Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na podstawie art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 t.j.) oraz art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t.j.)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do konsultacji projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport (zwany dalej Planem) wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą)

Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców województwa mazowieckiego z treścią dokumentów służące zebraniu ewentualnych uwag i opinii.

Projekt Planu jest podstawowym dokumentem stanowiącym uszczegółowienie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku określającym niezbędne inwestycje transportowe poprawiające szeroko rozumianą wewnętrzną i zewnętrzną dostępność regionu.

Zasadniczym celem Planu jest zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w obszarze Przestrzeń i Transport z celami strategicznymi określonymi w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz spełnienie wymogów warunkowości ex-ante, określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan będzie podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu w województwie mazowieckim. Określa listę kluczowych inwestycji w obszarze Przestrzeń i Transport, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia ujęte w Planie wykonawczym będą służyć osiągnięciu strategicznych celów rozwojowych województwa.

Celem Prognozy do projektu Planu jest analiza, czy i w jaki sposób realizacja zapisów tego dokumentu może wpłynąć na środowisko, a w szczególności identyfikacja możliwych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz przedstawienie propozycji działań zaradczych.

Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 23 maja 2016 r.

Projekt Planu wraz z Prognozą oraz Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.mbpr.pl, www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.dialog.mazovia.pl i www.ngo.pl.

Uwagi i wnioski do przedmiotowych opracowań mogą być wnoszone za pomocą Formularza zgłaszania uwag:

  • pisemnie na adres Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa;
  • ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl;

Warunkiem udziału w konsultacjach jest prawidłowe wypełnienie formularza wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej lub nazwy organizacji z podaniem  imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

Projekt Planu wraz z Prognozą oraz Formularz zgłaszania uwag zostanie wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 36, 03-719 Warszawa oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dokument dostępny będzie w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy Urzędu).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

Do projektów dokumentów nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które zostaną zgłoszone do dnia 23 maja 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych