Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze pozakonkursowym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór pozakonkursowy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 którego celem są działania zwiększające szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego
i ubóstwa.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 16 stycznia 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski I wezwanie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 / II wezwanie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru III kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0
w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące działania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z wykazem projektów pozakonkursowych będącym załącznikiem do SzOOP nr 4 „Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020”.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru:

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez/ we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS).

Wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane będzie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)    społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

– działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji
o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne
i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności
i aktywności społecznej,

– działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

– praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

b)    zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:

– prace społecznie użyteczne,

– staże zawodowe, praktyki zawodowe,

– subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),

– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

– zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

– kursy i szkolenia zawodowe.

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane
w zakresie aktywizacji zawodowej.

c)     edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

d)    zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane
z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

– finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

– skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

– udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Uwaga!

Usługi o charakterze zdrowotnym należą do usług aktywnej integracji i mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. W ramach projektów pozakonkursowych OPS, PCPR realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym będzie możliwa, jeżeli wsparcie o tym charakterze będzie wiązało się z potrzebami danej osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie. Typowe usługi zdrowotne w ramach przedmiotowego naboru nie będą wspierane.

Poza usługami aktywnej integracji istnieje możliwość realizacji działań o charakterze środowiskowym, oddziaływanie na uczestników oraz ich otoczenie wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Uwaga!

W ramach projektu mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu tych usług.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Informacji o naborze.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
w projekcie wynosi 80%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach naboru to 68 358 128,32 PLN.

 

Regulamin konkursu Informacja o naborze
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Informacji o naborze.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)
Dla kogo?

 

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020 mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

1.     osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a)    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b)    osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c)     osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d)    osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich;

e)    osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe;

f)      osoby z niepełnosprawnością;

g)    członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h)    osoby niesamodzielne;

i)      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j)      osoby korzystające z PO PŻ;

k)     osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;

2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%
Przekierowanie do dokumentów Programu

 

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

[1] W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś