Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-11-30 do 2015-12-30

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.05.01.01-IP.01-14-001/15 w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 23 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 20 wniosków natomiast 3 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące załączniki:

  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej w konkursie 5.1
  • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu. (publikacja 08.12.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-001/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 grudnia 2015 r.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące budowy systemu złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000 EUR

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś