Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – powołał Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE). Stanowi to wykonanie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433, art. 14a), tzw. ustawy wdrożeniowej.

Rzecznikiem Funduszy Europejskich właściwym w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z dniem 1 czerwca 2018 r. została Pani Joanna Jędrzejewska – Debortoli.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca wszystkich zainteresowanych do włączenia się  w proces usprawniania rozwiązań stosowanych przy realizacji RPO WM 2014-2020. Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje i opinie przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażanego Programu, a tym samym do poprawy efektywności wydatkowania zarówno środków publicznych – unijnych i krajowych – jak i środków prywatnych. Nasze wspólne działania przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wnosząc wkład w rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Czekamy na Państwa wnioski, propozycje usprawnień, a także ewentualne zastrzeżenia/skargi dotyczące realizacji RPO WM 2014-2020.

 

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie adresowanych do niego zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WM 2014-2020, w tym udzielanie wyjaśnień osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia.

Jako zgłoszenia będą traktowane m.in.:

 • skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur,
 • skargi na złą organizację procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków
  o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
 • skargi na niejasność lub brak stosownych informacji,
 • skargi na nadmierne lub nieuzasadnione wymagania,
 • zastrzeżenia odnośnie poziomu obsługi,
 • wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WM,
 • innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każda zainteresowana wdrażaniem RPO WM osoba lub podmiot, w tym wnioskodawcy i beneficjenci Programu.

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz (do pobrania), określający informacje pomocne do efektywnego rozpatrzenia zgłoszenia, w tym m.in.:

 • imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy,
 • adres do korespondencji / e-mail,
 • telefon kontaktowy (jeśli zgłaszający uzna za zasadne),
 • opis sprawy.

Do formularza mogą być ew. dołączone załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

 

W jakiej formie i jaką drogą przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika w formie wypełnionego formularza lub pisma/e-maila zawierającego informacje wskazane w formularzu prosimy kierować w jeden z wybranych przez Państwa sposobów spośród poniższych:

 

 • pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

 

Rzecznik Funduszy Europejskich

Kancelaria Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

 • poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00, na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Ogólna – parter

ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

 

 • elektronicznie na adres e-mail:

 

rzecznikFE@mazovia.pl, wpisując temat wiadomości:

„Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

 

 • osobiście podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 59 07 802, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00:

 

Pani Joanna Jędrzejewska-Debortoli

Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Marszałka

ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa

 

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń RFE stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień
i odpowiedzi osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny pilności spraw, zgłoszeniu może być nadany priorytet.

 

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie. RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, o której mowa na wstępie,
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

 

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Funduszy Europejskich w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.docx

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych