Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego – jako Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Mazowsza 2012-2027, powołał Rzecznika Funduszy Europejskich dla nowego okresu programowania. W ten sposób zrealizowany został art. 14 ust.1, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

Zarząd Województwa Mazowieckiego cały czas pozostaje Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i już wcześniej powołał Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WM 2014-2020. Stanowiło to wykonanie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433, art. 14a), tzw. ustawy wdrożeniowej.

W wyniku obu nominacji, Rzecznikiem Funduszy Europejskich właściwym w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027 jest Pan Tomasz Waźbiński.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces usprawniania rozwiązań stosowanych przy realizacji obu programów. Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje i opinie przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażanego Programu, a tym samym do poprawy efektywności wydatkowania zarówno środków publicznych – unijnych i krajowych – jak i środków prywatnych. Nasze wspólne działania przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wnosząc wkład w rozwój społeczno gospodarczy regionu.

 

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie adresowanych do niego zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WM 2014-2020 oraz FEM 2021-2027, w tym udzielanie wyjaśnień osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia.

Jako zgłoszenia będą traktowane m.in.:

 • skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur,
 • skargi na złą organizację procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków
  o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
 • skargi na niejasność lub brak stosownych informacji,
 • skargi na nadmierne lub nieuzasadnione wymagania,
 • zastrzeżenia odnośnie poziomu obsługi,
 • wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WM,
 • innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każda zainteresowana wdrażaniem RPO WM osoba lub podmiot, w tym wnioskodawcy i beneficjenci Programu.

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz (do pobrania), określający informacje pomocne do efektywnego rozpatrzenia zgłoszenia, w tym m.in.:

 • imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy,
 • adres do korespondencji / e-mail,
 • telefon kontaktowy (jeśli zgłaszający uzna za zasadne),
 • opis sprawy.

Do formularza mogą być ew. dołączone załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

 

W jakiej formie i jaką drogą przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika w formie wypełnionego formularza lub pisma/e-maila zawierającego informacje wskazane w formularzu prosimy kierować w jeden z wybranych przez Państwa sposobów spośród poniższych:

 

pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

 

Pan Tomasz Waźbiński

Rzecznik Funduszy Europejskich

Kancelaria Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu t.j.: godz. 8:00-16:00, na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Ogólna – parter

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

 

elektronicznie na adres e-mail:

 

rzecznikFE@mazovia.pl, wpisując temat wiadomości:

„Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

 

osobiście:

 

podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 59 07 753, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 8:00 16:00.

 

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń RFE stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny pilności spraw, zgłoszeniu może być nadany priorytet.

 

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie. RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, o której mowa na wstępie,
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

 

 

UWAGA: Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Funduszy Europejskich w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.docx

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś