Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wspierasz profilaktykę chorób kręgosłupa lub otyłości? Zajmujesz się edukacją zawodową uczniów? A może planujesz założenie żłobka dla dzieci? Sprawdź, jakie konkursy o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 rozpoczną się w tym miesiącu. Poznaj też pozostałe możliwości w zakresie wymiany pieców w domach mieszkańców, wsparcia biznesu oraz rewitalizacji.

Dofinansowanie programów zdrowotnych

Pod koniec sierpnia rozpocznie się konkurs dotyczący programów zdrowotnych z zakresu chorób kręgosłupa lub otyłości. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli np. zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, instytuty badawcze, czy organizacje pozarządowe. Finansowanie obejmie m.in. badania lekarskie, zajęcia ruchowe i indywidualne porady dietetyczne. Skorzystają z nich uczniowie klas I-VI szkół podstawowych. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze na żłobki dla dzieci

Sierpień to również czas na przygotowanie wniosku o fundusze na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie obejmie nowe żłobki i kluby dziecięce, ale też dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Możliwe będzie również pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy oraz przedsiębiorcy z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i sąsiednich 39 gmin. Konkurs organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Wsparcie edukacji zawodowej

Fundusze z programu regionalnego wspierają kształcenie zawodowe uczniów. Dofinansowanie obejmie rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli np. organizację praktyk i staży, zajęć specjalistycznych, czy klas patronackich. Środki pozwolą na doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne.
Przy wsparciu z UE możliwa będzie także organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły, czyli np. samorządy. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Środki na wymianę pieców

Trwa konkurs o unijne dotacje na wymianę pieców, kotłów i urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych oraz kotłowniach osiedlowych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych urządzeń na nowe, wykorzystujące paliwo gazowe, kotły elektryczne, olejowe, czy spalające biomasę. Środki pokryją koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Możliwy będzie też zakup  urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na przykład kolektorów słonecznych, kotłów c.o. lub ogniw fotowoltaicznych. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Do zdobycia jest nawet 1,5 mln zł dofinansowania. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm, a także powiązań kooperacyjnych. Wsparcie wyniesie od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Przedsiębiorcy przeznaczą pieniądze na zlecenie badań instytucjom naukowym, zakup surowców, półproduktów lub odczynników. Dofinansowanie obejmie wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej.

To jednak nie wszystko. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy cały czas mogą starać się o bon na innowacje w wysokości do 200 tys. zł. Są to środki na zakup od instytucji naukowej usługi opracowania nowego lub ulepszonego produktu, usługi, zmian procesowych, czy projektów wzorniczych. Dofinansowanie dotyczy na przykład analiz przedwdrożeniowych, dostosowania technologicznego nowych lub ulepszonych rozwiązań, opracowania projektu wzorniczego przed wprowadzeniem produktu na rynek. Konkursy organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Pożyczki na rewitalizację

Są dostępne pożyczki na rewitalizację obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Środki ułatwią odnowę rynków, placów i skwerów tak, aby rozwijała się wokół nich działalność gospodarcza. Oznacza to nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Będą fundusze na remonty budynków na cele społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne lub edukacyjne. Pożyczki to też wsparcie w odnowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na przykład ścian, fundamentów, dachów, ciągów komunikacyjnych, wind, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O środki mogą starać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków o pożyczki na rewitalizację organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Rozwój rynku pracy

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś