Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą z posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 09 lipca 2018 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Link do strony konkursu 9.3 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

  • nr 1 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 1155/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018 r.;
  • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 1156/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018 r.;
  • nr 3 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 1157/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
            1. Pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
            2. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ……); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
            3. §34 a ust. 2 Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.
            4. § 37 ust. 6 Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 1 stycznia 2018 r.
            5. § 38 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn.zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);
            6. § 38 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm). rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).
            7. § 41 ust. 2 Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, § 15 i  § 27 ust. 1. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, § 15 ust. 1, § 24 ust. 26 i  § 27 ust. 1
            8. Załącznik nr 2 Nr rachunku bankowego

Kwota wynagrodzenia

            9. Załączniki nr 6 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

6. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidulanej.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

          10. Załącznik nr 7 i 8
          11. Zmiany redakcyjne.

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Tabela zmian wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
2. § 1 pkt 16 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  …………………………); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
3. § 30 a ust. 2 Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.
4. § 33 ust. 6 Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
5. § 34 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);
6. § 34 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm). rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).

 

7. § 37 ust. 2 Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, § 13 i  § 23 ust. 1. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, § 13 ust. 1, § 20 ust. 26 i  § 23 ust. 1.
8. Załącznik nr 2 Nr rachunku bankowego

Kwota wynagrodzenia

9. Załączniki nr 6 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

6. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidulanej.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

10. Załączniki nr 7 i 8
11.

 

 

Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Pkt 7 -rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
2. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ……………); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
3. § 31 a ust. 2 Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.

 

4. § 34 ust. 6 Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
5. § 35 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);
6. § 35 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm). rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).
7. § 38 ust. 2 Zmiany w treści  Porozumienia wymagają formy aneksu do Porozumienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5, § 13 i  § 24 ust. 1. Zmiany w treści  Porozumienia wymagają formy aneksu do Porozumienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5, § 13 ust. 1, § 21 ust. 26 i  § 24 ust. 1.
8. Załącznik nr 2 Nr rachunku bankowego

Kwota wynagrodzenia

9. Załączniki nr 6 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidulanej.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

10. Załączniki nr 7 i 8
11. Zmiany redakcyjne.

 

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś