Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2019-08-30 do 2019-09-13

Komunikat: W sekcji plików do pobrania zamieszczono FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (publikacja 13.09.2019)

Komunikat: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 zostały wprowadzone poprawy redakcyjne oraz został zaktualizowany załącznik nr 8 Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim oraz załącznik nr 9 Wykaz gmin nienależących do ZIT WOF, uprawnionych do udziału w konkursie.  Ponadto informuję, że od dnia 09.09.2019 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (publikacja 13.09.2019)

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 w ramach RPO WM 2014-2020 (publikacja 02.09.2019)

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1  Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30.08.2019 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 13.09.2019 r. do godz. 15.59
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2020 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.); art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628, z późn.zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są  projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co
w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Przewiduje się następujące typy operacji: 1.   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami;2.   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani.

Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy, zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Preferowane będą projekty będące wynikiem partnerstwa międzysektorowego oraz projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (typ operacji nr 1) możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
  i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji), obejmuje:

 • opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których rodzic jest zobowiązany,
 • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2515 PLN z dnia 27 czerwca 2019 r. wynosi
38 773 441,92 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS.Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

 

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

 

Linki Strona internetowa IOK:

wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Dla kogo?

 

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

a)    osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

b)    osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 000 PLN
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), w Punkcie Informacyjnym EFS.Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl)

oraz

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś