Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-30 do 2017-01-20

 • Komunikat: W dniu 23 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 106/215/17 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził zmiany we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16. Karta zmian wraz z dokumentami dostępne w sekcji „plików do pobrania” u dołu strony (publikacja 03.02.2017)

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 grudnia 2016 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 20 stycznia 2017 r. do godz. 15:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru I – II kw. 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

 • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
 • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy
  w Siedlcach;
 • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz
 • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być finansowane usługi
i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),
z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia
w postaci usług i instrumentów wskazanych w ww. ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa
w art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.W ramach projektów planowane jest zastosowanie Pakietu narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składającego się z typów operacji, w skład których wchodzą usługi
i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w tym:

a)      diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe) – zadania obligatoryjne;

b)      podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

c)      pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

d)      wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy, w tym prace interwencyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkładu krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • na rok 2017 wynosi: 63 605 056,00* PLN (w tym kwota w części EFS to – 50 884 045,00 PLN oraz kwota
  w części wkładu krajowego to – 12 721 011,00 PLN);
 • na rok 2018 wynosi: 73 754 616,60* PLN (w tym
  w części EFS – 59 003 693,28 PLN oraz kwota
  w części wkładu krajowego – 14 750 923,32 PLN).

Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 i 2018.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: (22) 578 44 34

E-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.

Linki

wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

 • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
 • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy
  w Siedlcach;
 • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Dla kogo?

 

W ramach projektów wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30 lat i powyżej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet.

Wybierz obszar wsparcia

(tutaj powinna się pokazać lista wybrana dla fiszki z możliwością wybrania dodatkowych elementów z listy)

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkład krajowy).

Minimalny wkład własny

Nie dotyczy.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś