Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Publikacja od (rrrr-mm-dd)

Publikacja do (rrrr-mm-dd)

Dostępnych dokumentów ze wszystkich kategorii: 13

Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020

pdf [8 MB]

Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych/zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

05.08.2021

Badanie ewaluacyjne w zakresie polityk horyzontalnych – raport końcowy

pdf [6 MB]

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020

12.05.2021

Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP

pdf [3 MB]

Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP

21.08.2020

Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w Województwie Mazowieckim

pdf [13 MB]

Badanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Projekt nr RPMA.11.01.00-14-0004/18, pn.: „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

Poniżej w sekcji "Pozostałe formaty" znajdą Państwo streszczenie wideo w formacie MP4.

29.07.2020

Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”

pdf [2 MB]

Raport końcowy - Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego".

17.12.2019

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

pdf [5 MB]

Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania"

22.08.2019

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020

pdf [3 MB]

Raport końcowy - Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020. Poniżej w sekcji "Pozostałe formaty" znajdą Państwo streszczenie wideo w formacie MP4.

12.08.2019

Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie

pdf [4 MB]

Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie

09.07.2019

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

pdf [4 MB]

Raport końcowy badania pn. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

14.12.2018

Raport końcowy „Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020″

pdf [18 MB]

Raport końcowy „Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020"

11.10.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2021 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych