Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2018-12-31 do 2019-02-28

Komunikat w sprawie wzoru umowy (publikacja 18.06.2019)

Komunikat o zmianie załączników (publikacja 20.03.2019)

Komunikat o odwieszeniu naboru  (publikacja 07.02.2019)

Komunikat o zawieszeniu naboru  (publikacja 08.01.2019)

Wyniki naboru

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.12.2018 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 28.02.2019 r. do godz. 15.59
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwemMazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0.)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

• powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

• Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

• Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku

• Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/ aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.

a)    W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach:

•     Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•     Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

•     Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

•     Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;

• wspieranie mobilności geograficznej realizowane w ramach sieci EURES.

b)    Dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup, tj. dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat:

•     Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•     Podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymanie i formalne potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;

•     Wspieranie samozatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkładu krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

na rok 2019 wynosi: 67 643 470,00 PLN  (w tym kwota w części EFS to – 54 114 776,00 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego to – 13 528 694,00 PLN);

na rok 2020 wynosi: 76 972 283,00 PLN  (w tym w części EFS – 61 577 826,00 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego
15 394 457,00 PLN).

Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2019 i 2020.

Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: (22) 578 44 34

E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

wup@wup.mazowsze.pl

 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Linki www.wupwarszawa.praca.gov.pl
Wybierz typ beneficjenta O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

• powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

• Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

• Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Dla kogo?

 

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i instrumenty rynku pracy, w wieku 30  lat i więcej, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych :

·         osób w wieku 50  lat i więcej,

·         osób z niepełnosprawnościami,

·         osób długotrwale bezrobotnych,

·         osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

·         kobiet

·         bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.

Wybierz obszar wsparcia  

Zgodnie z właściwością terytorialną realizacji projektu.

 

Na co?

 

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/ aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.

a)           W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach:

•          Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•          Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

•          Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

•          Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy.

• Wspieranie mobilności geograficznej realizowane
w ramach sieci EURES

b)            Dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup, tj.  bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat:

•          Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);

•          Podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji
czy kompetencji lub utrzymanie i formalne potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;

•          Wspieranie samozatrudnienia.

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkład krajowy).

Minimalny wkład własny Nie dotyczy.
Wartość projektu Maksymalne wartości projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: (22) 578 44 34

E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

wup@wup.mazowsze.pl

 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IP: www.wupwarszawa.praca.gov.pl

 Strona portalu internetowego RPO WM 2014 – 2020: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych