Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt  Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwany dalej „Planem”, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwaną dalej „Prognozą”.

Plan wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie mazowieckim do 2030 roku i stanowi dokument planistyczny w zakresie transportowym związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (2030). Plan stanowi wypełnienie warunku podstawowego wskazanego w Rozporządzeniu ogólnym[1] dla Celu Polityki 3 – „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu Planu oraz Prognozy, wyrażonych m.in. przez mieszkańców województwa mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 26.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu Planu oraz Prognozy, wnosi się za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, z dopiskiem: „Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego”:

  • drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@mazovia.pl;
  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (w przypadku przekazania formularza konsultacyjnego przez operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania).

Projekt Planu wraz z Prognozą zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, www.mazovia.pl.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21.02.2022 r. oraz opinie, uwagi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. Nieprzedstawienie opinii, uwag lub wniosków w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia. Uwagi, opinie i wnioski zgłoszone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje teren województwa mazowieckiego.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE L 231 z 30.06.2021, str.159).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś