Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zastanawiasz się nad wymianą starego pieca na mniej szkodliwy dla środowiska? Jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania innowacyjnych projektów? A może działasz w obszarze włączenia społecznego? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w styczniu.

 

 

Finansowanie projektów z obszaru niskoemisyjności

W programie regionalnym są środki na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i kotłowniach osiedlowych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą dofinansowanie na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

Trwa konkurs o fundusze na budowę oraz rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Są środki na budowę i przebudowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli projektów z terenu Warszawy i okolicznych 39 gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny. Projekty mogą także uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników
i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców

Do połowy stycznia potrwa konkurs dotyczący rozwoju środowiskowych usług dla dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie rodzin, a także tworzenie dziennych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dofinansowanie obejmie organizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych, jak i kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy społecznej mogą ubiegać się o fundusze na wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach naboru pozakonkursowego. Dofinansowanie obejmie działania o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Mogą to być np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, finansowanie badań profilaktycznych, czy terapii psychologicznej.

Fundusze dla przedsiębiorstw

Program regionalny to również wsparcie rozwoju biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie rozbudowy firm związanej z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług. Środki przeznaczą także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Mikro, małe i średnie firmy mogą również ubiegać się o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Zainwestują fundusze europejskie w np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów lub testowanie technologii.

Trwa konkurs o dofinansowanie projektów dotyczących eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. Będą to badania w obszarach wykraczających poza inteligentną specjalizację Mazowsza (obszary inteligentnej specjalizacji to: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania). Kolejna możliwość to fundusze na projekty badawcze, które otrzymały pozytywną ocenę podczas ubiegania się o dofinansowanie z programu Horyzont 2020, jednak z powodu braku środków nie otrzymały wsparcia. Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence przyznawanym przez Komisję Europejską.

Inwestycje w ochronę zdrowia

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji służby zdrowia oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

 

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Rozwój rynku pracy

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono już ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś