Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2018-12-31 do 2019-02-28

Komunikat w sprawie wzoru umowy (publikacja 18.06.2019)

Komunikat o zmianie załączników (publikacja 20.03.2019)

Komunikat o odwieszeniu naboru  (publikacja 07.02.2019)

Komunikat o zawieszeniu naboru  (publikacja 08.01.2019)

Wyniki naboru

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.12.2018 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 28.02.2019 r. do godz. 15.59
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwemMazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0.)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

• powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

• Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

• Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku

• Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/ aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.

a)    W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach:

•     Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•     Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

•     Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

•     Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;

• wspieranie mobilności geograficznej realizowane w ramach sieci EURES.

b)    Dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup, tj. dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat:

•     Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•     Podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymanie i formalne potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;

•     Wspieranie samozatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkładu krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

na rok 2019 wynosi: 67 643 470,00 PLN  (w tym kwota w części EFS to – 54 114 776,00 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego to – 13 528 694,00 PLN);

na rok 2020 wynosi: 76 972 283,00 PLN  (w tym w części EFS – 61 577 826,00 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego
15 394 457,00 PLN).

Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2019 i 2020.

Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: (22) 578 44 34

E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

wup@wup.mazowsze.pl

 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Linki www.wupwarszawa.praca.gov.pl
Wybierz typ beneficjenta O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

• powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

• Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

• Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Dla kogo?

 

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i instrumenty rynku pracy, w wieku 30  lat i więcej, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych :

·         osób w wieku 50  lat i więcej,

·         osób z niepełnosprawnościami,

·         osób długotrwale bezrobotnych,

·         osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

·         kobiet

·         bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.

Wybierz obszar wsparcia  

Zgodnie z właściwością terytorialną realizacji projektu.

 

Na co?

 

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/ aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.

a)           W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach:

•          Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•          Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

•          Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

•          Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy.

• Wspieranie mobilności geograficznej realizowane
w ramach sieci EURES

b)            Dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup, tj.  bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat:

•          Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•          Podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji
czy kompetencji lub utrzymanie i formalne potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;

•          Wspieranie samozatrudnienia.

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkład krajowy).

Minimalny wkład własny Nie dotyczy.
Wartość projektu Maksymalne wartości projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: (22) 578 44 34

E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

wup@wup.mazowsze.pl

 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IP: www.wupwarszawa.praca.gov.pl

 Strona portalu internetowego RPO WM 2014 – 2020: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś