Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacja o naborze RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20
Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20 w trybie nadzwyczajnym.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 14 października 2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2020 roku.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

·         podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

·         podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski? W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

·         posiada status mikro albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych;

·         nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji z powodu COVID-19;

·         nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;

·         najpóźniej 1 czerwca 2019 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (zgodnie z wpisami w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz CEIDG). Zawieszenie działalności gospodarczej nie może obejmować: 31 grudnia 2019 r., czerwca 2020 r., lipca 2020 r., sierpnia 2020 r. oraz dnia złożenia wniosku (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych – zmiana wpisów w tym zakresie nie może być dokonana po 1 sierpnia 2020 r.);

·         według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 814);

·         od dnia 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego, a w przypadku gdy w dokumentach rejestrowych jako siedziba została wskazana Polska, wnioskodawca dokonywał rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym na terenie Mazowsza;

·         boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 % liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto z czerwca, lipca i sierpnia 2019 r, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

·         roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 r. nie był niższy niż kwota dotacji, o którą się ubiega;

·         na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70 zł), nie jest uznawane za zaległość;

·         nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie;

·         od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz CEIDG, zmiana w tym zakresie nie może być dokonana po 31 grudnia 2019 r.)

w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

Lp. Dział Grupa Klasa Podklasa Nazwa grupowania
1. z działu 18 18.12 18.12.Z Pozostałe drukowanie
2. z działu 49 49.39 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
3. z działu 52 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
4. z działu 56 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
5. z działu 56 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
6. z działu 56 56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
7. z działu 73 73.11 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
8. z działu 74 74.20 74.20.Z Działalność fotograficzna
9. z działu 90 90.03 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
10. z działu 93 93.1 93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
11. z działu 93 93.1 93.12 93.12.Z Działalność klubów sportowych
12. z działu 93 93.1 93.13 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
13. z działu 93 93.1 93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
14. z działu 93 92.2 93.21 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
15. z działu 93 93.2 93.29 93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu naboru.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach).
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 000 000,00 euro (44 705 000,00PLN)[1].
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie naboru.
Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Infolinia: 801 101 101, poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Lp. Punkty Informacyjne adres numer telefonu godziny pracy
1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 03 – 301 Warszawa,

ul. Jagiellońska 74

22 542 27 11,

22 542 20 38

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06 – 400 Ciechanów,

Pl. Kościuszki 5

22 542 27 16
3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07 – 410 Ostrołęka,

ul. J. Piłsudskiego 38

22 542 27 15
4. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku 09 – 400 Płock,

ul. Kolegialna 19

22 542 27 14
5. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu 26 – 610 Radom,

ul. Kościuszki 5a

22 542 27 13
6. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach 08 – 110 Siedlce,

ul. Wiszniewskiego 4

22 542 27 12
Minimalny wkład własny Wkład własny nie jest wymagany.

[1]Kwota dofinansowania w ramach naboru przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych wynoszącym 4,4705 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś