Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-04-29 do 2016-07-18

UWAGA:

Informacja dla wnioskodawców realizujących projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj” (publikacja 21.07.2016)

W sekcji z plikami do pobrania znajdują się:

  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.01-IP.01-14-016/16 (publikacja 25.10.2016)
  • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej III, w ramach Działania 3.1, Poddziałanie 3.1.1 (publikacja 08.12.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.01-IP.01-14-016/16

 

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu. Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typ projektów – „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 29 kwietnia 2016 roku

Termin, do którego można składać wnioski

do 18 lipca 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące: organizacji terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

  • prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego;
  • kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.: budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę, budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa / modernizacja sieci gazowej, budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa / modernizacja sieci energetycznej oraz budowę / modernizację lokalnej sieci teleinformatycznej,
  • budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –  wyłącznie jako uzupełniający element projektu;
  • zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 EUR (21 456 500,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM:

www.funduszedlamazowsza.pl

oraz portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. wynoszącym 4,2913 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś