Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-30 do 2017-01-20

 • Komunikat: W dniu 23 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 106/215/17 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził zmiany we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16. Karta zmian wraz z dokumentami dostępne w sekcji “plików do pobrania” u dołu strony (publikacja 03.02.2017)

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 grudnia 2016 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 20 stycznia 2017 r. do godz. 15:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru I – II kw. 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

 • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
 • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy
  w Siedlcach;
 • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz
 • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być finansowane usługi
i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),
z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia
w postaci usług i instrumentów wskazanych w ww. ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa
w art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.W ramach projektów planowane jest zastosowanie Pakietu narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składającego się z typów operacji, w skład których wchodzą usługi
i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w tym:

a)      diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe) – zadania obligatoryjne;

b)      podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

c)      pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

d)      wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy, w tym prace interwencyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkładu krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • na rok 2017 wynosi: 63 605 056,00* PLN (w tym kwota w części EFS to – 50 884 045,00 PLN oraz kwota
  w części wkładu krajowego to – 12 721 011,00 PLN);
 • na rok 2018 wynosi: 73 754 616,60* PLN (w tym
  w części EFS – 59 003 693,28 PLN oraz kwota
  w części wkładu krajowego – 14 750 923,32 PLN).

Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 i 2018.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: (22) 578 44 34

E-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.

Linki

wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

 • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
 • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy
  w Siedlcach;
 • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Dla kogo?

 

W ramach projektów wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30 lat i powyżej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet.

Wybierz obszar wsparcia

(tutaj powinna się pokazać lista wybrana dla fiszki z możliwością wybrania dodatkowych elementów z listy)

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkład krajowy).

Minimalny wkład własny

Nie dotyczy.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych