Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-09-30 do 2015-11-02

W związku z dużą ilością pytań dotyczących procesu aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 z Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, informujemy o przedłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 2 listopada 2015 r.

UWAGA!

Zmiana załączników konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 (aktualizacja dnia 29.10.2015) – następujące pliki znajdują poniżej w załącznikach:

 • Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej 29/12/2015
 • Harmonogram oceny merytoryczne 14/12/2015
 • Harmonogram oceny  formalnej 25/11/2015

Ocena formalna

Następujące pliki znajdują się w sekcji Pliki do pobrania:

 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych (publikacja 11/12/2015)
 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych ( publikacja 04/01/2016)
 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych (publikacja 17/02/2016)
 • Lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach V Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych (publikacja 11/05/2016)
 • Lista KOP (publikacja 13/05/2016)

Często zadawane pytania (FAQ)

Następujące pliki znajdują się w sekcji Pliki do pobrania:

 • Sprostowanie do pytań i odpowiedzi dla naboru 9.1 z dnia 26.10.2015 opublikowane dnia 30/10/2015
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 9.1 z dnia 26/10/2015
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 9.1 z dnia 23/10/2015
 • Ogólne pytania i odpowiedzi do trwających naborów z dnia 26/10/2015
 • Ogólne pytania i odpowiedzi do trwających naborów z dnia 23/10/2015

Przeczytaj komunikat w sprawie możliwości skierowania wsparcia do osób przebywających w pieczy zastępczej.

Uwaga: Informujemy, że od dnia 13.10.2015 r. w celu poprawienia funkcjonowania formularza dla wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFS dostępnego w systemie MEWA 2.0, w polach Symbol partnera w sekcji D1 (przy określaniu podmiotu realizującego wskaźnik w ramach zadania) oraz w sekcji E2 (przy określaniu podmiotu ponoszącego dany wydatek), wprowadzona została dodatkowa wartość „LID”. Wyboru tej wartości należy dokonać, jeśli realizacja wskaźnika lub wydatek będzie realizowany przez lidera projektu, tj. wnioskodawcę. Wybór wartości w polu Symbol partnera w sekcjach D1 i E2 jest możliwy po uzupełnieniu pola B8.18 dla wszystkich dodanych partnerów projektu. Powyższa zmiana zostanie uwzględniona przy najbliższej aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15  w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 30 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 2 listopada 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

            Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne,  LGD.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W ramach wsparcia na rzecz rodzin możliwa jest realizacja następujących działań:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji [1];
 • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa tj. wsparcie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa w celu zapobiegania powstawaniu trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in:

–   Zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne);

–   Akademie rodziny, w tym zintegrowane, kompleksowe, zgodne z zapotrzebowaniem rodziny działania profilaktyczne i terapeutyczno-edukacyjne, zintegrowane działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe;

–   tworzenie zintegrowanej sieci wsparcia opartej o kooperację instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi;

–  usługi interwencji kryzysowej w sytuacji kiedy są one niezbędne do realizacji zindywidualizowanego planu wsparcia opartego na diagnozie;

 • działania doradcze, edukacyjne, np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu rodzin;
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego, np. przez tworzenie zintegrowanej sieci wsparcia opartej na kooperacji instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi ;
 • projekty na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin, w tym m.in.:

–  wypracowanie ścieżek reintegracji dla włączenia społecznego, w tym dla osób w wieku aktywności zawodowej niekontynuujących nauki i nie objętych programami usamodzielnienia w ramach zadań PCPR;

–  edukacja prozatrudnieniowa o formach zatrudnienia, z uwzględnieniem zatrudnienia socjalnego;

–   współpraca z instytucjami rynku pracy i podmiotami ekonomii społecznej przy aktywizacji zawodowej dorosłych członków rodzin zdolnych do pracy;

 • zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie samodzielności rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi, poprzez m.in:

–  zintegrowane poradnictwo socjalne pedagogiczne, psychologiczne, prawne;

–  usługi interwencji kryzysowej w sytuacji kiedy są one niezbędne do realizacji zindywidualizowanego planu wsparcia opartego na diagnozie;

–  współpracę z instytucjami rynku pracy i podmiotami ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin mogących podjąć zatrudnienie;

–   integrację międzypokoleniowa;

 • realizacja programów profilaktycznych i społecznych, które będą wynikiem wspólnego zainicjowania oraz realizacji w partnerstwie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami i lokalnymi grupami społecznymi.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w dokumencie Regulamin konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– dla projektów podmiotów niepublicznych lub innych projektów konkursowych  95%;

– dla pozostałych projektów tj. projektów OPS i PCPR 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach konkursu wynosi 3 200 000,00 EUR,  co stanowi równowartość kwoty 13 256 320,00 PLN.

Łączna wartość dofinansowania (EFS + budżet państwa) jest uzależniona od rodzaju Wnioskodawcy i wkładu własnego, którego projekt zostanie skierowany do dofinansowania i wyniesie maksymalnie 15 741 880,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w dokumencie Regulamin konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel.: 801 101 101, 22 542 27 9922 542 27 11;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 801 101 101, 22 542 27 16;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 15;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 12;

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Wybierz typ beneficjenta

            Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne,   LGD.

Dla kogo?

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                       o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [2] w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Na co?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W ramach wsparcia na rzecz rodzin możliwa jest realizacja następujących działań:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji [3];
 • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa tj. wsparcie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa w celu zapobiegania powstawaniu trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in:

–  Zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne);

–  Akademie rodziny, w tym zintegrowane, kompleksowe, zgodne z zapotrzebowaniem rodziny działania profilaktyczne i terapeutyczno-edukacyjne, zintegrowane działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe;

–  Tworzenie zintegrowanej sieci wsparcia opartej o kooperację instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi;

–  Usługi interwencji kryzysowej w sytuacji kiedy są one niezbędne do realizacji zindywidualizowanego planu wsparcia opartego na diagnozie;

 • działania doradcze, edukacyjne, np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu rodzin;
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego, np. przez tworzenie zintegrowanej sieci wsparcia opartej na kooperacji instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi;
 • projekty na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin, w tym m.in.:

–  Wypracowanie ścieżek reintegracji dla włączenia społecznego, w tym dla osób w wieku aktywności zawodowej niekontynuujących nauki i nie objętych programami usamodzielnienia w ramach zadań PCPR;

–  Edukacja prozatrudnieniowa o formach zatrudnienia, z uwzględnieniem zatrudnienia socjalnego;

–  Współpraca z instytucjami rynku pracy i podmiotami ekonomii społecznej przy aktywizacji zawodowej dorosłych członków rodzin zdolnych do pracy;

 • Zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie samodzielności rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi, poprzez m.in:

–  Zintegrowane poradnictwo socjalne pedagogiczne, psychologiczne, prawne;

–  Usługi interwencji kryzysowej w sytuacji kiedy są one niezbędne do realizacji zindywidualizowanego planu wsparcia opartego na diagnozie;

–  Współpracę z instytucjami rynku pracy i podmiotami ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin mogących podjąć zatrudnienie;

–  Integrację międzypokoleniową;

 • realizacja programów profilaktycznych i społecznych, które będą wynikiem wspólnego zainicjowania oraz realizacji w partnerstwie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami i lokalnymi grupami społecznymi.

Maksymalna kwota dofinansowania

Nie określono

Poziom dofinansowania

     Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– dla projektów podmiotów niepublicznych lub innych projektów konkursowych  95%;

– dla pozostałych projektów tj. projektów OPS i PCPR 80%.

Minimalny wkład własny

     Poziom wkładu własnego wynosi:

–         dla projektów podmiotów niepublicznych lub innych projektów konkursowych  co najmniej 5%;

–         dla pozostałych projektów tj. projektów OPS i PCPR 20%.

 

Wartość projektu

Nie określono

 


[1] Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji jest obowiązkowym elementem procesu wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w każdym projekcie realizowanym w Działaniu 9.1

[2] Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

[3] Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji jest obowiązkowym elementem procesu wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w każdym projekcie realizowanym w Działaniu 9.1

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś