Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła aktualizacja Informacji o naborze pozakonkursowym oraz Załącznika nr 13.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Link do strony konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 (nabór pozakonkursowy)

Tabela zmian nr 1 w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1 Słownik pojęć

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

o. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); o. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
2 Rozdział 1

Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe

30. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 08.01.2019 r.(wersja 3.1). 30. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.01.2019 r.(wersja 3.2). Aktualizacja dokumentu
3 Rozdział 5

Grupa docelowa projektu pkt e

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
4 Rozdział 9 Zasady finansowania

Podrozdział 9.1 Wymagania finansowe

9.1 Wymagania finansowe

Wartość projektu wynika z zatwierdzonego formularza Zgłoszenia do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 i wpisanego na tej podstawie projektu do załącznika nr 4 SzOOP (załącznik przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniach w dn. .11.12.2018 r. ,18.12.2018 r. oraz 08.01.2019 r.).

9.1 Wymagania finansowe

Wartość projektu wynika z zatwierdzonego formularza Zgłoszenia do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 i wpisanego na tej podstawie projektu do załącznika nr 4 SzOOP (załącznik przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniach w dn. 11.12.2018 r., 18.12.2018 r., 08.01.2019 r. oraz 21.01.2019 r.).

Zmiana wynikająca
z aktualizacji załącznika nr 4 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 do SzOOP
5 Rozdział 9 Podrozdział 9.7 Podatek od towarów i usług (VAT) W sytuacji gdy w ramach projektu beneficjent przewiduje finansowanie wsparcia w postaci refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, pracodawca w celu skorzystania z tego typu wsparcia powinien złożyć wniosek o udzielenie refundacji zawierający w szczególności kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy wraz ze wskazaniem kwoty podatku VAT, w przypadku gdy wnioskujący nie jest podatnikiem VAT. Następnie beneficjent zawiera z danym pracodawcą umowę określającą warunki wydatkowania i rozliczania środków. Umowa powinna zawierać przede wszystkim zapisy dotyczące:

• rodzaju udzielonej dotacji/refundacji (kwalifikowanie bądź niekwalifikowanie podatku VAT w zależności od statusu podatkowego pracodawcy),

• sposobu rozliczania udzielanej dotacji/refundacji (rozliczenie przedkładane przez pracodawcę, potwierdzone dokumentami księgowymi),

• działań monitorujących pracodawcę pod kątem ewentualnej zmiany statusu podatkowego VAT.

Dodano zapis.
6 Rozdział 10 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie W związku z powyższym, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/

udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami

Dodano zapis.
7 Rozdział 19 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Pkt. 4

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami.

 

Dodano przypis.
8 Załącznik nr 13 Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020. 48.Dodano pozycję. Zmiana wynikająca

z aktualizacji załącznika nr 4 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 do SzOOP

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś