Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła aktualizacja Informacji o naborze pozakonkursowym oraz Załącznika nr 13.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Link do strony konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 (nabór pozakonkursowy)

Tabela zmian nr 1 w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1 Słownik pojęć

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

o. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); o. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
2 Rozdział 1

Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe

30. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 08.01.2019 r.(wersja 3.1). 30. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.01.2019 r.(wersja 3.2). Aktualizacja dokumentu
3 Rozdział 5

Grupa docelowa projektu pkt e

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
4 Rozdział 9 Zasady finansowania

Podrozdział 9.1 Wymagania finansowe

9.1 Wymagania finansowe

Wartość projektu wynika z zatwierdzonego formularza Zgłoszenia do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 i wpisanego na tej podstawie projektu do załącznika nr 4 SzOOP (załącznik przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniach w dn. .11.12.2018 r. ,18.12.2018 r. oraz 08.01.2019 r.).

9.1 Wymagania finansowe

Wartość projektu wynika z zatwierdzonego formularza Zgłoszenia do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 i wpisanego na tej podstawie projektu do załącznika nr 4 SzOOP (załącznik przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniach w dn. 11.12.2018 r., 18.12.2018 r., 08.01.2019 r. oraz 21.01.2019 r.).

Zmiana wynikająca
z aktualizacji załącznika nr 4 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 do SzOOP
5 Rozdział 9 Podrozdział 9.7 Podatek od towarów i usług (VAT) W sytuacji gdy w ramach projektu beneficjent przewiduje finansowanie wsparcia w postaci refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, pracodawca w celu skorzystania z tego typu wsparcia powinien złożyć wniosek o udzielenie refundacji zawierający w szczególności kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy wraz ze wskazaniem kwoty podatku VAT, w przypadku gdy wnioskujący nie jest podatnikiem VAT. Następnie beneficjent zawiera z danym pracodawcą umowę określającą warunki wydatkowania i rozliczania środków. Umowa powinna zawierać przede wszystkim zapisy dotyczące:

• rodzaju udzielonej dotacji/refundacji (kwalifikowanie bądź niekwalifikowanie podatku VAT w zależności od statusu podatkowego pracodawcy),

• sposobu rozliczania udzielanej dotacji/refundacji (rozliczenie przedkładane przez pracodawcę, potwierdzone dokumentami księgowymi),

• działań monitorujących pracodawcę pod kątem ewentualnej zmiany statusu podatkowego VAT.

Dodano zapis.
6 Rozdział 10 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie W związku z powyższym, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/

udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami

Dodano zapis.
7 Rozdział 19 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Pkt. 4

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami.

 

Dodano przypis.
8 Załącznik nr 13 Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020. 48.Dodano pozycję. Zmiana wynikająca

z aktualizacji załącznika nr 4 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 do SzOOP

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych