Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła aktualizacja Informacji o naborze pozakonkursowym oraz Załączników.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach naboru nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1 Strona tytułowa Informacja o naborze pozakonkursowym dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18

 

Informacja o naborze pozakonkursowym dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

 

Dostosowanie numeracji do wymogów Centralnego Systemu Teleinformatycznego – SL2014.
2 Słownik pojęć Centrum Integracji Społecznej (CIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828, z późn. zm.), posiadający aktualny wpis do rejestru CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę. Centrum Integracji Społecznej (CIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z późn. zm.), posiadający aktualny wpis do rejestru CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę. Poprawa publikatora aktu prawnego.
3 Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.). Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
4 Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe 4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
5 5.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 5.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Dodano publikator aktu prawnego.
6 8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) Dodano podstawę prawną.

 

7 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.)
8 10.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwana dalej „ustawą wdrożeniową”. 12.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)(ustawa wdrożeniowa) Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
9 22.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969.). 22.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969, z późn. zm..). Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
10 23.Ustawa z dnia 1 września 2017 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.). Dodano podstawę prawną.
11 24.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.)
12 25. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Dodano podstawę prawną.
13 26. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)
14 27. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)
15 28. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)
16 29. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.)
17 21. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 18.12.2018 r.(wersja 2.8). 30. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 08.01.2019 r.(wersja 3.1). Aktualizacja dokumentu
27.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 2.1

z 27.06.2018 r.

27.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 3.0

z 18.12.2018 r.

18 Rozdział 9 Zasady finansowania

Podrozdział 9.1 Wymagania finansowe

9.1 Wymagania finansowe

Wartość projektu wynika z zatwierdzonego formularza Zgłoszenia do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 i wpisanego na tej podstawie projektu do załącznika nr 4 SzOOP (załącznik przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniach w dn. 11.12.2018 r. oraz 18.12.2018 r.).

9.1 Wymagania finansowe

Wartość projektu wynika z zatwierdzonego formularza Zgłoszenia do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 i wpisanego na tej podstawie projektu do załącznika nr 4 SzOOP (załącznik przyjęty uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniach w dn. 11.12.2018 r. ,18.12.2018 r. oraz 08.01.2019 r.).

Zmiana wynikająca
z aktualizacji załącznika nr 4 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 do SzOOP
19 Rozdział 9 Zasady finansowania

Podrozdział 9.4

Szczegółowy budżet projektu

Uwaga!

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z punktu widzenia realizowanych projektów, jest zmiana definicji personelu (rozdział 3 pkt 1 lit. r). Z definicji personelu projektu zostały bowiem wyłączone osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. W obecnym kształcie Wytycznych, personelem projektu są tylko osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu Wytycznych (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwaga!

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z punktu widzenia realizowanych projektów, jest zmiana definicji personelu (rozdział 3 pkt 1 lit. r). Z definicji personelu projektu zostały bowiem wyłączone osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. W obecnym kształcie Wytycznych, personelem projektu są tylko osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu Wytycznych (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Usunięto publikator aktu prawnego.
20 Rozdział 9 Zasady finansowania

Podrozdział 9.6 Wkład własny

Z uwagi na przytoczone powyżej obostrzenia, w szczególności wieloletni limit zobowiązań budżetu państwa, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ nie mogą być uwzględniane jako wkład własny JST w projektach EFS. Wiąże się to również z zapisami art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), zgodnie z którym wydatki zaplanowane w częściach budżetowych na zadania wynikające z tej ustawy nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań. Zatem, w celu uznania świadczenia wychowawczego za wydatek kwalifikowalny, należałoby wykazać powiązanie świadczenia/zasiłku z konkretnym uczestnikiem (np. dzieckiem na które wypłacane jest świadczenie wychowawcze lub rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w której wypłacane jest to świadczenie), rodzajem udzielonego wsparcia oraz celami projektu, co z kolei nie jest możliwe. Z uwagi na przytoczone powyżej obostrzenia, w szczególności wieloletni limit zobowiązań budżetu państwa, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ nie mogą być uwzględniane jako wkład własny JST w projektach EFS. Wiąże się to również z zapisami art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z którym wydatki zaplanowane w częściach budżetowych na zadania wynikające z tej ustawy nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań. Zatem, w celu uznania świadczenia wychowawczego za wydatek kwalifikowalny, należałoby wykazać powiązanie świadczenia/zasiłku z konkretnym uczestnikiem (np. dzieckiem na które wypłacane jest świadczenie wychowawcze lub rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w której wypłacane jest to świadczenie), rodzajem udzielonego wsparcia oraz celami projektu, co z kolei nie jest możliwe. Usunięto publikator aktu prawnego.
21 Rozdział 9 Zasady finansowania

Podrozdział 9.8 Cross‐financing i środki trwałe

Środki trwałe rozumiane są zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Środki trwałe rozumiane są zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Usunięto publikator aktu prawnego.
22 Rozdział 18 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy 8.Formularza informacji zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) (w przypadku projektów, w których występuje pomoc de minimis a podmiotem udzielającym pomocy jest MJWPU); 8.Formularza informacji zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (w przypadku projektów, w których występuje pomoc de minimis a podmiotem udzielającym pomocy jest MJWPU);
23 Rozdział 18 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy 9. Formularza informacji zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku projektów, w których występuje pomoc publiczna a podmiotem udzielającym pomocy jest MJWPU); 9. Formularza informacji zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(w przypadku projektów, w których występuje pomoc publiczna a podmiotem udzielającym pomocy jest MJWPU); Usunięto publikator aktu prawnego.
24 Rozdział 19 Wymagania wynikające z przepisów dotyczących pomocy publicznej lub de minimis

Podrozdział 19.1 Informacje ogólne

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.); • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
25 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.); • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
26 Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów. Kryteria formalne i kryteria dostępu w ramach naboru projektów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

w trybie pozakonkursowym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18  dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kryteria formalne i kryteria dostępu w ramach naboru projektów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

w trybie pozakonkursowym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/ 19 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dostosowanie numeracji do wymogów Centralnego Systemu Teleinformatycznego – SL2014.
27 Załącznik nr 6 Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla Działania 9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nabór pozakonkursowy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 Nabór pozakonkursowy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19
28 Załącznik nr 13 Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020. 21.     07.2019-06.2023 21.       07.2020-06.2023 Zmiana wynikająca
z aktualizacji załącznika nr 4 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020 do SzOOP
30.     07.2019-03.2022 30.       08.2019-03.2022
46.Dodano pozycję.
47. Dodano pozycję.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 (nabór pozakonkursowy)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych