Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze Europejskie z programów na lata 2014-2020 są już prawie na wyczerpaniu. Cały czas są jednak jeszcze dostępne możliwości wsparcia na Mazowszu. Trwają konkursy o bezzwrotne dotacje na rozwój sektora ekonomii społecznej oraz tworzenie żłobków dla najmłodszych mieszkańców. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki płynnościowe na utrzymanie działalności, a także wsparcie w realizacji innowacyjnych projektów. Dostępne są również pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Jednocześnie cały czas trwają działania wspierające szpitale, zespoły ratownictwa medycznego oraz szkoły w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Żłobki i kluby dziecięce

Do 29 stycznia trwa konkurs o fundusze europejskie na działania wspierające ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. O pomoc finansową mogą ubiegać się samorządy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Co ważne, konkurs realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  skierowanych do podmiotów z Warszawy i 39 okolicznych gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych lub opiekuna dziennego. Środki pomogą też w dostosowaniu już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto wsparciem będzie objęte świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Konkurs ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Więcej informacji o konkursie.

Rozwój ekonomii społecznej

Do 28 lutego trwa konkurs o fundusze europejskie na rozwój ekonomii społecznej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na dwa rodzaje działań. Z jednej strony będzie to tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z drugiej świadczenie usług rozwijających ekonomię społeczną na Mazowszu. Miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej powstaną w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także będą efektem tworzenia zupełnie nowych podmiotów. O wsparcie mogą ubiegać się akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Więcej informacji o konkursie.

Pożyczki płynnościowe

Mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł na utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o naborze wniosków

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach.

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach.

Co jeszcze w 2021 roku?

Z uwagi na wciąż niepewną sytuację epidemiczną w marcu rozpocznie się konkurs o dofinansowanie edukacji zdalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół. Pozwoli to na zapewnienie warunków do dalszego prowadzenia lekcji zdalnych w razie potrzeby.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś