Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-03-31 do 2017-08-31

Komunikat: Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków złożonych w piątej rundzie naboru w konkursie nr RPMA. 03.01.02-IP.01-14-047/17 (Publikacja 05.01.2018)

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej w ramach konkursu RPMA.03.01.02.00-IP.01-14-047/17: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.03.01.02.00-IP.01-14-047/17, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, Typ projektów: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”. W związku z powyższym termin na pierwszą ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02.00-IP.01-14-047/17 (runda V) został przedłużony do dnia 15 grudnia 2017 r. (publikacja 15.11.2017)

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej w ramach konkursu RPMA.03.01.02.00-IP.01-14-047/17

Komunikat: Zaktualizowana lista wniosków dot. konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 po uwzględnieniu protestu. Publikacja 19.09.2017

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 06.09.2017)

Komunikat w sprawie zamknięcia konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17, RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP Typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo (publikacja 23.08.2017)

Komunikat: Trwa nabór wniosków w konkursie otwartym nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 14.08.2017)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 31.07.2017)

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej (publikacja 31.07.2017)

Komunikat o trwającym naborze wniosków w konkursie otwartym nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 08.06.2017)

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 08.06.2017)

Komunikat dotyczący naboru wniosków w konkursie otwartym nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 22.05.2017)

Komunikat dotyczący naboru wniosków w konkursie otwartym nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 (publikacja 21.07.2017)

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, nr konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17.
Termin, od którego można składać wnioski od 31 marca 2017 roku.
Termin, do którego można składać wnioski Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania alokacji lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU.
Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – w ciągu trzech miesięcy od zamknięcia danej rundy.
Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB  m.in.:

  • usług dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
  • usług związanych z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;
  • usług związanych z transferem technologii;
  • usług związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
  • usług specjalistycznych związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

2. Wyżej wymienione usługi nie będą stanowiły katalogu zamkniętego.

3. Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej, rutynowej działalności MŚP.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 000 000,00 EUR
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610          Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110          Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są
w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU
i są bezpłatne.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś