Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Przedmiotem konkursu są usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES.
Termin, od którego można składać wnioski 28 maja 2018 r. godz. 00:00
Termin, do którego można składać wnioski 12 lipca 2018 r. godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot/partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu przeliczona kursem z 28.03.2018 r. wynoszącym 4,2072 PLN  to 13 275 281,07 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej RPO WM 2014-2020 mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

·         osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

·         osób długotrwale bezrobotnych;

·         osób ubogich pracujących;

·         osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze
i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

·         osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

·         PES i ich pracowników;

·         osób prawnych  zakładających  PES;

·         społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·         jednostek  samorządu terytorialnego i  ich jednostek organizacyjnych  (np. OPS, PCPR, szkoły);

·         instytucji  rynku pracy;

·         szkół i uczelni wyższych, ośrodków badawczych;

·         organizacji  pozarządowych;

·         przedsiębiorstw i organizacji biznesowych.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 12 Wnioskodawca zapewnia, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 9.1, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 9.3.

 

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 5%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania EFS (80% wartości) projektów (na 3 lata) nie przekroczy kwoty:

1. dla subregionu radomskiego – 21% alokacji – 2 787 809,02 PLN

2. dla subregionu płockiego – 9,46% alokacji – 1 255 841,59 PLN

3. dla subregionu ostrołęckiego – 10,98% alokacji – 1 457 625,86 PLN

4. dla subregionu ciechanowskiego – 9,21% alokacji – 1 222 653,39 PLN

5. dla subregionu siedleckiego – 9,31% alokacji – 1 235 928,67 PLN

6. dla subregionu żyrardowskiego – 4,36% alokacji – 578 802,25 PLN

7. dla subregionu warszawsko-wschodniego – 10,03% alokacji – 1 331 510,69 PLN

8. dla subregionu warszawsko-zachodniego – 7,67% alokacji – 1 018 214,06 PLN

9. dla m.st. Warszawa – 17,98% alokacji – 2 386 895,54 PLN

 

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych