Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2020-12-31 do 2021-01-29

Komunikat dotyczący zamieszczenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”, RPO WM na lata 2014-2020 (Publikacja 22.12.2021)

Komunikat dotyczący zamieszczenia listy ze składem Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM na lata 2014-2020 (Publikacja 30.09.2021)

Komunikat dotyczący zamieszczenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”, RPO WM na lata 2014-2020 (Publikacja 30.09.2021)

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu (publikacja 15.03.2021)

Komunikat: W sekcji plików do pobrania opublikowano zaktualizowany FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania (publikacja 22.01.2021)

Komunikat: W sekcji plików do pobrania opublikowano zaktualizowany FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania (publikacja 15.01.2021)

Komunikat: W sekcji plików do pobrania opublikowano FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania (publikacja 23.12.2020)

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,

Działanie 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
w ramach ZIT

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.12.2020 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 29.01.2021 r. do godz. 15.59
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2021 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Przewiduje się następujące typy operacji:

1.    Typ operacji nr 1 –   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2.    Typ operacji nr 2 –   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy, zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (typ operacji nr 1) możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

·         dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.[1];

·         zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki)[2];

·         zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

·         wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem[3];

·         modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci[4];

·         zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;

·         przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;

·         inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna[5] do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji), dostępne dla osób, o których mowa w podrozdziale 5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy obejmuje  opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których rodzic jest zobowiązany.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,5250 PLN z dnia 29 października 2020 r. wynosi 6 787 500,00 PLN.
Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Punktu Informacyjnego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie od 4.11.2020 r. do odwołania Punkt Informacyjny EFS wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs, w formie konsultacji elektronicznych oraz telefonicznych.

Zapytania należy kierować:

·         drogą e-mailową na adresy: wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl,

·         telefonicznie pod numer tel.: (022) 578 44 84,

·         pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Punkt Informacyjny EFS, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa lub faks na numer: 22 578 44 63.

 

W przypadku konieczności osobistego kontaktu klienta, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym drogą elektroniczną. Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem obowiązujących w siedzibach urzędu zasad i wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dezynfekcja, maseczka i zapewnienie odpowiedniej odległości).

 

Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na:

·         profil na FB ‘Aktywni na Mazowszu’

·         strona główna WUP w Warszawie, zakładka aktualności https://wupwarszawa.praca.gov.pl/

·         podstrona RPO WM WUP w Warszawie, zakładka wiadomości https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/

 

Linki Strona internetowa IOK:

www.wupwarszawa.praca.gov.pl

www.omw.um.warszawa.pl

Dla kogo?

 

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 

a)    osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, oraz

b)    osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. (W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące).

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać wyrażoną w PLN  równowartość 100 000 EUR
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Punktu Informacyjnego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie od 4.11.2020 r. do odwołania Punkt Informacyjny EFS wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs, w formie konsultacji elektronicznych oraz telefonicznych.

Zapytania należy kierować:

·         drogą e-mailową na adresy: wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl,

·         telefonicznie pod numer tel.: (022) 578 44 84,

·         pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Punkt Informacyjny EFS, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa lub faks na numer: 22 578 44 63.

 

W przypadku konieczności osobistego kontaktu klienta, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym drogą elektroniczną. Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem obowiązujących w siedzibach urzędu zasad i wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dezynfekcja, maseczka i zapewnienie odpowiedniej odległości).

 

Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na:

·         profil na FB ‘Aktywni na Mazowszu’

·         strona główna WUP w Warszawie, zakładka aktualności https://wupwarszawa.praca.gov.pl/

·         podstrona RPO WM WUP w Warszawie, zakładka wiadomości https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl) (www.omw.um.warszawa.pl)

oraz

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

 

[1] W przypadku dziennego opiekuna – możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna..

[2] jw.

[3] Wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

[4] jw.

[5] Za wyjątkiem działań wykluczonych dla tej formy opieki.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś