Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Przedmiotem konkursu są usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES.
Termin, od którego można składać wnioski 28 maja 2018 r. godz. 00:00
Termin, do którego można składać wnioski 12 lipca 2018 r. godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot/partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu przeliczona kursem z 28.03.2018 r. wynoszącym 4,2072 PLN  to 13 275 281,07 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej RPO WM 2014-2020 mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

·         osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

·         osób długotrwale bezrobotnych;

·         osób ubogich pracujących;

·         osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze
i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

·         osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

·         PES i ich pracowników;

·         osób prawnych  zakładających  PES;

·         społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·         jednostek  samorządu terytorialnego i  ich jednostek organizacyjnych  (np. OPS, PCPR, szkoły);

·         instytucji  rynku pracy;

·         szkół i uczelni wyższych, ośrodków badawczych;

·         organizacji  pozarządowych;

·         przedsiębiorstw i organizacji biznesowych.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 12 Wnioskodawca zapewnia, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 9.1, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 9.3.

 

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 5%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania EFS (80% wartości) projektów (na 3 lata) nie przekroczy kwoty:

1. dla subregionu radomskiego – 21% alokacji – 2 787 809,02 PLN

2. dla subregionu płockiego – 9,46% alokacji – 1 255 841,59 PLN

3. dla subregionu ostrołęckiego – 10,98% alokacji – 1 457 625,86 PLN

4. dla subregionu ciechanowskiego – 9,21% alokacji – 1 222 653,39 PLN

5. dla subregionu siedleckiego – 9,31% alokacji – 1 235 928,67 PLN

6. dla subregionu żyrardowskiego – 4,36% alokacji – 578 802,25 PLN

7. dla subregionu warszawsko-wschodniego – 10,03% alokacji – 1 331 510,69 PLN

8. dla subregionu warszawsko-zachodniego – 7,67% alokacji – 1 018 214,06 PLN

9. dla m.st. Warszawa – 17,98% alokacji – 2 386 895,54 PLN

 

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś