Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zastanawiasz się nad wymianą starego pieca na mniej szkodliwy dla środowiska? Jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania innowacyjnych projektów? A może działasz w obszarze włączenia społecznego? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w styczniu.

 

 

Finansowanie projektów z obszaru niskoemisyjności

W programie regionalnym są środki na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i kotłowniach osiedlowych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą dofinansowanie na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

Trwa konkurs o fundusze na budowę oraz rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Są środki na budowę i przebudowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli projektów z terenu Warszawy i okolicznych 39 gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny. Projekty mogą także uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników
i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców

Do połowy stycznia potrwa konkurs dotyczący rozwoju środowiskowych usług dla dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie rodzin, a także tworzenie dziennych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dofinansowanie obejmie organizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych, jak i kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy społecznej mogą ubiegać się o fundusze na wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach naboru pozakonkursowego. Dofinansowanie obejmie działania o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Mogą to być np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, finansowanie badań profilaktycznych, czy terapii psychologicznej.

Fundusze dla przedsiębiorstw

Program regionalny to również wsparcie rozwoju biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie rozbudowy firm związanej z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług. Środki przeznaczą także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Mikro, małe i średnie firmy mogą również ubiegać się o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Zainwestują fundusze europejskie w np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów lub testowanie technologii.

Trwa konkurs o dofinansowanie projektów dotyczących eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. Będą to badania w obszarach wykraczających poza inteligentną specjalizację Mazowsza (obszary inteligentnej specjalizacji to: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania). Kolejna możliwość to fundusze na projekty badawcze, które otrzymały pozytywną ocenę podczas ubiegania się o dofinansowanie z programu Horyzont 2020, jednak z powodu braku środków nie otrzymały wsparcia. Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence przyznawanym przez Komisję Europejską.

Inwestycje w ochronę zdrowia

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji służby zdrowia oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

 

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Rozwój rynku pracy

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono już ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych