Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20

(konkurs bez podziału na rundy)

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 17.04.2020 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2020 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski?  Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawcą w ramach projektu jest:

– organ prowadzący szkoły[1] objęte wsparciem

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

1.     Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym[2],
w tym realizacja staży:

a. Staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

b. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

c. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

d. wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych;

e. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

f. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika
w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów;

g. tworzenie klas patronackich w szkołach;

h. opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

i. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO K L oraz
w latach 2014-2020 w ramach POWER;

j. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2.     Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[3] w szczególności obejmujące:

a. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

c. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d. wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e. tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

f. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu osiągniecia założonych celów edukacyjnych;

h. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER;

i. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

3.     Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego[4] (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego –wyłącznie jako element projektu:

a. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów[5].

4.     Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy[6].

5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

a. kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;

c. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);

d. wspieranie istniejących, budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

e. realizację programów wspomagania. Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związana z bezpośrednim wsparciem szkół i placówek systemu oświaty[7];

f. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

g. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER[8].

6.     Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe ) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

a. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego w szkołach;

b. tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK);

c. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno –zawodowego[9];

d. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Uwaga!

Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego dostępnym na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
85% (= 80% UE + 5% BP).
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3212 PLN to 27 547 650,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach  konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

·         uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe[10];

·         placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego
i ustawicznego;

·         uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego);

·         młodociani pracownicy;

·         szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;

·         nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;

·         instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

·         nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego.

Uwaga!

W obszarze wsparcia kierowanego do szkół prowadzących kształcenie zawodowe – wsparcie dotyczy publicznych
i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.  W okresie 01.09.2017 – 31.08.2023 ze wsparcia mogą korzystać również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie
i nauczyciele.

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%

Minimalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP) przekracza 432 120,00 PLN

W sytuacji gdy na którymkolwiek etapie oceny wniosku (ocena formalna, merytoryczna, negocjacje) kwota dofinansowania wyrażona w PLN zmniejszy się do wartości 100 tys. EUR lub niższej wniosek zostanie odrzucony.

 

 

 

[1] Pod pojęciem szkoły należy rozumieć zarówno szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe jak i placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe oraz szkołę podstawową, w przypadku wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

[2] Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe należy rozumieć jako pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie

[3] Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego

[4] Zgodnie z artykułem 2 punkt 4 ustawy Prawo oświatowe placówki te to: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z RPO WM 2014-2020 możliwe jest wspieranie szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz podmiotów realizujących zadania centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zatem ww. interwencja wpływa na realizację wskaźnika pn.”Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” (wskaźnik zawiera szkoły i placówki kształcenia zawodowego,
a także podmioty realizujące zadania centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego).We wskaźniku pn. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego możliwe jest ujęcie zarówno szkół/placówek jak również podmiotów realizujących zadania ckziu czyli placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego, zawodowego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

[5] Warunki realizacji wsparcia dotyczącego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych zostały określone w niniejszym  regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[6] Warunki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[7] Warunki realizacji programów wspomagania zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[8] Warunki realizacji wsparcia dla nauczycieli zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu

[9] Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno –zawodowego zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[10] W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Działania 10.3 skierowanych do szkół zawodowych, które zostały zlikwidowane w związku z reformą oświaty wsparcie może być skierowanie jedynie  do uczniów tych szkół. Tej samej zasadzie podlega wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w przypadku zlikwidowanych szkół zawodowych dotyczyć może jedynie uczniów tych szkół.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś