Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na podstawie art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 t.j.) oraz art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t.j.)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do konsultacji projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport (zwany dalej Planem) wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą)

Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców województwa mazowieckiego z treścią dokumentów służące zebraniu ewentualnych uwag i opinii.

Projekt Planu jest podstawowym dokumentem stanowiącym uszczegółowienie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku określającym niezbędne inwestycje transportowe poprawiające szeroko rozumianą wewnętrzną i zewnętrzną dostępność regionu.

Zasadniczym celem Planu jest zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w obszarze Przestrzeń i Transport z celami strategicznymi określonymi w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz spełnienie wymogów warunkowości ex-ante, określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan będzie podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu w województwie mazowieckim. Określa listę kluczowych inwestycji w obszarze Przestrzeń i Transport, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia ujęte w Planie wykonawczym będą służyć osiągnięciu strategicznych celów rozwojowych województwa.

Celem Prognozy do projektu Planu jest analiza, czy i w jaki sposób realizacja zapisów tego dokumentu może wpłynąć na środowisko, a w szczególności identyfikacja możliwych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz przedstawienie propozycji działań zaradczych.

Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 23 maja 2016 r.

Projekt Planu wraz z Prognozą oraz Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.mbpr.pl, www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.dialog.mazovia.pl i www.ngo.pl.

Uwagi i wnioski do przedmiotowych opracowań mogą być wnoszone za pomocą Formularza zgłaszania uwag:

  • pisemnie na adres Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa;
  • ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl;

Warunkiem udziału w konsultacjach jest prawidłowe wypełnienie formularza wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej lub nazwy organizacji z podaniem  imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

Projekt Planu wraz z Prognozą oraz Formularz zgłaszania uwag zostanie wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 36, 03-719 Warszawa oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dokument dostępny będzie w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy Urzędu).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

Do projektów dokumentów nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które zostaną zgłoszone do dnia 23 maja 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś