uzyskać przykładowo do zakupu i montażu wyposażenia, dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakupu pomocy do prowadzenia zajęć, wyposażenia placu zabaw czy szkolenia w zawodzie opiekuna dziennego. To trzeci i w tej perspektywie finansowej ostatni konkurs dotyczący tworzenia miejsc opieki dla dzieci na Mazowszu. Zorganizowana dzięki funduszom europejskim opieka nad najmłodszymi pomoże rodzicom wrócić do aktywności zawodowej.

Wymiana pieców

Jeszcze do końca września można ubiegać się o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, kotłowniach osiedlowych i budynkach publicznych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą dofinansowanie na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Dofinansowanie projektu wyniesie do 1,5 mln zł.

Projekty badawczo-rozwojowe z certyfikatem Seal of Excellence

Trwa konkurs o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe posiadające certyfikat Seal of Excellence. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których projekty uzyskały ten certyfikat po 1 stycznia 2016 r. i nie otrzymały dofinansowania publicznego, mogą składać wnioski o dofinansowanie do 29 listopada. Unijne środki pomogą przedsiębiorcom w realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. W ramach konkursu będzie można uzyskać dotacje na pokrycie kosztów m.in.: amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej czy innych środków trwałych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, niezbędnych do realizacji projektu patentów, licencji, ekspertyz i analiz, zakupu materiałów takich jak np. surowce, odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny, czy też utrzymania linii technologicznych i instalacji doświadczalnych. Unijne środki przyznane zostaną na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które realizowane będą na terenie województwa mazowieckiego.

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna

Od 30 września możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie projektów, które pomogą zwiększyć szanse na zatrudnienie osobom z różnych przyczyn oddalonym od rynku pracy (np. osobom z niepełnosprawnościami lub członkom rodzin opiekujących się nimi, młodzieży przebywającej lub opuszczającej pieczę zastępczą, bezdomnym czy potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową). Unijne dotacje przeznaczone będą na bardzo szeroki zakres działań obejmujący m.in. poradnictwo (psychologa, prawnika) i indywidualne wsparcie w nabraniu zaradności i samodzielności, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, staże i praktyki zawodowe, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia do poziomu policealnego włącznie, kursy i szkolenia zawodowe, sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub w programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Dzienne Domy Opieki Medycznej

Pod koniec września rozpocznie się konkurs o dofinansowanie miejsc opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, zwłaszcza starszymi, w formie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Wnioski o dotację będą mogły składać podmioty lecznicze, które zawarły z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dzienne Domy Opieki Medycznej służyć będą osobom, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod ambulatoryjną opieką medyczną, ale też nie wymagają one opieki całodobowej. Celem działań ma być poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, a także przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością.

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł).

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat.

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Żłobki i inne miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat

Wymiana pieców

Projekty badawczo-rozwojowe z certyfikatem Seal of Excellence

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna

Dzienne Domy Opieki Medycznej

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś