Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – powołał Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE). Stanowi to wykonanie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475, art. 14a), tzw. ustawy wdrożeniowej.

Funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich pełni Pani Aleksandra Hanzel, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces usprawniania rozwiązań stosowanych przy realizacji RPO WM 2014-2020. Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje i opinie przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażanego Programu, a tym samym do poprawy efektywności wydatkowania zarówno środków publicznych – unijnych i krajowych – jak i środków prywatnych. Nasze wspólne działania przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wnosząc wkład w rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Czekamy na Państwa wnioski, propozycje usprawnień, a także ewentualne zastrzeżenia/skargi dotyczące realizacji RPO WM 2014-2020.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie adresowanych do niego zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WM 2014-2020, w tym udzielanie wyjaśnień osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia.

 

Jako zgłoszenia będą traktowane m.in.:

1)    skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur,

2)    skargi na złą organizację procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,

3)    skargi na niejasność lub brak stosownych informacji,

4)    skargi na nadmierne lub nieuzasadnione wymagania,

5)    zastrzeżenia odnośnie poziomu obsługi,

6)    wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WM,

7)    innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każda zainteresowana wdrażaniem RPO WM osoba lub podmiot, w tym wnioskodawcy i beneficjenci Programu.

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz (do pobrania oraz dostępny online), określający informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, w tym m.in.:

 

1)    imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy,

2)    adres korespondencyjny,

3)    telefon kontaktowy,

4)    opis sprawy.

 

Do formularza mogą być ew. dołączone załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

 

W jakiej formie i jaką drogą przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika w formie wypełnionego formularza lub pisma/e-maila zawierającego informacje wymagane w formularzu prosimy kierować w jeden z wybranych przez Państwa sposobów spośród poniższych:

 

1) pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Rzecznik Funduszy Europejskich

Kancelaria Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

2) poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Ogólna – parter

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

 

3) elektronicznie na adres e-mail:

rzecznikFE@mazovia.pl, wpisując temat wiadomości:

„Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

 

4) za pośrednictwem strony internetowej www.funduszedlamazowsza.eu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia

5) osobiście podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 59 07 814, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00:

Pani Aleksandra Hanzel

Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Marszałka, pok. 414

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń RFE stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień

i odpowiedzi osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny pilności spraw, zgłoszeniu może być nadany priorytet.

 

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie. RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 

1)    procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, o której mowa na wstępie,

2)    prowadzonych postępowań administracyjnych,

3)    prowadzonych postępowań sądowych,

4)    prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

5)    wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

 

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

2017 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Nasz profil na Facebooku Nasz profil na YouTube Nasz profil na Twitterze Kanały RSS