Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-09-05 do 2016-10-05

Komunikat dotyczący naboru nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 (publikacja 01.09.2016)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 (publikacja 11.10.2016)
 • Lista wniosków pozytywnych po ocenie formalnej w ramac I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (publikacja 26.10.2016)
 • Harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 (publikacja 27.10.2016)
 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej/podlegających środkowi odwoławczemu w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 II PosiedzeniaKomisji Oceny Projektów Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwemw ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej RPO WM (publikacja 13.12.2016)

Informacje do ogłoszenia o konkursie

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16

Konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 ogłaszany jest w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 05 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 05 października 2016 r.

Brak dokładnej daty

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot/partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w regionie, realizowanych przez OWES, tzn. tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane będą następujące formy wsparcia:

a)   udzielanie dotacji (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalna wysokość dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tworzenie miejsc pracy może odbywać się poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne;

b)   usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

c)   usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy
w przedsiębiorstwie społecznym;

d)   wsparcie w uzyskaniu stabilności funkcjonowania
i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego po zakończeniu procesu inkubacji w postaci wsparcia pomostowego w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych[1].

Udzielanie wsparcia w formie dotacji jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi polegającymi na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, wsparciu pomostowym w formie finansowej oraz zindywidualizowanych usług w formie usług doradczych/biznesowych w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

 1. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w regionie, realizowanych przez OWES, poza wymienionymi wyżej, polegających na świadczeniu usług wspierających rozwój ekonomii społecznej realizowane będą:

 • usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania
  o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu pomniejszonych o środki przekazywane na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2016 wynoszącym 4,4261 wynosi
5 586 630,59 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 23 672 32 74;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;
  tel. 29 760 92 36;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy:
  pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 24 262 23 74;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 48 340 01 98;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 37;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot/partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Dla kogo?

 • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[2];
 • PES i ich pracowników;
 • osób prawnych  zakładających  PES;
 • społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jednostek  samorządu terytorialnego i  ich jednostek organizacyjnych  (np. OPS, PCPR, szkoły);
 • instytucji  rynku pracy;
 • organizacji  pozarządowych;
  • przedsiębiorstw i organizacji biznesowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju wyrażonym  w piśmie DZF.I.8510.52.2015.ABu.4 z dn. 10 grudnia 2015 r.
w ramach PI 9v (Działanie 9.3 odpowiada Priorytetowi Inwestycyjnemu 9v) mogą być wspierane osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, co nie jest równoznaczne z osobami zakwalifikowanymi do III profilu pomocy, o których mowa  w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że wsparcie w postaci dotacji może być kierowane do wszystkich osób bezrobotnych. Może być kierowane wyłącznie do tych osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalane od rynku pracy, a więc takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie  z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Jednocześnie udział osób z III profilu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powinien być preferowany w dostępie do dotacji i monitorowany przez OWES na podstawie oświadczeń zbieranych od uczestników projektu.

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania

(pole nieobowiązkowe)

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu (na 3 lata) nie przekroczy kwoty:

 • 12,25% alokacji zaplanowanej w konkursie nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 ogłoszonym w lutym 2016 roku tj. 583 470,56 euro (kwota przeznaczona dla subregionu siedleckiego).
 • 14,25% alokacji zaplanowanej w konkursie nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 ogłoszonym w lutym 2016 roku tj. 678 731,06 euro (kwota przeznaczona dla subregionu radomskiego).

Poziom dofinansowania

 Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu pomniejszonych o środki przekazywane na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5% dot. wyłącznie części projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez Beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Wartość projektu

Nie określono

 


[1] Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zaleca się, by finansowanie pomostowe było stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomostowego w formie finansowej wydłużonego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

[2] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w ramach regionalnych programów operacyjnych nie ma możliwości udzielania wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś