Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą z posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 09 lipca 2018 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Link do strony konkursu 9.3 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

  • nr 1 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 1155/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018 r.;
  • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 1156/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018 r.;
  • nr 3 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 1157/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
            1. Pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
            2. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ……); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
            3. §34 a ust. 2 Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.
            4. § 37 ust. 6 Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 1 stycznia 2018 r.
            5. § 38 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn.zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);
            6. § 38 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm). rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).
            7. § 41 ust. 2 Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, § 15 i  § 27 ust. 1. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, § 15 ust. 1, § 24 ust. 26 i  § 27 ust. 1
            8. Załącznik nr 2 Nr rachunku bankowego

Kwota wynagrodzenia

            9. Załączniki nr 6 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

6. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidulanej.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

          10. Załącznik nr 7 i 8
          11. Zmiany redakcyjne.

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Tabela zmian wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
2. § 1 pkt 16 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  …………………………); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
3. § 30 a ust. 2 Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.
4. § 33 ust. 6 Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
5. § 34 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);
6. § 34 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm). rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).

 

7. § 37 ust. 2 Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, § 13 i  § 23 ust. 1. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, § 13 ust. 1, § 20 ust. 26 i  § 23 ust. 1.
8. Załącznik nr 2 Nr rachunku bankowego

Kwota wynagrodzenia

9. Załączniki nr 6 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

6. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidulanej.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

10. Załączniki nr 7 i 8
11.

 

 

Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Pkt 7 -rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
2. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ……………); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
3. § 31 a ust. 2 Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.

 

4. § 34 ust. 6 Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych wolnych licencjach. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
5. § 35 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);
6. § 35 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm). rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).
7. § 38 ust. 2 Zmiany w treści  Porozumienia wymagają formy aneksu do Porozumienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5, § 13 i  § 24 ust. 1. Zmiany w treści  Porozumienia wymagają formy aneksu do Porozumienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5, § 13 ust. 1, § 21 ust. 26 i  § 24 ust. 1.
8. Załącznik nr 2 Nr rachunku bankowego

Kwota wynagrodzenia

9. Załączniki nr 6 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidulanej.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

10. Załączniki nr 7 i 8
11. Zmiany redakcyjne.

 

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych